Zakładkę poświęcamy prezentacji kluczowych dla losów Olimpiady zdarzeń i rozstrzygnięć oraz wyrażonych opinii zarówno w przeszłości, jak i w bieżącej edycji.

 

#M   Opinie dot. poniższej koncepcji należy kierować na adres e-mail biura Olimpiady 

               

Projekt założeń programowo-organizacyjnych OWiUB od roku szkolnego 2024/2025

Materiał kierowany przez Komitet Główny Olimpiady do dyskusji wśród organizatorów i uczestników etapów: szkolnego, okręgowego i centralnego w XXXVII edycji zawodów.

     W wyniku wprowadzonych w 2017 r. zmian w strukturze szkół od roku szkolnego 2023/2024 tematyczna (zawodowa) Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych adresowana jest już tylko do 5-letnich techników. W nowej rzeczywistości Rada Programowa Komitetu Głównego, której zadaniem jest zapewnienie właściwego poziomu merytorycznego Olimpiady, zwróciła się z propozycją przeprowadzenia konsultacji w zakresie programu Olimpiady oraz formuły tematów zawodów. Po zebraniu opinii w Komitecie Głównym OWiUB, przedstawiamy tezy i materiały do dalszej dyskusji podczas trwania bieżącej edycji. Z dzisiejszej perspektywy jest to czas realnych możliwości organizacji Olimpiady. Natomiast w dalszej perspektywie, jeżeli OWiUB dalej trwałaby, to naszym zdaniem należałoby wprowadzić zapowiedziane i wypracowane zmiany od XXXVIII edycji:

  1. Ewentualne zmiany wprowadzać ewolucyjnie – po szerszych i rozłożonych w czasie konsultacjach w środowisku organizatorów i uczestników, w ramach obowiązujących podstaw programowych kształcenia i bez naruszania zapisów Programu i Regulaminu OWiUB zatwierdzonych przez MEiN w 2022 r.
  2. Pozostawić w obecnej formule zawody szkolne (w których Komitety Szkolne same ustalają szczegółową tematykę i zasady organizacji zawodów celem wyłonienia najlepszych reprezentantów na wyższy etap współzawodnictwa) i okręgowe (sprawdzające przede wszystkim wiedzę budowlaną).
  3. Wprowadzić zmiany w etapie centralnym. Opcja 1: Utrzymać dotychczasową 120 min. cz. A zawodów na podobieństwo cz. A i cz. B z zawodów okręgowych, ale już 90 min. cz. B zawodów centralnych przeprowadzić bardziej w formie sprawdzenia umiejętności zastosowania nabytej wiedzy budowlanej. Opracowane tematy obejmowałyby zadania przekrojowe (na podobieństwo zadań z części praktycznej egzaminu zawodowego) – 3 zadania po 10 pkt., ale sprzężone w jedną całość tematyczną z ocenami np. za technologię, organizację procesu budowlanego i kosztorysowanie (razem 30 pkt.), co też wzmocniłoby pozycję OWiUB przy ewentualnym wznowieniu ubiegania się o zwolnienie laureatów z całości egzaminu zawodowego. Opcja 2: Proponowaną nową formułę zawodów w cz. B przenieść zamiennie do cz. A, co spowoduje wydłużenie czasu sprawdzania umiejętności do 120 min. i powiększenie punktacji łącznie w tej części do 40 pkt. – 4 zadania po 10 pkt. W załączeniu 2 poglądowe zadania (wymagające dopracowania szczegółów). Czytaj zadania
  4. „Oddać cz. C zawodów centralnych (90 min. i 30 pkt.) w gestię Sponsorów Generalnych OWiUB”. Formułę zawodów pozostawić na wzór dotychczasowych 5 części (razem zawody okręgowe i centralne), natomiast opracowywane tematy koncentrowałyby się na zagadnieniach będących przedmiotem działalności Sponsorów Generalnych. Rolą sponsorów byłoby informowanie i dostarczanie najnowszej wiedzy branżowej służącej również do opracowania zadań przez zespół Rady Programowej.
  5. Do końca czerwca każdego roku formułowanie przez Komitet Główny Olimpiady wytycznych (dla zespołu opracowującego zadania) w zakresie tematyki zadań na następną edycję. W ten sposób opracowanie tematów byłoby bardziej transparentne w relacji do powszechnie oczekiwanych efektów kształcenia techników budownictwa (np. zalecenia co do liczby zadań matematycznych, jakiego rodzaju: czy na prawdopodobieństwo, czy bardziej związane z budownictwem).

