Wybrane zdarzenia w roku 2023

 

19. Z okazji XXXVI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych Włodzimierz Rodziewicz zadedykował laureatom, finalistom, uczestnikom i wszystkim sympatykom kształcenia zawodowego autorski LEKSYKON – publikację zawierającą zagadnienia z dziedziny wiedzy jaką jest budownictwo.

    Autor jest absolwentem Technikum Ceramicznego i Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Ponad dwadzieścia lat przepracował w placówkach naukowo-badawczych budownictwa, zajmując się m. in. kruszywami i ponad trzydzieści lat – w Technikum Architektoniczno-Budowlanym im. Stanisława Noakowskiego w Warszawie, zdobywając uprawnienia pedagogiczne i tytuł nauczyciela dyplomowanego. Wykształcił w tym czasie kilka tysięcy uczniów, nauczając takich przedmiotów jak materiałoznawstwo, technologia, budownictwo ogólne i mechanika budowli. Jedną z jego pasji stało się przygotowywanie uczniów do udziału w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, w efekcie czego ponad 80 podopiecznych uzyskało tytuł laureata lub finalisty.

     Poniżej plakatu zamieszczamy recenzję LEKSYKONU sporządzoną przez prof. dr hab. inż. Piotra Woyciechowskiego, Dyrektora Instytutu Inżynierii Budowlanej na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, członka Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

 

 


18. Najlepsze technika w branży budowlanej - Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2023

     12 stycznia 2023 r. w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, najlepszej uczelni biznesowej w Europie Środkowo-Wschodniej, ogłoszono wyniki Rankingu Liceów i Techników „Perspektyw”. W jubileuszowej XXV edycji rankingu (a uwzględniając 5 lat pilotażu to już 30 lat!) wyłoniono  najlepszych w Polsce 1000 liceów i 500 techników.

     Najwyżej sklasyfikowanym w kraju technikum budowlanym zostało Technikum Nr 1 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 „Budowlanka” im. Tadeusza Kościuszki w Zielonej Górze8 miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Techników!

     Drugim najwyżej sklasyfikowanym technikum w branży budowlanej jest Technikum im. ks. prof. Józefa Tischnera w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Limanowej 12 miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Techników.

     Trzecią szkołą budowlaną w kraju jest Technikum Architektoniczno-Budowlane im. Stanisława Noakowskiego w Zespole Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych w Warszawie 16 miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Techników.

         Dalsze szczegóły na stronie Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy":

         https://2023.technika.perspektywy.pl/2023/rankings/ranking-glowny-technikow 

     Z tym większą satysfakcją przyjmujemy wyniki Rankingu, że wymienione szkoły od wielu lat z powodzeniem startują w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych – w rankingu szkół Finału Centralnego ostatniej XXXV edycji OWiUB szkoła z Zielonej Góry zajęła I miejsce, szkoła z Limanowej – II miejsce, a szkoła z Warszawy – IV miejsce. Ponadto Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych w Warszawie przejawia wielką aktywność również w sferze organizacyjnej współzawodnictwa szkół budowlanych – został jednym z 4 współorganizatorów tegorocznego XXXVI Finału Centralnego w Warszawie.

     Serdeczne gratulujemy uzyskania tytułów „Złotych Szkół”!!! 

 

  


Wybrane zdarzenia w roku 2022

 

17. Minęło 10 lat od objęcia patronatu zawodowego nad Olimpiadą Wiedzy i Umiejętności Budowlanych przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa, służącego promocji kształcenia w branży budowlanej.

      Dotychczasową owocną współpracę organizatora Olimpiady – Politechniki Warszawskiej z samorządem zawodowym inżynierów budownictwa postanowiono rozszerzyć. Polska Izba Inżynierów Budownictwa od 2022 roku dołącza do grona Sponsorów Generalnych OWiUB. Partycypacja w kosztach organizacji zawodów pomoże organizować na wysokim poziomie współzawodnictwo edukacyjne wśród kilku tysięcy młodzieży techników budowlanych. Nadal będzie kontynuowana tradycja wyróżniania najlepszej szkoły w Finale Pucharem Prezesa Krajowej Rady PIIB, będącego nobilitacją dla młodzieży, jej opiekunów i organizatorów.

 


Wybrane zdarzenia w roku 2021

 

16. Jubileusz 40-lecia aktywności społecznej członka Komitetu Głównego OWiUB, Romana Lulisa na rzecz współzawodnictw młodzieży szkół budowlanych.

