Komitet Główny Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych zastrzega prawa autorskie do przedstawionego w Regulaminie Olimpiady i w wytycznych (publikowanych w witrynie internetowej www.olimpiadabudowlana.pl) trybu organizacji zawodów Olimpiady. 

 

pdf Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20020130125 

pdf Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001036

 

Kliknij:

Aktualizacja komunikatu Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do części pisemnej egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2023/2024.

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do części pisemnej egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2024/2025.

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do części pisemnej egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2025/2026.

Rozwiązania prawne dot. organizacji olimpiad w czasie epidemii:

pdf Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

§ 4 ust. 5: "W czasie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o którym mowa w § 2 ust. 1, dyrektor szkoły, placówki lub centrum, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1–3, może udostępnić pomieszczenia w szkole, placówce lub centrum w celu przeprowadzenia poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty."

(Kliknij więcej)

 

     Omówienie Umowy Nr MEN/2019/DSKKZ/1237 zawartej w dniu 25 września 2019 r. pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej (Zleceniodawcą) a Politechniką Warszawską (Zleceniobiorcą) na zorganizowanie i przeprowadzenie do 31 sierpnia 2022 r. trzech edycji trójstopniowych zawodów  ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych:

 

 • umowę zawarto w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego pt.: „Organizacja i przeprowadzenie olimpiad i turniejów w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022”,

 

 • przedmiotem umowy jest realizacja zadania publicznego szczegółowo określonego w ofercie konkursowej złożonej przez Politechnikę Warszawską i następnie zaktualizowanej w wyniku rozstrzygnięcia konkursu – trzech edycji trójstopniowych zawodów ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych z terminem realizacji zadania od dnia podpisania umowy do dnia 31 sierpnia 2022 r.,

 

 • wykonanie umowy nastąpi z chwilą przyjęcia przez MEN sprawozdania końcowego,

 

 • zadeklarowane przez Zleceniobiorcę środki własne zostają uwzględnione w całkowitym koszcie realizacji zadania publicznego wraz z kwotą dotacji,

 

 • Zleceniobiorca jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej zadania publicznego, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351),

 

 • Zleceniobiorca zobowiązuje się do informowania, że zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od MEN i do umieszczania trwałej informacji "Sfinansowano z dotacji MEN ..." na wszystkich materiałach promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania,

 

 • Zleceniobiorca złoży w terminach: do dnia 15 stycznia 2020 r., do dnia 15 stycznia 2021 r., do dnia 15 stycznia 2022 r. sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem merytorycznym z części zadania wykonanej w roku poprzednim oraz w ciągu 30 dni od zakończenia zadania – sprawozdanie końcowe,

 

 • Zleceniobiorca będzie przekazywał w terminie 30 dni od zakończenia każdej edycji olimpiady informację statystyczną według wzoru określonego przez Zleceniodawcę oraz imienną listę finalistów i laureatów,

 

 • umowa może być rozwiązana na mocy porozumienia stron w przypadku wystąpienia okoliczności, za które strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają wykonanie umowy lub rozwiązana przez stronę w określonych w umowie sytuacjach,

 

 • wszelkie zmiany, w tym treści umowy, uzupełnienia i oświadczenia składane w związku z umową wymagają pod rygorem nieważności zawarcia w formie pisemnej aneksu; wszelkie wątpliwości związane z realizacją umowy wyjaśniane będą w formie pisemnej; w szczególności zmiana umowy może nastąpić w przypadku, gdyby w wyniku ograniczeń budżetowych MEN nie mógł utrzymać wysokości dotacji wskazanej w podpisanej umowie, ale przed podpisaniem takiego aneksu do umowy przewidziana jest możliwość negocjowania budżetu, harmonogramu i zakresu realizacji zadania,

 

 • w zakresie związanym z realizacją zadania publicznego, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, Zleceniobiorca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/6979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

 • w zakresie nieuregulowanym umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny (Dz. U. 2019 r. poz. 1145) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869),

 

 • ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem i wykonaniem umowy strony będą starały się rozstrzygać polubownie, a w przypadku braku porozumienia spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie właściwego ze względu na siedzibę Zleceniodawcy sądu powszechnego.