 

                 Idziemy po Polskę!

 

#L   Po podpisaniu 9 stycznia 2017 r. przez Prezydenta Andrzeja Dudę ustaw - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe i - Prawo oświatowe reforma ustroju szkolnego stała się faktem i otwiera drogę dla wprowadzania planowanych zmian.

        Do 21 lutego 2017 r. potrwają konsultacje ramowych planów nauczania w nowych typach szkół publicznych, a szkoły ponadgimnazjalne przechodzą do lamusa historii. Nowością ma być oparcie planów nauczania nie na określanych przez dyrektorów szkół szkolnych planach nauczania (minimalny wymiar godzin na danym etapie edukacyjnym), a na opracowanym tygodniowym (semestralnym) rozkładzie zajęć. Szczególnie cieszyć może wprowadzenie do 8-letniej szkoły podstawowej nowych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, m. in: chemii i fizyki oraz zwiększonej liczby godzin informatyki aż do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej (szkoła branżowa, technikum, liceum). Nowe ramowe plany nauczania zaczną obowiązywać w:

- branżowej szkole I stopnia oraz szkole policealnej od 1 września 2017 r.,

- w pięcioletnim technikum od 1 września 2019 r.,

- w branżowej szkole II stopnia od 1 września 2020 r.

        Do konsultacji został skierowany także projekt szczegółowej organizacji szkół publicznych. Określono terminy opracowania, opiniowania i zatwierdzania arkusza organizacji szkoły oraz trybu nadawania imienia szkole. Nie będzie ramowych statutów szkół publicznych, a część ich zapisów została przeniesiona na poziom ustawy – Prawo oświatowe. Arkusz organizacji szkoły organ prowadzący będzie zatwierdzał do dnia 25 maja danego roku, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Przepisy mają wejść w życie z dniem 1 września 2017 roku.

        W pakiecie planowanych zmian należy umieścić także kończące się w styczniu br. konsultacje społeczne regulacji określających podstawę programową kształcenia w zawodach, w których kształcenie będzie prowadzone od 1 września 2017 r. w:

- klasach pierwszych branżowej szkoły I stopnia,

- klasach pierwszych czteroletniego technikum oraz w szkole policealnej

oraz klasyfikację zawodów. Kształcenie w branżowej szkole I stopnia będzie odbywało się w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, dla których przewidziano kształcenie w tym typie szkoły. Wszystkie zawody przyporządkowane do tego typu szkoły będą zawodami jednokwalifikacyjnymi, a część z nich ma kwalifikację wspólną z zawodem nauczanym na poziomie technikum. Dzięki takiemu rozwiązaniu absolwenci branżowej szkoły I stopnia będą mogli kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia w celu uzyskania dyplomu technika oraz wykształcenia średniego branżowego.

 

 

#K    Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska dopięła swego i Sejm RP uchwalił ustawy wprowadzające zmiany w prawie oświatowym. W strukturze szkół nastąpi stopniowe wygaszanie gimnazjów i wydłużona zostanie nauka w liceach ogólnokształcących i technikach. Zmiany w liceach ogólnokształcących i technikach zapoczątkowane mają być od roku szkolnego 2019/2020, a zakończą się w roku szkolnym 2023/2024. Nowy system, oprócz 8-letniej szkoły podstawowej i 4-letniego liceum będzie obejmował też: 5-letnie technikum, 3-letnią branżową szkołę I stopnia, 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy, 2-letnią branżową szkołę II stopnia oraz szkołę policealną. Przekształcanie szkół pociągnie za sobą potrzebę uchwalenia przez samorządy do 31 marca 2017 r. nowej sieci szkół.

        Niektórzy głoszą, że data uchwalenia zmian w prawie oświatowym 14 grudnia 2016 r. przejdzie do historii jako  "najczarniejszy dzień polskiej edukacji". Inni twierdzą, że 4 lata rządów Katarzyny Hall i 8 lat Krystyny Szumilas w Ministerstwie Edukacji Narodowej to najbardziej mroczny okres w edukacji współczesnej Polski. Czas pokaże kto miał rację. Z perspektywy organizatorów uczniowskich olimpiad okres poprzednich rządów był najczarniejszym w historii ich organizacji i o mały włos nie doprowadził do likwidacji tego rodzaju współzawodnictwa. Chociażby w MEN był powołany Departament Zwiększania Szans Edukacyjnych, który de facto pełnił rolę departamentu zmniejszania szans edukacyjnych, a z hucznego programu opracowania i wdrożenia kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym realizowanego w latach 2010-2014, współfinansowanego przez Unię Europejską do dziś nie przedstawiono organizatorom olimpiad żadnych wniosków.

