Komitet Główny Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych zastrzega prawa autorskie do przedstawionego w Regulaminie Olimpiady i w wytycznych (publikowanych w witrynie internetowej www.olimpiadabudowlana.pl) trybu organizacji zawodów Olimpiady.

 

Program

Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

 

     Zakres programowy OWiUB wynika z treści podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branży budowlanej i ogólnych celów organizacji olimpiad dla młodzieży służących odkrywaniu  i rozwijaniu uzdolnień uczniów, pobudzaniu twórczego myślenia,  wspomaganiu zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, a także lepszemu przygotowaniu uczniów do nauki w szkołach wyższego stopnia lub do wykonywania zawodu. Program uwzględnia również elementy z obszaru kształcenia ogólnego: matematyki, fizyki i chemii.

     Dotychczasowa tematyka trójstopniowych zawodów obejmuje zagadnienia ujęte w podstawach programowych kształcenia w zawodach budowlanych wymienionych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego lub branżowego z roku: 2016, 2017, 2019, w przyszłości uwzględni dodane do klasyfikacji nowe zawody z treściami podstaw programowych kształcenia ogłoszonych w rozporządzeniu MEiN z dnia 22 kwietnia 2022 r.

     Program Olimpiady w szczególności obejmuje:

 1. Umiejętności z zakresu technicznego rysunku budowlanego oraz czytania dokumentacji projektowej.

 2. Podstawową wiedzę z zakresu historii architektury.

 3. Umiejętność rozpoznawania pracy podstawowych elementów konstrukcyjnych stosowanych w budownictwie.

 4. Wiedzę dotyczącą zagospodarowania terenu budowy i umiejętność odczytania takich projektów.

 5. Umiejętność planowania robót ziemnych i doboru środków technicznych do ich wykonywania.

 6. Znajomość harmonogramów robót budowlanych i umiejętność ich sporządzania.

 7. Wiedzę z zakresu organizacji i technologii robót stanu surowego i wykończeniowego oraz umiejętności kontrolowania ich wykonywania.

 8. Wiedzę z zakresu najnowszych materiałów, technologii i rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych w budownictwie.

 9. Znajomość podstawowych zasad organizacji i technologii robót remontowych.

 10. Znajomość zasad bezpiecznej pracy na budowie.

 11. Umiejętność sporządzania kosztorysów budowlanych i korzystania z ich treści oraz sporządzania dokumentacji przetargowej.

 12. Wiedzę i umiejętności w zakresie organizacji małych zespołów.

     Olimpiada ma charakter trójstopniowych indywidualnych zawodów. W zawodach I stopnia (szkolnych) uczestnik powinien wykazać się wiedzą i umiejętnościami  wymaganymi do uzyskania z przedmiotów zawodowych ocen bardzo dobrych. W zawodach II stopnia (okręgowych) – niezbędnymi do uzyskania ocen celujących. Natomiast w zawodach III stopnia (centralnych) – wymagany jest zakres wiedzy i umiejętności na poziomie rozszerzonym w obszarze podstaw programowych kształcenia w dziedzinie wiedzy budowlanej. Organizator Olimpiady zakłada modyfikacje programu Olimpiady w przypadku zmiany aktualnych podstaw programowych kształcenia w zawodach budowlanych - z 2019 r. Zgodność programu z podstawami programowymi powoduje umieszczanie OWiUB w wykazie olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy uprawniających do uzyskania zwolnień z części pisemnej egzaminu zawodowego we wszystkich zawodach w budownictwie.

     Programowym założeniem OWiUB jest traktowanie wiedzy zawodowej jako zintegrowanej całości osadzonej na fundamentach wykształcenia ogólnego, dlatego nie jest formułowana tematyki wiodąca dla poszczególnych edycji. Program OWiUB jest wyrazem realizacji zasady kształcenia zróżnicowanego, odpowiadającego z jednej strony zainteresowaniom, potrzebom i możliwościom uczniów z drugiej potrzebom społecznym wyrażającym się między innymi na rynku pracy.