 

 

     Podpisane w dniu 10 czerwca 2015 r. nowe Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r.) nie reguluje już materii odnoszących się do organizacji olimpiad szkolnych.

http://men.gov.pl/wp-content/uploads/2015/06/rozporzadzenie-z-10-czerwca-2015-r.pdf

     Rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, które utraciło moc z dniem 31 marca 2015 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 357), a jego dotychczasowe zapisy odnoszące się do organizacji olimpiad szkolnych (z jednym wyjątkiem) zostały przeniesione do niniejszej ustawy, która w tej części będzie stosowana od roku szkolnego 2015/2016.

 

 

Znowelizowana ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty -

 

Rozdział 3

Zarządzanie szkołami i placówkami publicznymi

 

Art. 21.

1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania koordynuje i realizuje politykę oświatową państwa i współdziała w tym zakresie z wojewodami oraz z innymi organami i jednostkami organizacyjnymi właściwymi w sprawach funkcjonowania systemu oświaty.

2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania inicjuje, koordynuje i nadzoruje organizację ogólnopolskich olimpiad i turniejów dla uczniów, a także może zlecić zadania z tego zakresu, w drodze umowy, szkołom wyższym, placówkom naukowym, stowarzyszeniom naukowym, zawodowym i innym podmiotom prowadzącym statutową działalność oświatową lub naukową.

 

Art. 22.

2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi ponadto, w drodze rozporządzenia:

 

   4) (uchylony); warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów, z uwzględnieniem:

        f) możliwości zwalniania z części lub całości sprawdzianu i egzaminu laureatów i finalistów odpowiednio konkursów i olimpiad przedmiotowych,

 
      W dniu 24 września 2013 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty jest niezgodny z art. 92 ust. 1 konstytucji. Trybunał odroczył utratę mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji o 18 miesięcy.
      Więcej w Ogłoszeniu 57(XXVII) (kliknij) i w witrynie Trybunału Konstytucyjnego: http://www.trybunal.gov.pl/Rozprawy/2013/rozprawy.htm - sygnatura K 35/12 z 24.09.2013 r.
 

      Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 357)  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000357  w roku szkolnym 2014/2015 ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych odbywa się zgodnie z dotychczasowymi przepisami, tj. rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83 poz. 562, z późn. zm.):

 

§112. 1. Laureaci i finaliści turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybranym obszarem kształcenia zawodowego są zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w § 118 ust. 1.
 
2.  Zwolnienie laureata lub finalisty turnieju lub olimpiady tematycznej z części pisemnej egzaminu zawodowego jest równoznaczne z uzyskaniem z części pisemnej egzaminu zawodowego najwyższego wyniku.
 
3.W przypadku, o którym mowa w ust. 1, na świadectwie potwierdzającym kwalifikację w zawodzie lub na dyplomie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, w miejscach przeznaczonych na wpisanie wyniku egzaminu zawodowego z części pisemnej, wpisuje się „100” oraz zamieszcza się adnotację o zwolnieniu z części pisemnej egzaminu zawodowego i posiadanym tytule laureata lub finalisty odpowiednio turnieju lub olimpiady tematycznej."
 
4. Wykaz turniejów i olimpiad tematycznych, o których mowa w ust. 1, dyrektor Komisji Centralnej podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Komisji Centralnej nie później niż w czerwcu roku poprzedzającego rok, w którym jest przeprowadzany egzamin zawodowy.

 

        Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 357)  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000357 na rok szkolny 2014/2015 oraz 2015/2016 komunikaty w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych, a także turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybranym obszarem kształcenia zawodowego, uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do odpowiednio danej części sprawdzianu, danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części ustnej lub w części pisemnej, etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, ogłoszone przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 4 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, pozostają w mocy.