 

 


Wybrane zdarzenia w roku 2020

 

15. Sukcesy „naszych” szkół olimpijskich w Rankingu „Perspektyw” 2020. 

     9 stycznia 2020 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie ogłoszono wyniki Rankingu Liceów i Techników „Perspektyw”. W XXII edycji rankingu analizowano wyniki 2085 liceów ogólnokształcących oraz 1728 techników. W zależności od uzyskanych miejsc szkołom przysługują tytuły honorowe „Złotej” (miejsca 1-100), „Srebrnej” (miejsca101-300) i „Brązowej” (miejsca 301-500) Szkoły będące znakami jakości tych placówek edukacyjnych. W pracach Kapituły Rankingu złożonej z przedstawicieli trzech środowisk: przewodniczących komitetów głównych olimpiad, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) oraz członków Komisji ds. Kształcenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) brał udział Wiceprzewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, Andrzej Oniszczuk.

W Rankingu Techników 2020 o uzyskanym wskaźniku rankingowym decydowały cztery kryteria z następującymi wagami procentowymi:

- sukcesy w olimpiadach 20 %

- matura (przedmioty obowiązkowe) 20 %

- matura (przedmioty dodatkowe) 30 %

- wyniki egzaminów zawodowych 30 %

Najwyżej sklasyfikowanym w kraju technikum budowlanym zostało Technikum Nr 1 z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 „Budowlanka” im. Tadeusza Kościuszki w Zielonej Górze7 miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Techników!

Spośród szkół startujących w OWIUB tytuły „Złotej Szkoły” 2020 Ogólnopolskiego Rankingu Techników uzyskały jeszcze technika z:

Zespołu Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych im. S. Noakowskiego w Warszawie – 14 miejsce,

Państwowych Szkół Budownictwa i Geodezji im. H. Łopacińskiego w Lublinie – 17 miejsce,

Zespołu Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu – 28 miejsce,

Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego w Opolu – 40 miejsce,

Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 w Krakowie – 41 miejsce,

Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu – 55 miejsce,

Zespołu Szkół Nr 1 im. A. Towarnickiego w Rzeszowie – 58 miejsce,

Zespołu Szkół Budowlanych im. Jurija Gagarina w Bydgoszczy – 60 miejsce,

Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. ks. Józefa Tischnera w Limanowej – 68 miejsce,

Zespołu Szkół Nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu – 77 miejsce,

Zespołu Szkół Nr 1 w Wieluniu – 81 miejsce.

     Również w Rankingu Szkół Olimpijskim uwzględniającym wyniki 55 ogólnopolskich olimpiad najwyżej sklasyfikowana spośród szkół startujących w naszej Olimpiadzie została  „Budowlanka” z Zielonej Góry, zajmując 76  miejsce w gronie  wszystkich liceów i techników.

Serdeczne gratulacje całej „naszej” 12 „Złotych Szkół”!!!

 


Wybrane zdarzenia w roku 2019

 

14. Na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej prowadzone są projekty służące podnoszeniu kompetencji uczniów i nauczycieli szkół średnich niezbędnych w budownictwie, w tym odnoszące się do wsparcia laureatów olimpiad przedmiotowych. Zakresem projekty obejmują opracowanie programów i realizację działań dydaktycznych. Prace koordynuje dr inż. Wioletta Jackiewicz-Rek, Prodziekan ds. Studenckich. Zadania są podejmowane w ramach Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego – realizacja „Trzeciej Misji Uczelni”:

Studencki Tydzień dla uczniów zainteresowanych w przyszłości studiowaniem na WIL PW – kontynuacja zadania zapoczątkowanego przed dwoma laty (patrz wpis nr 11 poniżej).

Praktyczne spotkania dla uczniów w celu zapoznania z perspektywami pracy w zawodzie inżyniera budownictwa.

Innowacje w budownictwie dla uczniów i nauczycieli obejmujące prezentacje najnowszych osiągnięć w branży budowlanej.

Innowacyjne budowy dla uczniów i nauczycieli dające możliwości bezpośredniego zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami w branży budowlanej.

Branżowe szkolenia dla nauczycieli.

BIM na Wydziale Inżynierii Lądowej oraz BIM w zainteresowanych szkołach obejmujące podstawy Building Information Modelling.

Laureaci Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych mogą wziąć udział w Projekcie pt. „Szkoła Orłów na PW”.

Celem Projektu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów – laureatów olimpiad przedmiotowych/innych o zasięgu krajowym i międzynarodowym poprzez realizację wysokiej jakości kształcenia akademickiego opartego na systemie tutoringu.

W rekrutacji może wziąć udział każdy student I roku studiów I stopnia, który:

  1. a) został przyjęty na studia w roku uzyskania świadectwa dojrzałości lub innego dokumentu uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w Polsce,
  2. b) jest laureatem olimpiady przedmiotowej/innej o zasięgu krajowym (uwzględnionej w Uchwale Senatu nr 283/2018 z dnia 19.12.2018 w sprawie zasad przyjmowania na studia w Politechnice Warszawskiej w latach 2019-2022 laureatów oraz finalistów niektórych olimpiad stopnia centralnego oraz konkursów) lub międzynarodowym.