        Pozostaje czekać na podpis Prezydenta pod ustawą.

 

 

#J  Za  trzy lata, w roku szkolnym 2019/2020 rozpocznie się nabór absolwentów 8-letniej Szkoły Powszechnej (obecnie 6-letnia Szkoła Podstawowa i 3-letnie Gimnazjum) do ... 5-letnich techników.

      Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska przedstawiła takie zmiany podczas podsumowania w dniu 27 czerwca br. w Toruniu Ogólnopolskiej Debaty o Edukacji „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra Zmiana”. Ponadto już od roku szkolnego 2017/2018 zostanie zapoczątkowana rekrutacja do Szkół Branżowych (w miejsce dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych). W taki sposób do lamusa historii odejdzie jedna z czterech fatalnych reform Buzka sprzed 20 lat. Planowana nowa struktura szkolnictwa w Polsce jest odpowiedzią na niż demograficzny i konieczność dostosowania kształcenia do potrzeb gospodarki narodowej. Wyrazem dobrej zmiany będzie także drożność kształcenia – możliwość zdawania matury zawodowej i kończenia studiów licencjackich lub ukończenia liceum i kontynuowania studiów magisterskich. Szczegółowe rozwiązania nowej perspektywy szkolnictwa w Polsce zostaną przedstawione w projekcie ustawy o systemie oświaty we wrześniu 2016 r.

    Przywrócenie 5-letnich techników to najśmielsze oczekiwanie organizatorów Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, którzy wyrażali negatywną ocenę przygotowania absolwentów szkół ponadgimnazjalnych do podjęcia studiów – wskazując na zbyt krótki czas nauki w technikum, a zwłaszcza na okrojoną podstawę programową kształcenia w zawodach z 2012 r. Negowaliśmy także wcześniejsze cofnięcie uprawnień budowlanych dla techników i ich częściowe przywrócenie w sytuacji zaniżenia zakresu wymagań edukacyjnych wobec obecnych kandydatów na techników. 

 

 

#I     UCZEŃ – RODZIC – NAUCZYCIEL. DOBRA ZMIANA.

- Chciałabym, abyśmy wspólnie wypracowali dobre zmiany w edukacji – powiedziała Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej na rozpoczęcie 3 lutego 2016 r.ogólnopolskiej debaty o systemie oświaty. – Każdy głos jest dla nas ważny. Każdego wysłuchamy. Zachęcam do wspólnej debaty. – Chcemy, aby o reformie edukacji dyskutowała cała Polska. – Tak szerokiej debaty jeszcze w Polsce nie było. Zanim przystąpimy do zmian systemu edukacji, chcemy wspólnie z obywatelami je przedyskutować i zaplanować. – Ruszamy w lutym. Podsumowanie w lipcu. Później – projekt nowelizacji ustawy uwzględniający wynik debat. Pod koniec lutego zostanie uruchomiona strona internetowa poświęcona debatom. Znajdą się na niej informacje dotyczące pracy ekspertów oraz spotkań organizowanych w różnych częściach kraju. Za pośrednictwem strony będzie można przesyłać swoje uwagi, wnioski i spostrzeżenia dotyczące najważniejszych tematów związanych z edukacją w Polsce. – We wrześniu planujemy pokazać gotowy projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Chcielibyśmy, aby stała się ona przejrzystą konstytucją dla nauczycieli.

 

 

#H  Zgodnie z zapowiedzią Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej powstaje grupa Ekspertów Dobrych Zmian w Edukacji, złożona z teoretyków i praktyków ze sfery edukacji. Pod koniec stycznia ogłoszony zostanie harmonogram konsultacji społecznych w sprawie zmian w systemie oświaty. Prace dotyczące zmian będą przebiegały w grupach przedmiotowych. MEN zaprasza chętnych do udziału w społecznej debacie i w grupie ekspertów. Nadarza się niepowtarzalna okazja włączenia do prac eksperckich postulatów dobrych zmian również w ruchu szkolnych olimpiad, nadanie im właściwej rangi dydaktycznej i wychowawczej.