 

Wykaz turniejów i olimpiad zwalniających z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2015 roku.

 

Wykaz turniejów i olimpiad zwalniających z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2016 roku.

 

 

    8) organizację oraz sposób przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad, uwzględniając, że konkursy, turnieje i olimpiady powinny służyć odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień uczniów, pobudzaniu twórczego myślenia, wspomaganiu zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, a także lepszemu przygotowaniu uczniów do nauki w szkołach wyższego stopnia lub do wykonywania zawodu;

 

Rozdział 3b (stosuje się począwszy od roku szkolnego 2015/2016)

Sprawdzian, egzamin gimnazjalny i egzamin maturalny oraz egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

 

Art. 44zzzb.

1. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest formą oceny poziomu opanowania przez osoby, o których mowa w ust. 3, wiadomości i umiejętności z zakresu jednej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach.
2. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach.
3. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzany dla:
1) uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników oraz uczniów i słuchaczy szkół policealnych,
2) absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych,
3) osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy,
4) osób dorosłych, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych, o których mowa odpowiednio w art. 53c i art. 53d ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149), jeżeli program przyuczenia do pracy uwzględniał wymagania określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach,
5) osób spełniających warunki dopuszczenia do egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie określone w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 5
– zwanych dalej „zdającymi”.


Art. 44zzzc.

1. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzany w ciągu całego roku szkolnego w terminach ustalonych przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
2. Termin egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ogłasza na stronie internetowej okręgowej komisji egzaminacyjnej, nie później niż na 5 miesięcy przed terminem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.


Art. 44zzzd.

1. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie składa się z części pisemnej i części praktycznej.
2. Część pisemna jest przeprowadzana w formie testu pisemnego, a część praktyczna w formie zadania lub zadań praktycznych.
3. Część pisemna jest przeprowadzana:
1) z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, po uzyskaniu upoważnienia, o którym mowa w art. 44zzzl ust. 1, albo
2) z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi.
4. Część praktyczna polega na wykonaniu zadania lub zadań egzaminacyjnych, których rezultatem jest wyrób, usługa lub dokumentacja.
5. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej udostępnia szkole, placówce, o której mowa w art. 2 pkt 3a, pracodawcy lub podmiotowi prowadzącemu kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym mowa w art. 68a ust. 2, elektroniczny system przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.


Art. 44zzze.

1. Laureat i finalista turnieju lub olimpiady tematycznej związanych z wybraną dziedziną wiedzy, wymienionych w wykazie, o którym mowa w art. 44zzzw, są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w art. 44zzzi ust. 3.
3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne z uzyskaniem z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie najwyższego wyniku.

Art. 44zzzm.
 
1. Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie trwa nie krócej niż 45 minut i nie dłużej niż 90 minut.
2. Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut.
3. Czas trwania części pisemnej i części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie określa się w informatorze, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 3.
 
Art. 44zzzo.
1. Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie ustala dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej na podstawie liczby punktów uzyskanych przez zdającego:
1) w części pisemnej:
a) po odczytaniu odpowiedzi zapisanych i zarchiwizowanych w elektronicznym systemie przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – w przypadku gdy część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzana z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania tego egzaminu,
b) po elektronicznym odczytaniu karty odpowiedzi – w przypadku gdy część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzana z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi;
2) w części praktycznej – po elektronicznym odczytaniu karty oceny.
2. Zdający zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, jeżeli uzyskał:
1) z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania oraz
2) z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.
3. Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną. Zdający, który nie zdał egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, otrzymuje informację o wynikach tego egzaminu opracowaną przez okręgową komisję egzaminacyjną.
4. Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie są ostateczne i nie służy na nie skarga do sądu administracyjnego. 
 