Laureat olimpiady może zyskać na Politechnice Warszawskiej:

  1. Wsparcie stypendialne przez okres maksymalnie 27 miesięcy (kwota 1370,70 zł miesięcznie).
  2. Jednorazowy dodatek na pomoce dydaktyczne (kwota 200 zł brutto).
  3. Indywidualną opiekę Tutora w wymiarze maksymalnie do 180 godzin przez okres maksymalnie 27 miesięcy. Czytaj dalej "Rekrutacja Tutorów w Szkole Orłów na PW" 

Działanie jest finansowane w ramach projektu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. „Szkoła Orłów”.

 


13. O różnych wymiarach promocji olimpijczyków w wywiadzie „Inżyniera Mazowsza” (DWUMIESIĘCZNIK MAZOWIECKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA - Nr 4 (80) lipiec/sierpień 2019) z Kierownikiem Organizacyjnym Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych:

     W 2019 roku jedną z nagród ufun­dował i wręczył Krzysztof Tokarek*, jeden z laureatów ubiegłych edycji. Czy spotyka Pan dawnych olimpij­czyków na drodze zawodowej?

     Krzysztof Tokarek sam się z nami skontaktował. – Jestem wdzięczny za moją edukację – tak wyjaśnił swoją de­cyzję. Zdecydowana większość olimpij­czyków pozostała w branży budowlanej. Niektórzy mają własne firmy, inni pełnią ważne funkcje w gospodarce lub sami uczą. Udział w OWiUB pomaga w wy­borze drogi zawodowej, daje szansę dostania się na studia techniczne bez postępowania kwalifikacyjnego. Czytaj dalej str. 6-7 "Trzydzieści dwie olimpiady" 

*Krzysztof Tokarek, trzykrotny laureat OWiUB (8 miejsce w 1998, 4 miejsce w 1999, 2 miejsce w 2000), absolwent Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim

 


 Wybrane zdarzenia w roku 2017

 

12. Nawiązanie kontaktu z wydawnictwem ZPR Media S.A. podczas jubileuszowego Finału Centralnego XXX OWiUB w Białymstoku zaowocowało objęciem patronatem medialnym Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych przez serwis muratorplus.pl.

     W dniu 16 maja 2017 r. grupa ZPR Media S.A. przedstawiła List intencyjny dotyczący Objęcia Patronatem „Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych”. Wydawnictwo jest trwale i nierozerwalnie związane z branżą budowlaną, zauważa i docenia OWiUB jako ciekawą inicjatywę związaną z budownictwem oraz pogłębiającą wiedzę i umiejętności budowlane, a także kształtującą nawyk doskonalenia zawodowego u uczniów i absolwentów szkół budowlanych. Przedmiotem działalności wydawnictwa jest określanie standardów budownictwa jednorodzinnego, propagowanie tanich rozwiązań i w „dobrym stylu”.

     Serwis muratorplus.pl deklaruje wspieranie rozwoju zawodowego młodych ludzi w zakresie budownictwa, zapoznanie młodzieży z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi oraz deklaruje gotowość do publikacji materiałów redakcyjnych dotyczących Olimpiady.

     Komitet Główny Olimpiady w dniu 17 maja 2017 r. przyjął z zadowoleniem ofertę ZPR Media S.A. w zakresie patronatu medialnego nad OWiUB.

     Realizując misję podnoszenia rangi i jakości średniego kształcenia w dziedzinie budownictwa powiązaną z zapotrzebowaniem na wysoko wykwalifikowane kadry, organizatorzy Olimpiady pozostają otwarci na partnerską współpracę z instytucjami i organizacjami w branży budowlanej.

     Podjęcie współpracy medialnej posłuży propagowaniu wiedzy specjalistycznej, poprawi skuteczność dotarcia z nią do jak najszerszego grona adresatów – kształcących się na przyszłych budowlańców młodych ludzi oraz do ich nauczycieli. 

     W ramach współpracy serwis uzyska dostęp do założeń merytorycznych i organizacyjnych naszej inicjatywy edukacyjnej oraz do informacji o rezultatach kontynuowanego od 30 lat współzawodnictwa, a także do bieżących informacji z poszczególnych etapów zawodów.

     Od najbliższej edycji zamierzamy włączyć śledzenie serwisu muratorplus.pl do zakresu źródeł (wykazu lektur)  profesjonalnej wiedzy budowlanej w ramach przygotowań do zawodów.

     Zapraszamy do zapisania się na newsletter http://www.muratorplus.pl/newsletter

 


11. Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej organizuje „studencki tydzień” dla wybranych, najlepszych-najzdolniejszych uczniów ustalając odbiorców na podstawie doświadczeń płynących z 30-letniego dorobku Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

 

     Projekt kierowany jest do wybitnie zdolnych uczniów, którzy myślą o przyszłości studenckiej i wiążą ją z Politechniką Warszawską, ale również do tych, którzy obawiają się aplikowania, a potem studiowania na jednej z najlepszych uczelni technicznych w Polsce – w obawie, że nie podołają.