  Regulamin OWiUB w formacie PDF  pdf

 

                                                                   OGÓLNOPOLSKA 

 

 

 

  R E G U L A M I N

 

 

 

          pdf

      

 

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

  

Warszawa, lipiec 2022

 

 

SPIS TREŚCI

Informacje wstępne.. 3

Preambuła

Podstawa prawna

Finansowanie

Cele OWiUB

Rozdział I – Olimpiada i jej organizator.. 4

Rozdział II – Organizacja olimpiady.. 9

Rozdział III – Uprawnienia i nagrody.. 18

Rozdział IV – Olimpiada międzynarodowa.. 20

Rozdział V – Postanowienia końcowe.. 20

Wzór zaświadczenia laureata/finalisty.. 21

 

Informacje wstępne

OLIMPIADA

WIEDZY  I  UMIEJĘTNOŚCI  BUDOWLANYCH

     Powołana w 1987 roku Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych (Dziennik Urzędowy MEN z 1988 Nr 2, Poz. 9) zwana dalej Olimpiadą (OWiUB) stanowi kontynuację organizowanego od 1982 roku w średnich szkołach budowlanych Turnieju Wiedzy i Umiejętności Budowlanych i jest olimpiadą tematyczną – związaną z dziedziną wiedzy budowlanej.

Preambuła

       Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych jest przedsięwzięciem edukacyjnym, mającym na celu podnoszenie rangi i jakości średniego kształcenia zawodowego w powiązaniu z zapotrzebowaniem na wysoko wykwalifikowane kadry dla budownictwa jako gałęzi gospodarki narodowej. Trójstopniowy system zawodów tworzy przestrzeń rywalizacji, a etapy okręgowy i centralny są też miejscem spotkań dla uczniów i nauczycieli z całej Polski. Sprzyja to wymianie doświadczeń i tworzeniu więzi środowiskowych wokół kształtowania postaw uczniów i ich stosunku do pracy oraz doskonaleniu warsztatu zawodowego nauczycieli. O społecznym wymiarze Olimpiady świadczy czynne zainteresowanie przedsięwzięciem samorządów, związanych z budownictwem firm i organizacji zawodowych, a także osobiste laureatów i finalistów z poprzednich lat.

Podstawa prawna

      Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych organizowana jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, z późn. zm., tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1036) oraz Aktu Reorganizacji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych z dnia 11 marca 1993 r. i zatwierdzonego przez organizatora niniejszego Regulaminu Olimpiady – zgodnie z § 9 ust. 2 i 3 Rozporządzenia.

Finansowanie

        Źródłem finansowania kosztów Olimpiady jest dotacja Ministerstwa Edukacji i Nauki, ograniczona w cyklu 3-letnim (2022-2025) łącznie do księgowej wartości 315 100 zł, obowiązkowy wkład własny w wysokości min. 10 % kwoty dotacji oraz dobrowolny dalszy wkład własny w postaci potencjału organizacyjnego, tj. wieloletniego doświadczenia w realizacji Olimpiady i posiadanych zasobów rzeczowych oraz środków pozyskanych od sponsorów w trakcie realizacji zadania niezbędnych na pokrycie kosztów organizacyjnych.

Cele OWiUB

 1. Tworzenie uczniom szkół budowlanych i wspomagającym ich nauczycielom warunków do sprawdzenia i porównania posiadanej przez nich wiedzy i umiejętności w warunkach ogólnokrajowej rywalizacji.
 2. Zwiększanie zainteresowania uczniów budownictwem i pogłębianiem wiedzy i umiejętności budowlanych.
 3. Zwiększanie motywacji do samodzielnego zdobywanie wiedzy, szczególnie w zakresie nowych materiałów, technologii i konstrukcji.
 4. Motywowanie uczniów i absolwentów do podejmowania doskonalenia zawodowego.
 5. Lepsze przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia w szkołach wyższych, szczególnie na kierunkach budowlanych.
 6. Doskonalenie form i metod pracy nauczycieli z młodzieżą.
 7. Tworzenie miejsc i warunków do współzawodnictwa między uczniami i szkołami.

Rozdział I – Olimpiada i jej organizator

§ 1. Prawa i obowiązki Organizatora

1.1.   Organizatorem Olimpiady jest Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej, z siedzibą w Warszawie. W organizowaniu Olimpiady mogą współuczestniczyć inne szkoły oraz instytucje i organizacje działające na rzecz budownictwa.