Art. 44zzzw.
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej komunikat w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym lub egzaminem maturalnym, a także turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy, uprawniających odpowiednio do:
1) zwolnienia z przystąpienia do danej części sprawdzianu, danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego z danego przedmiotu albo części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,
2) przyjmowania laureatów i finalistów tych olimpiad lub turniejów w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 20d
– nie później niż na 2 lata przed terminem ich przeprowadzania.
 
 
 
   
Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 
Art. 169.
1. Do odbywania studiów w uczelni może być dopuszczona osoba, która spełnia warunki rekrutacji ustalone przez uczelnię oraz ma:
1) świadectwo dojrzałości – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie;
2) tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny i spełnia warunki określone na podstawie ust. 2 – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.
2. Senat uczelni ustala warunki i tryb rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, dla poszczególnych kierunków studiów. Uchwałę podaje się do wiadomości publicznej nie później niż do dnia 31 maja roku poprzedzającego rok akademicki, którego uchwała dotyczy i przesyła ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego. W przypadku uruchomienia nowego kierunku studiów lub nowo utworzonej uczelni senat podejmuje uchwałę i przesyła ją ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i ministrowi nadzorującemu uczelnię, podając ją niezwłocznie do publicznej wiadomości.
 8. Szczegółowe zasady przyjmowania na studia w uczelni publicznej laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego określa senat uczelni na okres co najmniej trzech lat.
 

 

Omówienie Umowy Nr MEN/2016/DKZU/815 zawartej w dniu 29 września 2016 r. pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej (Zleceniodawcą) a Politechniką Warszawską (Zleceniobiorcą) na zorganizowanie i przeprowadzenie do 31 sierpnia 2019 r. trzech edycji trójstopniowych zawodów  ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych:

 

 • w umowie nie podano podstawy prawnej jej zawarcia,

 

 • przedmiotem umowy jest realizacja zadania publicznego „Organizacja i przeprowadzenie olimpiad i turniejów w latach szkolnych 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019” szczegółowo określonego w korekcie z dnia 22 września 2016 r. do oferty złożonej przez Politechnikę Warszawską – trzech edycji trójstopniowych zawodów ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, a wykonanie umowy nastąpi z chwilą przyjęcia przez MEN sprawozdania końcowego,

 

 • termin realizacji zadania ustala się od dnia podpisania umowy do dnia 31 sierpnia 2019 r.,

 

 • zadeklarowane przez Zleceniobiorcę środki własne zostają uwzględnione w całkowitym koszcie realizacji zadania publicznego wraz z kwotą dotacji,

 

 • do zamówień opłacanych z dotacji będą stosowane przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164),

 

 • Zleceniobiorca jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej zadania publicznego, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.),

 

 • Zleceniobiorca zobowiązuje się do informowania, że zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od MEN i do umieszczania trwałej informacji "Sfinansowano z dotacji MEN ..." na wszystkich materiałach promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania,

 

 • Zleceniobiorca złoży w terminach: do dnia 15 stycznia 2017 r., do dnia 15 stycznia 2018 r., do dnia 15 stycznia 2019 r. sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem merytorycznym z części zadania wykonanej w roku poprzednim oraz w ciągu 30 dni od zakończenia zadania – sprawozdanie końcowe,

 

 • Zleceniobiorca będzie przekazywał w terminie 30 dni od zakończenia każdej edycji olimpiady informację statystyczną według wzoru określonego przez Zleceniodawcę oraz imienną listę finalistów i laureatów,

 

 • umowa może być rozwiązana na mocy porozumienia stron w przypadku wystąpienia okoliczności, za które strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają wykonanie umowy lub rozwiązana przez stronę w określonych w umowie sytuacjach,

 