     W dniach 27-31 marca 2017 r. Politechnika Warszawska zagości w swoich murach pilotażowo 10 osób reprezentujących szkołę, która zajmie I miejsce w rankingu szkół (wg Regulaminu OWiUB) podczas zawodów okręgowych Olimpiady przeprowadzonych w Warszawie w dniu 4 marca 2017 r.

     W dalszej perspektywie organizator przewiduje rozszerzenie oferty na szkoły z którymi dotychczas współpracowano w ramach Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych jak również do szkół technicznych z rankingu Techników organizowanego przez czasopismo i portal edukacyjny PERSPEKTYWY.

     Laureaci olimpiady i najlepsi uczniowie będą zaproszeni do spędzenia czasu na wydziale w celu bliższego poznania realiów studiowania i „życia studenckiego”. Na „studencki tydzień" zostanie przygotowany plan zajęć obowiązkowych i przedmioty do wyboru, a także oferta prezentująca aktywności poza dydaktyczne. Czas spędzony na zajęciach obowiązkowych oraz na wybranych wcześniej z puli oferty przedmiotów realizowanych na Wydziale Inżynierii Lądowej PW, w różnej formie kształcenia – wykładach, ćwiczeniach, laboratoriach, pozwoli na pogłębienie wiedzy, ale i pobudzi inżynierską ciekawość u najzdolniejszych uczniów. Na „studencki tydzień” złożą się także: wycieczka na budowę, spotkania z Kołami Naukowymi działającymi na WIL, spotkania z Wydziałową Radą Samorządu, udział w próbach teatru politechnicznego, chóru, zespołu tańca, spotkanie z osobami posiadającymi osiągnięcia pozauczelniane, godzina w bibliotece i czytelni studenckiej, zwiedzanie kampusu uczelni, muzeum Politechniki Warszawskiej. Projekt tygodnia zakończy się udziałem w podsumowaniu zawodów okręgowych XXX edycji OWiUB w Zespole Szkół  Budowlano-Architektonicznych i Licealnych w  Warszawie w dniu 31 marca 2017 r.

     Projekt ma służyć zawiązaniu współpracy z zainteresowanymi, najlepszymi szkołami średnimi osiągającymi sukcesy w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, współpracy kół naukowych na WIL PW z kołami zainteresowań (matematyczne, fizyczne, przedmioty zawodowe i inne) w szkołach średnich oraz współpracy i wsparciu władz wydziału dla dyrekcji szkół w zakresie przekazywania informacji i możliwych wizytacji informacyjnych na WIL PW w ciągu roku akademickiego.

 


 Wybrane zdarzenia w roku 2016

 

10. Oferta wczorajszego laureata – dzisiejszego prezesa firmy budowlanej skierowana do nauczycieli szkół budowlanych.

 

     W 1994 roku w Finale Centralnym VII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych laureatem i zdobywcą II miejsca został Błażej Binienda reprezentujący w zawodach Zespół Szkół Budowlanych w Bydgoszczy.

     Dziś nasz laureat jest Prezesem Zarządu firmy działającej w Polsce w zakresie projektowania i budowy inwestycji kubaturowych i drogowych. Firma jest w trakcie tworzenia lokalnej spółki w Nigerii mającej zajmować się budową osiedli mieszkaniowych pod nadzorem osób z Polski.

       Prezes podzielił się z nami następującym rozeznaniem:

„Nigeria jest dużym krajem, zamieszkałym przez ok. 170 mln ludzi, także teoretycznie jest tam wiele osób chętnych do pracy. Niestety jednak w praktyce w zakresie budownictwa pracownicy posiadają bardzo niewielkie umiejętności. Powoduje to, że powstają budynki niskiej jakości, co w połączeniu z powszechnym zastosowaniem konstrukcji żelbetowych stwarza wręcz fizyczne zagrożenie awariami i katastrofami budowlanymi. Sami Nigeryjczycy są świadomi tych mankamentów i konieczności podniesienia jakości wykonawstwa, dlatego z jednej strony są chętni do sprowadzania fachowców z zagranicy, co jest bardzo drogie, ale z drugiej strony liczą na naukę zawodu lokalnych pracowników.”

       Firma Błażeja, poza sprowadzeniem pewnej liczby inżynierów z Polski, chciałaby prowadzić szkolenia dla zatrudnionych miejscowych pracowników, najlepiej w formie szkoły zawodowej - "przyzakładowej". Dlatego powstał pomysł poszukania nauczycieli chętnych do wyjazdu w ramach 6 lub 12 miesięcznego kontraktu - w celu nauki zawodu, w zakresie robót ogólnobudowlanych (w tym żelbetowych) i wykończeniowych.

