Rada Programowa jest zespołem stałym Komitetu Głównego OWiUB

(§ 2, pkt. 2.2.7. ust. a) w związku z pkt. 2.2.6. Regulaminu Olimpiady)

 

   Zadaniem Rady Programowej jest zapewnienie właściwego poziomu merytorycznego Olimpiady. W składzie Rady Programowej wyodrębnia się:

 • - zespół monitorujący program OWiUB
 • - zespół opracowujący tematy zawodów
 • - Kolegium Sponsorów

   W jej skład mogą wchodzić osoby spoza Komitetu Głównego OWiUB.

  Wykaz literatury obowiązującej uczestników na poszczególnych stopniach zawodów Rada Programowa aktualizuje przed rozpoczęciem kolejnej edycji zawodów i publikuje w załączniku do Regulaminu.

   Komunikaty Rady poniżej składu osobowego

 

 Nadzór nad pracami Rady Programowej sprawuje Przewodnicząca Komitetu Głównego OWiUB 

 

   Członkowie Rady Programowej: 

 • dr inż. Jackiewicz-Rek Wioletta
 •     – Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jankowska Anna
 •     – Politechnika Warszawska
 • dr inż. Piotr Knyziak
 •     – Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Kujawa Marcin, prof. PG
 •     – Politechnika Gdańska 
 • prof. dr hab. inż. Lichołai Lech
 •     – Politechnika Rzeszowska
 • dr inż. Maj Tadeusz
 •     – Przewodniczący Jury Zawodów Okręgowych w Warszawie
 • dr hab. inż. Marynowicz Andrzej, prof. PO
 •     – Politechnika Opolska
 • dr hab. inż. Prusiel Jolanta, prof. PB
 •     – Politechnika Białostocka
 • dr inż. Radoń Marcin
 •     – Politechnika Krakowska
 • dr inż. Szczepaniak Piotr
 •     – Politechnika Śląska w Gliwicach
 • prof. dr hab. inż. Szmigiera Elżbieta
 •     – Politechnika Warszawska
 • dr inż. Waśniewski Tomasz 
 •     – Politechnika Łódzka
 • dr inż. Włodarczyk Maria
 •     – Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Woyciechowski Piotr
 •     – Politechnika Warszawska
 • Jarosław Domowicz 
 •     – PPG Deco Polska PPG Tikkurila 
 • Paulina Gos 
 •     – Stowarzyszenie Producentów Cementu 
 • Paweł Kołbon 
 •     – FAKRO Sp. z o.o.
 • Roman Lulis 
 •     – Polska Izba Inżynierów Budownictwa  
 • Dagmara Sobolewska 
 •     – ERBUD S.A. 

 

Komunikat Rady Programowej  nr 1/2023 

dot. wytycznych do przygotowania tematów na zawody okręgowe i centralne XXXVI edycji OWiUB 

 

   W roku szkolnym 2022/2023 zespół opracowujący tematy nie będzie wprowadzał zmian w stosunku do poprzednich edycji zawodów w zakresie tematyki i formy zadań konkursowych.

    Należy pamiętać, że przedmiotem Olimpiady jest znajomość podstawowych warunków i reguł funkcjonowania ludzkiej działalności w obszarze budownictwa, ale też i umiejętność ich celowego zastosowania.

     W opracowywanych zgodnie z Programem OWiUB tematach na zawody II i III stopnia poziom wymagań będzie uwzględniał obiektywne trudności w realizacji przez szkoły programów kształcenia w poprzednich latach, tj. nietypową formę realizacji zajęć dydaktycznych w dobie pandemii (kształcenie zdalne i hybrydowe).

   W przygotowaniach do zawodów pomocny będzie publikowany przez Komitet Główny Olimpiady wykaz literatury https://www.olimpiadabudowlana.pl/index.php/wykaz-literatury.

Warszawa,  9 lutego 2023 r.

 

 Komunikaty byłej Rady Naukowej Komitetu Głównego OWiUB 

Komunikat Rady Naukowej (6) 

dot. przygotowania tematów na zawody okręgowe i centralne XXXV edycji OWiUB 

 

     W roku szkolnym 2021/2022 nie przewiduje się zmian w stosunku do poprzednich edycji Olimpiady w zakresie tematyki i formy zadań konkursowych.

    Rada Naukowa Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych przygotuje tematy na zawody II i III stopnia zgodnie z dotychczasową Koncepcją Programową zapisaną w Regulaminie OWiUB.

     Formułując tematy i określając poziom wymagań w zawodach Rada Naukowa weźmie pod uwagę obiektywne trudności w realizacji przez szkoły programów kształcenia, tj. nietypową formę realizacji zajęć dydaktycznych w dobie pandemii (kształcenie zdalne i hybrydowe).

     W przygotowaniach do zawodów pomocny będzie publikowany przez Komitet Główny Olimpiady wykaz literatury https://www.olimpiadabudowlana.pl/index.php/wykaz-literatury.

Warszawa,  19 stycznia 2022 r.