 • wszelkie zmiany, w tym treści umowy, uzupełnienia i oświadczenia składane w związku z umową wymagają pod rygorem nieważności zawarcia w formie pisemnej aneksu; wszelkie wątpliwości związane z realizacją umowy wyjaśniane będą w formie pisemnej; w szczególności zmiana umowy może nastąpić w przypadku, gdyby w wyniku ograniczeń budżetowych MEN nie mógł utrzymać wysokości dotacji wskazanej w podpisanej umowie, ale przed podpisaniem takiego aneksu do umowy przewidziana jest możliwość negocjowania budżetu, harmonogramu i zakresu realizacji zadania,

 

 • w zakresie związanym z realizacją zadania publicznego, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, Zleceniobiorca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. , poz. 2135 z późn. zm.),

 

 • w zakresie nieuregulowanym umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny (Dz. U. 2014 r. poz. 121, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.),

 

 • ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem i wykonaniem umowy strony będą starały się rozstrzygać polubownie, a w przypadku braku porozumienia spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie właściwego ze względu na siedzibę Zleceniodawcy sądu powszechnego.

 

 

Omówienie Umowy Nr MEN/2013/DZSE/1470 zawartej w dniu 9 września 2013 r. pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej (Zleceniodawcą) i Politechniką Warszawską (Zleceniobiorcą) na zorganizowanie i przeprowadzenie trzech edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych w latach 2013-2016:

 

 • w umowie nie podano podstawy prawnej jej zawarcia,

 

 • przedmiotem umowy jest realizacja zadania publicznego szczegółowo określonego w korekcie do oferty złożonej przez Politechnikę Warszawską w dniu 2 sierpnia 2013 r. – trzech edycji trójstopniowych zawodów ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, a wykonanie umowy nastąpi z chwilą przyjęcia przez MEN sprawozdania końcowego,

 

 • termin realizacji zadania ustala się od dnia podpisania umowy do dnia 31 sierpnia 2016 r.,

 

 • zadeklarowane przez Zleceniobiorcę środki własne zostają uwzględnione w całkowitym koszcie realizacji zadania publicznego wraz z kwotą dotacji,

 

 • do zamówień opłacanych z dotacji będą stosowane przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.),

 

 • Zleceniobiorca jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej zadania publicznego, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.),

 

 • Zleceniobiorca zobowiązuje się do informowania, że zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od MEN i do umieszczania logo MEN na wszystkich materiałach promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania,

 

 • Zleceniobiorca złoży w terminach: do dnia 15 stycznia 2014 r., do dnia 15 stycznia 2015 r., do dnia 15 stycznia 2016 r. sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem merytorycznym z części zadania wykonanej w roku poprzednim oraz w ciągu 30 dni od zakończenia zadania – sprawozdanie końcowe,

 

 • Zleceniobiorca będzie przekazywał w terminie 30 dni od zakończenia każdej edycji olimpiady informację statystyczną oraz listę laureatów,

 

 • umowa może być rozwiązana na mocy porozumienia stron w przypadku wystąpienia okoliczności, za które strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają wykonanie umowy,

 

 • wszelkie zmiany, w tym treści umowy, uzupełnienia i oświadczenia składane w związku z umową wymagają pod rygorem nieważności zawarcia w formie pisemnej aneksu; wszelkie wątpliwości związane z realizacją umowy wyjaśniane będą w formie pisemnej; w szczególności zmiana umowy może nastąpić w przypadku, gdyby w wyniku ograniczeń budżetowych MEN nie mógł utrzymać wysokości dotacji wskazanej w podpisanej umowie, ale przed podpisaniem takiego aneksu do umowy przewidziana jest możliwość negocjowania budżetu, harmonogramu i zakresu realizacji zadania,

 

 • w zakresie związanym z realizacją zadania publicznego, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, Zleceniobiorca będzie odbierał stosowne oświadczenia osób, których te dane dotyczą, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.),

 

 • w zakresie nieuregulowanym umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.),

 

 • ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem i wykonaniem umowy strony będą starały się rozstrzygac polubownie, a w przypadku braku porozumienia spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie właściwego ze względu na siedzibę Zleceniodawcy sądu powszechnego.