       Inicjatywa Błażeja Biniendy – jak sam nazwał, będąca dość egzotycznym wyzwaniem – ze wszech miar zasługuje na promocję. Z satysfakcją odnotowujemy, że pochodzi ona od naszego laureata, niesie w sobie przesłanie wyrównywania poziomu życia społeczeństw poprzez szerzenie wiedzy i znajomości technologii oraz jest szczególnie cennym zamierzeniem w dobie poszukiwania rozwiązań powstrzymania rosnącej wielkiej migracji ludności z krajów słabiej rozwiniętych do Europy. Zachęcamy do kontaktu nauczycieli, którzy mogliby przygotować się do wyjazdu w 2017 r. Możemy pełnić rolę pośrednika w nawiązaniu kontaktu z firmą.

 


 Wybrane zdarzenia w roku 2015

 

9. Zjazd Finalistów i Laureatów OWiUB w Wodzisławiu Śląskim.

 

       Najlepsza w historii Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych szkoła – Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim w dniu 25 września 2015 r. wieńczył 22 lata startów w zawodach centralnych OWiUB.

       W 1994 r. przed rozpoczęciem Finału Centralnego w Bydgoszczy zaczynało się zupełnie prozaicznie – wspomina Tomasz Wardenga, ówczesny i dzisiejszy opiekun olimpijczyków – inni uczestnicy zawodów pytali się, gdzie leży Wodzisław? Dziś blask Szkoły promieniuje na cały kraj. Osiągane wyniki dydaktyczne w OWiUB są czymś zjawiskowym. Reprezentanci Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim pod wodzą Tomasza Wardengi uzyskali dotychczas równo 100 tytułów laureata na 700 wszystkich nadanych tytułów (14 %)! Natomiast w klasyfikacji zespołowej szkół aż 20 razy uczniowie ZST Wodzisław Śl. stawali na podium: 15 razy zwyciężali, 4 razy zajmowali drugie miejsce i 1 raz – trzecie miejsce.

       Uroczystość miała na celu prezentację osiągnięć olimpijczyków oraz popularyzowanie informacji na temat sukcesów finalistów i laureatów olimpiad w środowisku lokalnym i mediach. Na Zjazd przybyła połowa spośród 70-osobowego grona olimpijczyków Szkoły z tytułami finalisty i laureata. Olimpijczycy, których przybycie nie było możliwe z powodu obowiązków służbowych przysłali listy do uczestników Zjazdu. Finaliści i laureaci oraz ich opiekun Tomasz Wardenga w swoich wystąpieniach dzielili się spostrzeżeniami dot. udziału w Olimpiadzie, programów kształcenia zawodowego w Polsce i uchylali rąbka tajemnicy odniesionych sukcesów. W spotkaniu brali udział przedstawiciele Starostwa Powiatu Wodzisławskiego, a Komitet Główny Olimpiady reprezentowali: Wiceprzewodniczący Komitetu Głównego, Kierownik Organizacyjny OWiUB Andrzej Oniszczuk i Pełnomocnik Komitetu Głównego, Przewodniczący Komitetu Okręgowego OWiUB w Nysie, Antoni Czarny. Andrzej Oniszczuk w swoim wystąpieniu przedstawił tło historyczne powołania Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, jej sukcesy organizacyjne, ale także i cierniste okresy na osi czasu i wskazał, że upór i poświęcenie zasłużonych Olimpiadzie osób pozwoliły na jej przetrwanie i tym samym przez dotychczasowe 29 lat stwarzały szansę szkołom i uczniom na odnoszenie sukcesów edukacyjnych.

       W imieniu Dyrekcji, Grona Pedagogicznego oraz Rady Rodziców Zespołu Szkól Technicznych w Wodzisławiu Śląskim, Dyrektor Szkoły Czesław Pieczka przekazał wszystkim, którzy zapisali się złotymi zgłoskami w historii Szkoły oraz Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych pamiątkowe podziękowania.

 


 Wybrane zdarzenia w roku 2013

 

8. Osobiste uznania Rektora Politechniki Krakowskiej.

 

List gratulacyjny Rektora Politechniki Krakowskiej i Prezesa firmy FAKRO

kliknij
       Rektor Politechniki Krakowskiej, prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak już drugą swoją kadencję osobiście angażuje się w podnoszenie rangi Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

      Podczas XXVI Finału Centralnego OWiUB, pierwszego w historii Olimpiady w Małopolsce, Jego Magnificencja był gościem honorowym, spotkał się z uczestnikami i organizatorami, wręczył wszystkim zakwalifikowanym do zawodów centralnych listy gratulacyjne oraz ufundował główną nagrodę dla zdobywcy I miejsca, a także wyraził opinię na temat zapisów w projekcie nowego Regulaminu Olimpiady.