 

Komunikat Rady Naukowej (5) 

dot. przygotowania tematów na zawody okręgowe i centralne XXXIV edycji OWiUB 

 

      W roku szkolnym 2020/2021 Rada Naukowa Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych przygotuje tematy na zawody II i III stopnia zgodnie z Koncepcją Programową zawartą w Regulaminie OWiUB.

      Zakres tematyczny tematów i ich forma nie ulegnie zasadniczym zmianom w stosunku do poprzednich edycji Olimpiady. Formułując tematy Rada Naukowa weźmie pod uwagę nietypową formę realizacji programów kształcenia w szkołach w ostatnich dwóch semestrach oraz w szczególny sposób uwzględni dobrostan zawodników.

      W przygotowaniach do zawodów pomocny będzie opublikowany wykaz literatury.

Warszawa,  15 stycznia 2021 r.

 

Komunikat Rady Naukowej (4) 

dot. przygotowania tematów na zawody okręgowe i centralne XXXI edycji OWiUB

 

     W roku szkolnym 2017/2018 Rada Naukowa Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych w trosce o właściwy poziom merytoryczny Olimpiady przygotuje tematy zgodnie z Koncepcją programową zawartą w Regulaminie OWiUB z 2016 roku i z uwzględnieniem opublikowanego na stronie internetowej wykazu literatury (zał. do Regulaminu).

     Z uwagi na strukturę składu uczestników zakwalifikowanych do zawodów okręgowych (uczniowie klas IV, III i II) zakres tematyczny zadań zawodów II stopnia będzie zgodny z obowiązującą tych uczestników podstawą programową obejmującą kształcenie właściwe dla wyodrębnionych dotychczasowych kwalifikacji w zawodach.

     Zakres tematyczny zawodów III stopnia nie ulegnie zmianom w stosunku do poprzednich edycji Olimpiady, ponieważ sprawdzenie poziomu przygotowania uczestników powinno wychodzić naprzeciw oczekiwaniom szkół wyższych wobec kandydatów na studia, których potwierdzeniem będzie nadanie tytułów laureata.

     Rada Naukowa sformułuje treści tematów tak, aby zapewnić ujednolicenie oceniania prac przez Zespoły Sprawdzające Centralnego Jury Zawodów.

     Na podstawie analizy prac etapu okręgowego z lat ubiegłych Rada Naukowa uznała za wskazane zwiększanie wyrównania pracochłonności i punktacji zadań.

Warszawa,  12 lutego 2018 r.

 

Komunikat Rady Naukowej (3) 

dot. zakresu wymagań wiedzy, umiejętności i kompetencji w etapach okręgowym i centralnym oraz rodzaju tematów XXIX edycji OWiUB

 

     Rada Naukowa Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych w trosce o właściwy poziom merytoryczny Olimpiady przygotuje tematy zgodnie z Koncepcją programową zawartą w Regulaminie OWiUB z 2015 roku i z uwzględnieniem Wykazu literatury (zał. do Regulaminu).

     Spośród 691 uczestników zakwalifikowanych po zawodach szkolnych do etapu okręgowego o prawo startu w etapie centralnym (80 miejsc) będzie ubiegać się 350 uczniów klas IV, 290 uczniów klas III i 51 uczniów klas II. Uczniowie klas IV będą rywalizować o prawo przyjęcia na studia bez postępowania kwalifikacyjnego, natomiast uczniowie klas III i II również o uzyskanie zwolnienia z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

     Z uwagi na strukturę składu uczestników zakwalifikowanych do zawodów okręgowych zakres tematyczny zadań zawodów II stopnia będzie zgodny z nową podstawą programową obejmującą kształcenie wspólne w obszarze kształcenia budowlanego (B), stanowiącego podbudowę do kształcenia w zawodzie – PKZ (B.k) lub grupie zawodów – PKZ (B.c) i kształcenie właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach – B.30. (Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej) i B.33. (Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych).

     Natomiast rodzaj tematów zawodów III stopnia nie ulegnie zmianom w stosunku do poprzednich edycji Olimpiady, ponieważ sprawdzenie poziomu przygotowania uczestników powinno wychodzić naprzeciw oczekiwaniom szkół wyższych wobec kandydatów na studia, których potwierdzeniem będzie nadanie tytułów laureata.

     Rada Naukowa zwróci szczególną uwagę na takie sformułowanie treści tematów, aby maksymalnie ograniczyć możliwość różnej interpretacji poleceń przez uczestników zawodów i tym samym ułatwić ujednolicenie oceniania prac przez Zespoły Sprawdzające Centralnego Jury Zawodów.

     Na podstawie analizy prac etapu okręgowego z lat ubiegłych Rada Naukowa uznała za wskazane większe wyrównanie pracochłonności i punktacji zadań (ograniczenie liczby zadań o najwyższej i najniższej punktacji).

Warszawa,  13 stycznia 2016 r.