 

 

#G  W trakcie spotkania z przedstawicielami Związku Nauczycielstwa Polskiego w dniu 25 listopada 2015 r. szefowa MEN rozmawiała także m.in. o zmianie ustawy o systemie oświaty.

 

– W tej kwestii mamy pełną zgodę. Będziemy robić to razem. Ustawa o systemie oświaty musi być napisana w momencie, kiedy podejmiemy decyzję o tym w jaki sposób i w którym kierunku zmieniamy system edukacji. A to może stać się dopiero po społecznej debacie, w której tak naprawdę będą uczestniczyli wszyscy, którzy będą chcieli w niej uczestniczyć – powiedziała Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska.

 

 

#F  Wyniki Ankiety konsultacyjnej OWiUB - 2015

 

A. Ankietę wystosowano (wysłano pocztą e-mail) do 168 szkół, które uczestniczyły w poprzednich zawodach Olimpiady.

      W terminie, tj. do 30 września 2015 r. zwrotnie wypełnioną Ankietę przekazały 93 szkoły (55 %). Po terminie – kolejne 29 szkół, co w sumie daje liczbę 122 szkół (73 %). Uwagi i własne propozycje w ankiecie przedstawiło 46 szkół (38 % spośród wypełniających ankietę).

 

B. Rozkład udzielonych odpowiedzi (wybór wariantów) w poszczególnych kategoriach został zaprezentowany na treści Ankiety.

     Podano:

     - liczbę udzielonych odpowiedzi (liczba szkół) w każdej kategorii. Niektóre szkoły w niektórych kategoriach nie udzieliły odpowiedzi lub opowiedziały się jednocześnie za więcej niż jednym wariantem,

     - liczbę odpowiedzi oraz % odpowiedzi za każdym wariantem w stosunku do liczby szkół biorących udział w ankietyzacji, tj. 122 szkół.

 

C. Liczba wysłanych ankiet/liczba wypełnionych ankiet/liczba ankiet z uwagami i propozycjami w poszczególnych okręgach:

I.

Nysa

16

11

4

II.

Bydgoszcz

9

9

3

III.

Lublin

10

8

3

IV.

Wieluń

14

8

4

V.

Kraków

20

14

5

VI.

Warszawa

19

13

8

VII.

Rzeszów

20

14

5

VIII.

Białystok

8

8

1

IX.

Gdańsk

10

9

6

X.

Bytom

21

16

3

XI.

Zielona Góra

14

7

3

XII.

Stargard Szczeciński

7

5

1

 

razem

168

122

46

 

D. Odpowiedzi szkół wraz z wypełnionymi Ankietami w wersji cyfrowej znajdują się do wglądu w biurze Olimpiady.

 

   

Ankieta konsultacyjna dot. organizacji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

 

załącznik do zgłoszenia udziału szkoły w zawodach XXIX OWiUB

 

     Szanowni Państwo,

 

     w końcu czerwca 2015 r. w witrynie internetowej OWiUB (www.olimpiadabudowlana.pl) zostały ogłoszone szczegółowe wytyczne i terminy przeprowadzenia zawodów XXIX edycji Olimpiady w roku szkolnym 2015/2016 – ostatniej edycji w ramach 3-letniej umowy zawartej pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej i Politechniką Warszawską 9 września 2013 r.

 

     W związku z terminem zgłoszenia – do 30 września 2015 r. do Komitetów Okręgowych Olimpiady udziału szkół w zawodach okręgowych bieżącej edycji i w związku z okresem programowania Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych na następne lata zwracamy się do Państwa z prośbą o jednoczesne wypełnienie poniższej ankiety. Zebrane informacje pozwolą zbadać w tym zakresie potrzeby oraz oczekiwania szkół i posłużą organizatorom na planowanie OWiUB w nowej perspektywie.

 

     Ankieta skierowana jest do szkół dotychczas uczestniczących w zawodach Olimpiady i przeznaczona do użytku wewnętrznego – ani ankieta, ani odpowiedzi szkół nie będą publikowane. Może ją podpisać według właściwości i ustaleń wewnątrzszkolnych dyrektor szkoły, Komitet Szkolny OWiUB lub nauczyciel opiekujący się olimpijczykami. Po wypełnieniu należy dokonać skanowania ankiety i wysłać w załączniku pocztą elektroniczną na adres biura Olimpiady (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) w terminie do 30 września 2015 r. Zbiorcze wyniki konsultacji zostaną rozpatrzone przez regulaminowe gremia OWiUB: Centralne Jury Zawodów – 14-17 października br. i Komitet Główny – 23 października br.