 

       Zakończenie zawodów OWiUB w okręgu z siedzibą w Krakowie w każdej edycji ma charakter uroczysty, odbywa się w sali senackiej Politechniki Krakowskiej i jest połączone z wręczeniem nagród zwycięzcom - uczniom zakwalifikowanym do Finału Centralnego. Rektor funduje i osobiście wręcza cenne nagrody rzeczowe oraz uczestniczy w organizowaniu dojazdu reprezentacji okręgu na Finał Centralny.

  


 

7. Program "Wybitnie uzdolnieni na Politechnice Wrocławskiej".

 
      "Politechnika Wrocławska przygotowała z myślą o laureatach i finalistach organizowanej przez Państwa olimpiady program "Wybitnie uzdolnieni na Politechnice Wrocławskiej". W ramach programu nasi studenci mogą otrzymać stypendium, opiekę merytoryczną tutora oraz miejsce w domu studenckim. Uczelnia pragnie w ten sposób nagrodzić najlepszych kandydatów.

      Nasza akcją chcemy pokazać, że uczestnictwo w olimpiadzie to zarówno prestiż, jak i inwestycja w przyszłość, która daje nieograniczone możliwości rozwoju podczas studiów."

        http://rekrutacja.pwr.edu.pl/content/strona/PL/wiadomosci/wybitni.html

 

                                                                                              P R O R E K T O R

                                                                                           Prof. Andrzej Kasprzak

 


 

6. Szkoły, w których pracę nauczyciela można mierzyć sukcesami uczniów.

 

10 stycznia 2013 r. w Auli Głównej Politechniki Warszawskiej podczas uroczystego finału XV Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2013 „Perspektyw” i „Rzeczpospolitej” ogłoszono 250 najlepszych Techników w Polsce

W stworzonym systemem centylowym rankingu najwyżej sklasyfikowanym w kraju technikum budowlanym jest Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Zielonej Górze (wg kryteriów: sukcesy w olimpiadach 20 %, matura – przedmioty obowiązkowe 30 %, matura przedmioty dodatkowe 15 %, wyniki egzaminów zawodowych 30 %, opinia akademicka 5 %) – 11 miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Techników, 1 miejsce w Rankingu Techników woj. lubuskiego i 102 miejsce w Rankingu Szkół Olimpijskich (wspólnym dla sklasyfikowanych 500 liceów i 250 techników). W 2012 roku uczniowie tej szkoły uzyskali 4 tytuły laureata i 6 tytułów finalisty w 3 ogólnopolskich olimpiadach, w tym w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych – 3 tytuły laureata, 1 tytuł finalisty.

 

 

Spośród szkół startujących w OWIUB w pierwszej 50-ce Ogólnopolskiego Rankingu Techników sklasyfikowano jeszcze:

Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim– 14 miejsce,

Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji im. H. Łopacińskiego w Lublinie – 19 miejsce,

Zespół Szkół Nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku – 36 miejsce,

Zespół Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni – 40 miejsce,

Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych im. S. Noakowskiego

w Warszawie – 48 miejsce.

Ponadto w pierwszej 200-ce Rankingu Szkół Olimpijskich sklasyfikowano:

Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim– na 109 miejscu,

Zespół Szkół Nr 1 w Wieluniu – na 160 miejscu,

Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. W. Sikorskiego w Częstochowie – na 170 miejscu,

Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych im. S. Noakowskiego w Warszawie – na 172 miejscu,

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych  im. S. W. Bryły w Białymstoku – na 182 miejscu,

Zespół Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni – na 189 miejscu,

Państwowe Szkoły Budownictwa – Zespół Szkół im. Powstańców Śląskich w Bytomiu – na 192 miejscu,

Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji im. H. Łopacińskiego w Lublinie – na 200 miejscu.

 


 Wybrane zdarzenia w roku 2012

 

5. Uznanie dla Organizatorów OWiUB za troskę o rozwój szkolnictwa zawodowego w Polsce.

 

         Polski Związek Pracodawców Budownictwa http://www.pzpb.com.pl 

      Ogólnopolska organizacja zrzeszającą największe firmy z branży budowlanej prowadzi również działalność wspierającą rozwój szkół zawodowych i techników budowlanych. W dniu 27 lutego 2012 r. Prezydium Rady Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa z dużym uznaniem oceniło działalność Organizatorów Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych widząc w tym przedsięwzięciu dużą troskę o rozwój szkolnictwa zawodowego i wyraziło zgodę na objęcie Olimpiady honorowym patronatem przez PZPB. Jednocześnie Prezydium Rady PZPB zwróciło się do firm członków PZPB o sponsorowanie OWiUB.

     


 Wybrane zdarzenia w roku 2011

 

4. Piękne i ważne umiejętności jakimi jest budowanie można promować od szkoły poczynając, aż po działania statutowe samorządu zawodowego w branży budowlanej. Podajemy dwa dowody na promocję naszych olimpijczyków na powyższych poziomach aktywności społecznej.

