Zgodnie z Harmonogramem XXXII edycji i obowiązującym z 2016 r. Regulaminem OWiUB* w roku szkolnym 2018/2019 start od zawodów I stopnia będą dokumentowały:

   1. Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem OWiUB oraz informacja o przetwarzaniu i przepływie danych osobowych uczestniczących w zawodach.

          Wzór druku do wypełnienia w formacie PDF pdf  

          Wzór druku do wypełnienia w formacie Word

       

      2. Deklaracja startu szkoły w zawodach XXXII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

          Wzór druku do wypełnienia w formacie PDF pdf  

          Wzór druku do wypełnienia w formacie Word

       

      3. Zgłoszenie listy kandydatów do zawodów okręgowych. 

          Wzór druku do wypełnienia w formacie PDF pdf  

          Wzór druku do wypełnienia w formacie Word

 

       Oryginały powyższych dokumentów Komitet Szkolny OWiUB przekazuje do wybranego Komitetu Okręgowego Olimpiady w trybie i terminie uzgodnionymi z Pełnomocnikiem Komitetu Głównego OWiUB w okręgu.

        * zatwierdzony w dniu 12 lipca 2016 r. - dostosowany w § 7 pkt. 7.2. do zapisów ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195 i 668 z poźn. zm.), na rok szkolny 2018/2019 skorygowany w niezbędnym zakresie o wymogi rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad, uwzględniający przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

 

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych zastrzega prawa autorskie do przedstawionego w Regulaminie Olimpiady i w wytycznych (publikowanych w witrynie internetowej www.olimpiadabudowlana.pl) trybu organizacji zawodów Olimpiady.