 

Dziękujemy za poświęcony czas.

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

     Prosimy opowiedzieć się za jednym wariantem w każdej kategorii (zakreślić kółkiem 1 lub 2 lub 3 i wypełnić).

 

I. Ramowe terminy zawodów poszczególnych stopni. 122

 

1. Pozostawić dotychczasowy ramowy terminarz trzech stopni zawodów (szkolne do 30 listopada, okręgowe w pierwszą sobotę po terminach ferii zimowych, centralne do 30 kwietnia). 101 – 82,79 %

 

2. Zmienić na: (należy podać terminarz  z uzasadnieniem) 21 – 17,21 %

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

 

 

II.Terminy ferii zimowych. 121

 

1. Dotychczasowe terminy ferii zimowych w Polsce rozłożone na 6 tygodni nie są przeszkodą dla ustalenia racjonalnych terminów zawodów Olimpiady. 72 – 59,50 %

 

2. Ograniczenie okresu feryjnego do 3-4 tygodni stworzyłoby większe możliwości dla planowania przedsięwzięć ogólnopolskich (jak olimpiady) i pozwoliłoby nadać feriom zimowym sens ferii międzysemestralnych. 49 – 40,50 %

 

    

III. Przygotowanie tematów zawodów szkolnych. 122

 

1. Ustalenie tematyki szczegółowej zawodów I etapu (szkolnych) przez Komitet Szkolny pozwala w najlepszym stopniu sprawdzić wymagany zakres oraz poziom wiedzy i umiejętności uczestnika wystarczający do uzyskania oceny bardzo dobrej na zakończenie nauki przedmiotów zawodowych i ustalić według liczby uzyskanych punktów potencjalnie najlepszych kandydatów ze szkoły na zawody okręgowe.82 – 67,21 %

 

2. Lepszym rozwiązaniem służącym wyłonieniu reprezentantów szkoły na zawody okręgowe byłoby centralne przygotowanie zunifikowanych tematów przez Komitet Główny. W tym wariancie szkoły i organizator Olimpiady byliby obciążeni wymogiem zachowania tajności tematów do rozpoczęcia zawodów szkolnych w jednolitym terminie w całym kraju. 40 – 32,79 %

 

 

IV.Zasady kwalifikacji na zawody okręgowe. 122

 

1. Stosować wprowadzone Regulaminem OWiUB z 2013 r. elastyczne zasady zależne od zmiennych wskaźników procentowych będących stosunkiem ustalonej liczby uczestników zawodów w okręgu (możliwości organizacyjne) do liczby uczniów w ostatnich dwóch klasach budowlanych szkół zgłoszonych na zawody (szczegółowo opisane w § 4 pkt. 4.2.4. ust. b) Regulaminu). Powyższa procedura pozwala w zobiektywizowany sposób całkowicie wypełnić limitowaną listę uczestników dopuszczonych do zawodów okręgowych – jeżeli dana szkoła nie wykorzysta wyliczonego wg wskaźnika limitu, skorzystać z niego będą mogły pozostałe szkoły w okręgu według jednolitego kryterium. 78 – 63,93 %

 

2. Powrócić do stosowanego według poprzedniego Regulaminu jednakowego dla wszystkich szkół procentowego progu (np. 10 %) liczby uczestników kwalifikujących się na zawody okręgowe. Nie wykorzystanych przez szkołę miejsc nie można przekazać innym zainteresowanym szkołom z powodu braku możliwości obiektywnego podziału „zwolnionych” miejsc. 41 – 33,61 %

 

3. Wprowadzić inne zasady kwalifikacji: (podać kompletne propozycje rozwiązań) 3 – 2,46 %

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

 

     

V. Zasady kwalifikacji na zawody centralne. 122

 

1. Stosować wprowadzone Regulaminem OWiUB z 2013 r. centralne ocenianie prac wszystkich uczestników przez Zespoły Sprawdzające Centralnego Jury Zawodów (szczegółowo opisane w § 4 w pkt. 4.2.4. ust. d) Regulaminu) i centralną kwalifikację (szczegółowo opisaną w § 4 pkt. 4.2.5. ust. b) Regulaminu). Centralne procedury pozwalają zakwalifikować na zawody centralne najlepszych uczestników zawodów okręgowych według kryterium uzyskanych punktów (z uwzględnieniem dwóch wyjątków: gwarancji udziału trzech najlepszych uczestników z okręgu i dodatkowych dwóch miejsc dla szkoły gospodarza Finału Centralnego). 85 – 69,67 %