 

         Zespół Szkół Nr 1 w Wadowicach

      Szkoła odnosi sukcesy na szczeblu centralnym w OWiUB, współpracuje z Politechniką Krakowską, wyróżniający się nauczyciele-opiekunowie olimpijczyków mgr inż. Krzysztof Szczygieł i mgr inż. Aleksandra Łokcik-Szczygieł, wzorowo prowadzona zakładka na stronie internetowej szkoły http://owiub.zs1wadowice.pl/news.php

 

         Polska Izba Inżynierów Budownictwa http://www.piib.org.pl 

        Samorząd zawodowy inżynierów budownictwa działający na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów. Zbieżność celów OWiUB z "Programem działania Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w kadencji 2010-2014", uznanie i szacunek dla OWiUB jako przedsięwzięcia promującego metodykę nauczania w szkołach średnich doprowadziły do objęcia patronatu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa nad Olimpiadą Wiedzy i Umiejętności Budowlanych w dniu 30 listopada 2011 r. Patronat otwiera drogę współdziałania PIIB z Komitetem Głównym OWiUB przy organizacji kolejnych edycji Olimpiady.

 


 

3. Przed nami nowe otwarcie i nowe wyzwania dla OWiUB.

 

          Rozpoczęła się VII kadencja Sejmu RP. Został powołany nowy rząd. OWiUB wkroczył w jubileuszową 25-letnią edycję.

         Pozostaje mieć nadzieję, że okres kontrowersyjnych decyzji w oświacie i częściowego wycofywania się z nich pod naciskiem opinii publicznej juz za nami. Ruch olimpijski trwa mimo stale kurczących się środków z budżetu i ubożejących nakładów na edukację w samorządach. Dotychczasowi decydenci oświaty przesunęli szkolny ruch olimpijski na bocznicę, używając nawet pogardliwych określeń typu "stare olimpiady". Natomiast nieproporcjonalnie wielkie nakłady zostały skierowane na plejadę nowych płytkich inicjatyw, które zwiędną wraz z odejściem tych decydentów.

         Promocji OWiUB i olimpijczyków nie byłoby bez znaczącego wsparcia sponsorów generalnych. Na zaproszenie firmy Henkel Polska Sp. z o.o. w dniach 20-21 października 2011 r. w Stąporkowie gościł Komitet Główny Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Firma nie tylko zaprezentowała nowoczesne produkty i systemy chemii budowlanej, innowacyjność i zasady operowania na rynku globalnym, ale stworzyła doskonałe warunki dla debaty nad koncepcją dalszego funkcjonowania OWiUB.

         W Stąporkowie narodził się pomysł zaproszenia na Finał Centralny XXV OWiUB laureatów pierwszego miejsca wszystkich poprzednich Olimpiad oraz przyjęto rozwiązania logistyczno-finansowe dla tej inicjatywy. Dlatego tą drogą zwracamy się do wszystkich dotychczasowych zwycięzców Olimpiad, szkół które reprezentowali i wszystkich, kto pozostaje w kontakcie z naszymi zwycięzcami o przekazanie do wiadomości Komitetu Głównego OWiUB informacji adresowych, które wykorzystamy dla wystosowania imiennych zaproszeń na Finał Centralny XXV OWiUB w Bytomiu w dniach 13-14 kwietnia 2012 r.:

technik budownictwa

edycja  data  nazwisko i imię klasa szkoła
 I  26-27.03.1988  Migas Paweł V  Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku
 II  1-2.04.1989  Prymas Piotr V  Państwowe Szkoły Budownictwa w Bytomiu
 III  21-22.04.1990  Soroka Sławomir IV  Państwowe Szkoły Budownictwa w Lublinie
 IV  6-7.04.1991  Nowak Mariusz V  Państwowe Szkoły Budownictwa w Bytomiu
 V  28-29.03.1992

 Ochocki Mariusz

 Osajda Ireneusz

IV

V

 Państwowe Szkoły Budownictwa w Bytomiu

 Zespół Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu

 VI  24-25.04.1993  Ochocki Mariusz V  Państwowe Szkoły Budownictwa w Bytomiu
 VII  26-27.03.1994  Mazurek Arkadiusz IV  Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim
 VIII  24-25.03.1995  Mazurek Arkadiusz V  Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim
 IX  22-23.03.1996  Skórka Janusz V  Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Krakowie
 X  21-22.03.1997  Ślaga Piotr V  Zespół Szkół Nr 1 w Limanowej
 XI  27-28.03.1998  Białecki Tomasz V  Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim
 XII  25-27.03.1999  Sporysz Radosław IV  Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim
 XIII  31.03.-1.04.2000  Sporysz Radosław V  Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim
 XIV  23-24.03.2001  Wiktor Radosław IV  Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim
 XV  22-23.03.2002  Wiktor Radosław V  Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim
 XVI  28-29.03.2003  Kajstura Błażej V  Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim
 XVII  26-27.03.2004  Mroczek Paweł V  Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim
 XVIII  15-16.04.2005  Biazik Patryk V  Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim
 XIX  7-8.04.2006  Katryniok Bogusław III  Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim
 XX  30-31.03.2007  Katryniok Bogusław IV  Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim
 XXI  4-5.04.2008  Wróblewski Tomasz IV  Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim
 XXII  3-4.04.2009  Pypeć Marcin III  Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim
 XXIII  9-10.04.2010  Pypeć Marcin IV  Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim
 XXIV  15-16.04.2011  Wandoch Karol IV  Państwowe Szkoły Budownictwa - Zespół Szkół w Bytomiu
 XXV  13-14.04.2012  ? ?  ?