      Informacje teleadresowe przeznaczone do obsługi Olimpiady:

Politechnika Warszawska

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

00-637 Warszawa, ul. Armii Ludowej 16, p. 707

tel./fax (22) 825 56 80, tel. (22) 234 51 65

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

https://www.olimpiadabudowlana.pl

1.2.   Zadaniem Organizatora jest:

a) powoływanie Komitetu Głównego OWiUB, za pośrednictwem którego prowadzi Olimpiadę,

b) zatwierdzanie Regulaminu Olimpiady przygotowanego przez Komitet Główny,

c) wspieranie Komitetu Głównego w organizacji olimpiady,

d) usytuowanie w strukturze organizacyjnej Wydziału Inżynierii Lądowej biura Olimpiady,

e) prowadzenie rozliczeń finansowych Olimpiady za pośrednictwem działu finansowo-księgowego Wydziału Inżynierii Lądowej,

f) reprezentowanie Olimpiady na zewnątrz,

g) prowadzenie działań promocyjnych upowszechniających Olimpiadę,

h) rozstrzyganie sporów i prowadzenie arbitrażu w sprawach, w których stroną jest Komitet Główny,

i) nadzór nad pracą Komitetu Głównego.

1.3.  Organizator ma prawo do:

a) nawiązywania współpracy z partnerami zewnętrznymi,

b) występowania o nagrody i odznaczenia dla członków komitetów organizacyjnych i osób związanych z organizacją Olimpiady.

1.4.   Organizator ma obowiązek:

a) wykonania zadania publicznego zgodnie z ofertą,

b) informowania o terminach poszczególnych etapów olimpiady oraz umożliwienia zainteresowanym uczniom wzięcia udziału w zawodach,

c) informowania o źródłach finansowania zadania.

§ 2. Struktura organizacyjna olimpiady

2.1.   Struktura organizacyjna Olimpiady oparta jest na modelu rozproszonym. Zawodami administrują: Komitety Szkolne (komisje szkolne) na terenie szkoły, Komitety Okręgowe według właściwości terytorialnej okręgów i Komitet Główny na szczeblu centralnym.

2.2. Komitet Główny odpowiada za poziom merytoryczny i organizację Olimpiady. 

      2.2.1.     W skład Komitetu Głównego powołuje się nauczycieli akademickich, specjalistów z dziedziny nauk objętych programem Olimpiady, nauczycieli szkół kształcących w zawodach budowlanych oraz osoby reprezentujące instytucje i organizacje działające na rzecz budownictwa.

      2.2.2.     Członków Komitetu Głównego powołuje organizator w trybie określonym w akcie powołania Olimpiady:

            a) przewodniczącego powołuje Organizator z własnej inicjatywy,

            b) członków Komitetu Głównego powołuje Organizator na wniosek Przewodniczącego.

            c) kadencja Komitetu Głównego trwa 5 lat,

            d) Organizator może w trakcie trwania kadencji odwołać przewodniczącego i poszczególnych członków i powołać na te funkcje inne osoby w                      trybie pkt. a) i b),

            e) w skład Komitetu Głównego mogą wchodzić desygnowani przedstawiciele ministerstw.

      2.2.3.     Przewodniczący:

a) reprezentuje Komitet Główny wobec Organizatora,

b) reprezentuje Komitet Główny na zewnątrz w zakresie swoich kompetencji,

c) organizuje pracę Komitetu Głównego,

d) powołuje członków zespołów stałych i zadaniowych,

e) powołuje składy osobowe Komitetów Okręgowych,

f) pełni funkcję organu odwoławczego od wyników zawodów.

      2.2.4.     Komitet Główny pracuje na posiedzeniach plenarnych (przynajmniej raz w każdej edycji) oraz w zespołach stałych i zadaniowych.

      2.2.5.     Organem Komitetu Głównego jest Prezydium, które tworzą: przewodniczący oraz dwóch wiceprzewodniczących Komitetu Głównego, wybieranych przez Komitet. Wiceprzewodniczący kierują zespołami Komitetu Głównego. Prezydium Komitetu Głównego może podejmować decyzje w sprawach nie cierpiących zwłoki i wykraczających poza zakres pracy zespołów.

      2.2.6.     Składy osobowe zespołów stałych i zadaniowych proponuje Komitet Główny. W skład zespołów mogą wchodzić osoby spoza Komitetu Głównego.

      2.2.7.     Zespołami stałymi Komitetu Głównego są:

a) Rada Programowa, której zadaniem jest zapewnienie właściwego poziomu merytorycznego Olimpiady. W składzie Rady Programowej wyodrębnia się: zespół monitorujący program OWiUB, zespół opracowujący tematy zawodów i Kolegium Sponsorów. Nadzór nad pracami Rady Programowej sprawuje Przewodniczący Komitetu Głównego. Wykaz literatury obowiązującej uczestników na poszczególnych stopniach zawodów Rada Programowa aktualizuje przed rozpoczęciem kolejnej edycji zawodów i publikuje w załączniku do Regulaminu.

b) Kolegium Pełnomocników, które koordynuje działalność Komitetów Okręgowych. Pracami Kolegium Pełnomocników kieruje Kierownik Organizacyjny Olimpiady, którym jest wiceprzewodniczący Komitetu Głównego. Pełnomocników na poszczególne okręgi powołuje się na wniosek Kierownika Organizacyjnego.Pełnomocnicy dokonują zestawień zbiorczych deklaracji startu szkół i uczestników w Olimpiadzie oraz zgłoszeń kandydatów na zawody okręgowe, sprawdzają możliwości organizacji zawodów w okręgu, akceptują i rozliczają podział środków finansowych pomiędzy okręgi z budżetu, wnioskują o wyróżnienia dla szkół i organizatorów etapu okręgowego. 