 

2. Powrócić do stosowanego w poprzednim Regulaminie podziału limitu miejsc na zawody centralne pomiędzy okręgi według procentowego progu wyliczonego od liczby uczniów ostatnich klas budowlanych w szkołach biorących udział w Olimpiadzie. Powyższy podział zmniejszał liczbę uczniów kwalifikowanych na zawody centralne z najlepszych szkół. 35 – 28,69 %

 

3. Wprowadzić inne zasady kwalifikacji: (podać kompletne propozycje rozwiązań) 3 – 2,46 %

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

 

 

VI. Zwolnienia z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. 122

 

1. Kontynuować stosowanie dotychczasowego systemu zwalniania z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, jednakowego dla laureatów i finalistów. 17 – 13,93 %

 

2. Wprowadzić nagrodę w postaci zwolnienia z całości egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla laureatów, a dla finalistów pozostawić dotychczasowe zwolnienia z części pisemnej tego egzaminu (wymaga zmian w ustawie o systemie oświaty). 98 – 80,33 %

 

3. Zaproponować inne rozwiązania: 10 – 8,20 %

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

 

      

VII. Tytuły finalisty i laureata. 120

 

1. Pozostawićdotychczasowe kryteria nadawania tytułów laureata (od 50 pkt. uzyskanych w zawodach centralnych) i finalisty (od 40 pkt. uzyskanych w zawodach centralnych lub od 40 pkt. uzyskanych w zawodach okręgowych i pod warunkiem zakwalifikowania na zawody centralne). 50 – 41,67 %

 

2. Tytuły laureata nadawać uczestnikom zawodów centralnych, jeżeli uzyskali co najmniej 50 % punktów możliwych do uzyskania, tj. 50 pkt. Tytuły finalisty przyznawać wszystkim uczestnikom zakwalifikowanym na zawody centralne. 68 – 56,67 %

 

3. Zastosować inne kryteria wyłaniania laureatów i finalistów: (podać jakie) 2 – 1,67 %

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

 

    

VIII. Nagradzanie opiekunów olimpijczyków. 118

 

1. Nagradzanie opiekunów olimpijczyków odnoszących sukcesy w Olimpiadzie pozostawić w gestii organizatorów i ich możliwości. 58 – 49,15 %

 

2. Wyróżniający się opiekunowie powinni zostać objęci systemem nagradzania zadekretowanym w prawie oświatowym. 58 – 49,15 %

 

3. Propozycja innych rozwiązań: 2 – 1,69%

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

 

 

IX. Ewentualne uwagi i propozycje w innych kategoriach tematycznych.

 

24 szkoły, które udzieliły odpowiedzi w tym punkcie Ankiety:

CKZiU Strzelin

ZS Nr 1 Kędzierzyn-Koźle

ZSB Bydgoszcz

ZS Nr 5 Wałbrzych

ZSZ Gorlice

ZS Nr 1 Wieluń

ZST-E Myślenice

ZSP Nr 2 Brzesko

ZS Nr 1 Limanowa

ZSOiZ Limanowa

ZS Czudec

ZSZ Nr 1 Skierniewice

ZSB Tarnów

ZS Nr 4 Sanok

ZSB Gdynia

ZSZDZ Rzeszów

ZSB Olsztyn

ZST Kartuzy

PZS Nr 2 Kościerzyna

ZST Elbląg

ZSB Rybnik

ZSKŚiA Giżycko

ZSP Czarnków

ZSB-D Poznań

 

 

………………………………………              ………………………

       miejscowość                               data

 

                                                                                                                                   ………………………

                                                                                                                                         podpis

 

 

 

#F  Uprawnienia olimpijczyków - niedokończona historia.