 technik urządzeń sanitarnych

edycja  data  nazwisko i imię klasa szkoła
 I  26-27.03.1988  Adamowicz Mariusz IV  Państwowe Szkoły Budownictwa w Lublinie                     
 II  1-2.04.1989  Buda Tomasz IV  Państwowe Szkoły Budownictwa w Lublinie
 III  21-22.04.1990  Śliwiński Marek III  Państwowe Szkoły Budownictwa w Lublinie
 IV  6-7.04.1991

 Chmurzyński Jacek

 Kozak Sławomir

V

III

 Państwowe Szkoły Budownictwa w Lublinie
 V  28-29.03.1992

 Baliński Tomasz

II

 Państwowe Szkoły Budownictwa w Lublinie

 

 


 

2. W związku z koniecznością aktualizacji "Strategii Województwa Świętokrzyskiego", Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach zwrócił sie z prośbą o przekazanie danych dotyczących laureatów z województwa świętokrzyskiego, którzy wzięli udział w Olimpiadzie w okresie od roku szkolnego 2006/2007.

          

           W przekazanej informacji Komitet Główny uwzględnił imiona i nazwiska laureatów lub finalistów Olimpiady, nazwę i siedzibę szkoły, klasę, do której uczęszczali oraz rezultat uczestnictwa (zajęte miejsce, liczbę zdobytych punktów, uzyskany tytuł). Chociażby z poniżej zamieszczonych rezultatów dobitnie wynika konieczność aktualizacji "Strategii Województwa Świętokrzyskiego".

Dane dot. laureatów XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV OWiUB z woj. świętokrzyskiego

kliknij

 


 

1. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - zajmujący 2 miejsce w Rankingu edukacyjnym polskich uczelni akademickich w edycji 2011 - zachęca ambitnych młodych ludzi do rozwijania swoich pasji i zainteresowań naukowych odkrytych już w szkole średniej. Służyć temu celowi ma wprowadzenie nowych zasad kwalifikacji dla laureatów i finalistów olimpiad podczas rekrutacji na studia od 2012 r.

 

        Prorektor Uniwersytetu Jagiellonskiego ds. dydaktyki, prof. dr hab. Andrzej Mania przedstawił propozycję podjęcia wspólnych działań w zakresie promowania uczestnictwa w olimpiadach wśród młodzieży. Uniwersytet Jagielloński wprowadzenie przywilejów przysługujących uczestnikom danej olimpiady traktuje jako wyraz uznania dla wiedzy i pasji młodych ludzi oraz jako nagrodę za ich wytrwałą pracę zwieńczoną tytułem laureata lub finalisty olimpiady.

         Komitet Główny Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych z wielką aprobatą przyjmuje propozycje Uczelni i zamieszcza na stronie internetowej Olimpiady informacje na temat nowych zasad uwzględniania w Uniwersytecie Jagiellońskim osiągnięć w olimpiadach. Komitet Główny - na wniosek Uczelni - udostępni działowi Rekrutacji na Studia UJ listę osób zakwalifikowanych do etapu centralnego olimpiady organizowanej w roku szkolnym 2011/2012, zawierającą imiona i nazwiska tych osób oraz nazwy i miejscowości szkół średnich, do których uczęszczają, w celu przygotowania dla laureatów i finalistów olimpiady imiennych listów gratulacyjnych wraz z aktualną ofertą studiów prowadzonych w Uniwersytecie.

Uniwersytet Jagielloński przyjmuje najlepszych

kliknij

warunki i tryb naboru na I rok studiów

kliknij

szczegółowe kryteria kwalifikacji na I rok studiów

kliknij

zasady uwzględniania osiągnięć olimpijczyków

kliknij

lista uwzględnionych olimpiad

kliknij

          Niniejszy wpis dedykujemy także urzędnikom administracji rządowej, którym brakuje argumentów lub woli przemawiających za zwolnieniem laureatów i finalistów olimpiad zawodowych z egzaminu z przygotowania zawodowego w całości. Inicjatywa Uniwersytetu Jagiellońskiego jest przykładem realnego, systemowego działania służącego rozwijaniu pasji u młodzieży, jest niezależna od propagandowych akcji typu "Rok Odkrywania Talentów", czy "Rok Szkoły z Pasją".

 

          Komitet Główny OWiUB