 

Komunikat Rady Naukowej (2) 

w sprawie zawodów okręgowych w edycji 2014/2015

 

   Rada Naukowa Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych uprzejmie informuje, że z uwagi na scentralizowany tryb kwalifikowania uczestników eliminacji okręgowych na zawody centralne i uwzględniając doświadczenia z ubiegłego roku przewiduje się następujące zmiany organizacyjne:

   1. liczba zadań na eliminacjach okręgowych – 2 x 7 = 14,

   2. waga merytoryczna i pracochłonność zadań, a więc i punktacja będą stosunkowo wyrównane,

   3. w każdym arkuszu będzie po jednym zadaniu za 10 pkt.,

   4. ogólna liczba punktów w etapie okręgowym – 2 x 40 = 80 (bez zmian).

 

   Przy ustalaniu kolejności prac o równej liczbie punktów uwzględniane będą kryteria dodatkowe:

   a) większa liczba zadań oceniona na poziomie  maksimum,

   b) mniejsza liczba zadań oceniona na 0 pkt.,

   c) mniejsza liczba zadań oceniona na kolejną minimalną liczbę punktów.

   Jeżeli wymienione kryteria nie okażą się wystarczające zespół sprawdzający, biorąc pod uwagę ogólny obraz osiągnięć uczestników w etapie okręgowym, określi i zastosuje kryteria dodatkowe.

   Kolejność prac po etapie okręgowym jest ustalana przed ich odtajnieniem.

 

   W tegorocznej edycji OWiUB zakres tematyczny oraz charakter zadań odpowiadają koncepcji programowej OWiUB zawartej w obowiązującym Regulaminie z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z nowej podstawy programowej.

 

   Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy – Uczestnicy Olimpiady

 

   Drugi raz przygotowujemy się do zawodów okręgowych Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych według nowego Regulaminu. Dołożymy wszelkich starań aby te zawody spełniły wymogi „fair play”, ale wszyscy wiemy, że to postawa zawodników, ich szacunek dla siebie i innych są tu najważniejsze.

 

   Wiedza i rozumienie są wartością samą w sobie, są jednym z najważniejszych gwarantów naszej wolności, są też najlepszym fundamentem umiejętności, bo otwierają na możliwość zmiany. Uczenie się, niezależnie  od form organizacyjnych i programów, zmiennych mód i deklarowanych celów edukacji, jest zawsze procesem angażującym emocje i wolę samego zainteresowanego. Ucząc się dla siebie tworzymy wartość, którą można się dzielić i wymieniać. Przed wami niemal pół wieku aktywności zawodowej. Kiedy się wie „co, jak i dlaczego chce się robić” to rynek pracy nie jest bezpostaciowym właścicielem niewolników, a przestrzenią działania, którą to Wy wkrótce będziecie kształtować.

 

   W programie merytorycznym OWiUB nie ulegliśmy magii testów nawet w okresie jej apogeum, więc teraz nie będzie radykalnych zmian w sposobie formułowania tematów. Budownictwo jest twardą, skomplikowaną i dosłownie osadzoną w ziemi realnością. Wiemy, że dopiero zaczynacie tę rzeczywistość poznawać. Przedmiotem Olimpiady jest zatem znajomość podstawowych warunków i reguł funkcjonowania tego obszaru ludzkiej działalności (często opisywanych językiem nauk podstawowych i technicznych) i umiejętność ich celowego zastosowania.

Warszawa,  8 grudnia 2014 r.

 

Komunikat Rady Naukowej (1) 

dot. rodzaju tematów zawodów i kryteriów oceny prac przez Centralne Jury Zawodów w bieżącej edycji.

 

   Rada Naukowa Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych uprzejmie informuje, że z uwagi na scentralizowany tryb kwalifikowania uczestników eliminacji okręgowych na zawody centralne przewiduje się następujące zmiany organizacyjne:

   1. liczba zadań na eliminacjach okręgowych – 2 x 8 = 16,

   2. waga merytoryczna i pracochłonność zadań, a więc i punktacja będą bardziej wyrównane (wokół średniej 5 pkt.).

   Ogólna liczba punktów w etapie okręgowym – 2 x 40 = 80 (bez zmian).

 

   Przy ustalaniu kolejności prac o równej liczbie punktów uwzględniane będą kryteria dodatkowe:

   a) liczba zadań oceniona na poziomie maksimum,

   b) mniejsza liczba zadań oceniona na 0 pkt.,

   c) mniejsza liczba zadań oceniona na kolejną minimalną liczbę punktów.

   Jeżeli wymienione kryteria nie okażą się wystarczające zespół sprawdzający, biorąc pod uwagę ogólny obraz osiągnięć uczestników w etapie okręgowym, określi i zastosuje kryteria dodatkowe.

 

   Przypominamy, że kolejność prac na etapie okręgowym będzie ustalana przed ich odtajnieniem.

 

   W tegorocznej edycji OWiUB zakres tematyczny oraz charakter zadań odpowiadają programowi Olimpiady z lat ubiegłych.

Warszawa, 5 lutego 2014 r.