Jedno z pytań przeprowadzonej we wrześniu 2015 r. przez Komitet Główny OWiUB ankiety wśród szkół biorących udział w Olimpiadzie dotyczyło kwestii zwolnienia laureatów i finalistów z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Aż 98 szkół (80 %) opowiedziało się w ankiecie za "wprowadzeniem nagrody w postaci zwolnienia z całości egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla laureatów, a dla finalistów pozostawieniem dotychczasowego zwolnienia z części pisemnej tego egzaminu". Zrealizowanie tego postulatu wymaga zmiany zapisów w ustawie o systemie oświaty, znowelizowanej 20 lutego 2015 r. W odpowiedziach na pytania ankietowe padły także zarzuty pod adresem Komitetu Głównego OWiUB za bezskuteczność na monity w sprawie zwolnienia z części praktycznej egzaminu. Niniejsza zakładka jest dobrym miejscem i dobrym momentem do przedstawienia faktów (dokumentów) wskazujących komu zawdzięczamy wyrażone przez szkoły i uczestników rozczarowanie brakiem realizacji od 8 lat powyższego postulatu. Głową muru nie przebijesz, ale ... sposobem może być jego rozebranie.

1. "W związku z pismem Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, zwracam się do Pana Ministra z uprzejma prośbą o rozważenie możliwości zwolnienia laureatów i finalistów OWiUB z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w całości (dotychczasowe uprawnienia odnoszą się tylko do części pisemnej tego egzaminu) i rozpatrzenie przedmiotowej sprawy w ramach prac Zespołu opiniodawczo-doradczego do spraw kształcenia zawodowego."  Czytaj więcej

2. "... przekazuję treść odpowiedzi oraz stanowisko Pana Zbigniewa Włodkowskiego - Podsekretarza Stanu, Przewodniczącego Zespołu w Ministerstwie Edukacji Narodowej."  Czytaj więcej

3. "... Uprzejmie proszę zauważyć, że uwzględnienie przesłanego przez Komitet Główny Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych postulatu wymagałoby nowego rozwiązania systemowego, dotyczącego wszystkich turniejów i olimpiad tematycznych, organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad ..."  Czytaj więcej

4. "Wobec powyższego, jak również z uwagi na napływające sygnały oraz kierowane do mnie wyraźne postulaty, dotyczące zmian w obowiązującym modelu potwierdzania kwalifikacji pozaformalnych i nieformalnych, zwracam się z uprzejmą prośbą o informację, w jakim przybliżonym terminie resort edukacji przewiduje podjecie prac rozszerzenia uprawnień dla laureatów i finalistów turniejów lub olimpiad tematycznych, związanych z wybraną dziedziną wiedzy."  Czytaj więcej

 

#E "Szanowny Panie Profesorze, w odpowiedzi na Państwa wystąpienie z 4 listopada br., dotyczące dofinansowania organizacji przyszłorocznego Finału Centralnego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, z przykrością informuję, iz mimo niezaprzeczalnej celowości kontynuowania tej inicjatywy oraz wagi, jaką Wojewoda Mazowiecki ..." Czytaj więcej

 

#D "Niestety, z przykrością muszę poinformować, iż w świetle obecnie obowiązujących procedur gospodarowania środkami budżetowymi (publicznymi), Ministerstwo Infrastruktury nie może sfinansować nagród pieniężnych dla nauczycieli przygotowujących laureatów wyłonionych w tegorocznym Finale Centralnym XXIV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych." Czytaj więcej

"W odpowiedzi na wystąpienie z dnia 17 marca 2010 r. znak: 699/XII, w sprawie wniosku dotyczącego sfinansowania przez Ministerstwo Infrastruktury nagród dla nauczycieli przygotowujących laureatów wyłonionych w tegorocznym Finale Centralnym XXIII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, mam przyjemność poinformować, iż środki finansowe w kwocie 40.000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie Ministerstwa Infrastruktury" Czytaj więcej

 

#C Protokół z sesji poświęconej przyszłości olimpiad 24 lutego 2010 r. Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Czytaj więcej

 

#B "W 2009 MEN zmienił zasady prowadzenia olimpiad. Zmiany podyktowane były wyłącznie względami pozamerytorycznymi. Zasłaniając się koniecznością spełniania wymogów przepisów finansowych, MEN wyraził swoiste votum nieufności w stosunku do organizatorów olimpiad. Zakwestionowana została zasada ciągłości ..." Czytaj więcej

 

#A "Oskarżam panią minister Edukacji Narodowej, Katarzynę Hall oraz wiceminister Krystynę Szumilas o niszczenie z premedytacją olimpiad przedmiotowych, o lekceważenie tysięcy najzdolniejszych uczniów, o jawną pogardę okazywaną nauczycielom i pracownikom uczelni wyższych, którym chce się pracować po godzinach pracy i którzy wspierają uczniów." Czytaj więcej