      2.2.8.     Zakres zadań merytorycznych Kierownika Organizacyjnego Olimpiady:

a) przygotowywanie projektu rocznego preliminarza budżetowego oraz projektu sprawozdania z jego wykonania i projektów sprawozdań okresowych – na zakończenie edycji,

b) przygotowywanie wzorów i organizowanie dystrybucji wszystkich druków formalnych i dokumentów przebiegu trójstopniowych zawodów Olimpiady oraz kontrolowanie poprawności sporządzenia dokumentacji,

c) utrzymywanie kontaktu operacyjnego ze wszystkimi szkołami prowadzącymi klasy o profilu budowlanym,

d) utrzymywanie stałych kontaktów ze sponsorami i organizacjami współpracującymi z Olimpiadą,

e) prowadzenie sekretariatu i nadzór nad archiwum Olimpiady, w którym gromadzi się w szczególności:

 1. dokumentację powołania Olimpiady,
 2. akty powołania składów osobowych Komitetu Głównego i Komitetów Okręgowych Olimpiady,
 3. prace pisemne uczestników zawodów trzeciego i drugiego stopnia z ostatnich 2 lat,
 4. listy laureatów i nauczycieli, którzy przygotowali laureatów do Olimpiady,
 5. ewidencję zaświadczeń wydanych uczestnikom Olimpiady,
 6. materiały informacyjne Olimpiady i tematy zawodów.

f) prowadzenie strony internetowej Olimpiady,

g) przygotowanie od strony formalnej i organizacyjnej przeprowadzenia kolejnych edycji Olimpiady, a w szczególności:

 1. weryfikacja okręgów, pozyskanie pełnomocników na okręgi, ustalenie siedzib Komitetów Okręgowych,
 2. kontrola nad przypisaniem szkół do konkretnych okręgów,
 3. przygotowanie projektów umów z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z Komitetami Okręgowymi na przeprowadzenie zawodów okręgowych i na zorganizowanie zawodów centralnych oraz dopilnowanie poprawności merytorycznego i formalnego rozliczenia zadania,
 4. pozyskanie organizatora zawodów centralnych,
 5. współpraca logistyczna i merytoryczna z organizatorami w celu spełnienia wszystkich warunków poprawnego przeprowadzenia zawodów (opracowanie pełnej dokumentacji uczniów biorących udział w zawodach okręgowych i centralnych oraz zaświadczeń dla uczniów o udziale i osiągnięciach w zawodach),

h) zarządzanie danymi osobowymi w imieniu administratora – Komitetu Głównego Olimpiady.

      2.2.9.     Zespołem zadaniowym jest Jury Olimpiady, które ocenia prace uczestników zawodów okręgowych i zawodów centralnych, dokonuje zestawień wyników i ustala kolejność uczestników oraz szkół w danej edycji. W skład Jury powołuje się przede wszystkim nauczycieli akademickich oraz inne osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Członkami Jury nie mogą być osoby związane bezpośrednio ze szkołami, których uczniowie uczestniczą w zawodach okręgowych lub centralnych. Zadaniem Jury jest także ogólna analiza poziomu wiedzy i umiejętności uczestników zawodów. Prace Jury Olimpiady koordynuje  wiceprzewodniczący Komitetu Głównego. 

Jury Olimpiady składa się z Jury Zawodów Okręgowych oraz Jury Zawodów Centralnych.

Jury Zawodów Okręgowych pracuje w Zespołach Sprawdzających powoływanych w poszczególnych Okręgach na wniosek Komitetów Okręgowych. Dodatkowo powołuje się przy Komitecie Głównym Zespół Koordynujący prace Jury Zawodów Okręgowych, którego celem jest ustalenie listy uczestników zakwalifikowanych do zawodów centralnych na podstawie wyników z poszczególnych okręgów.

Jury Zawodów Centralnych pracuje w czasie trwania zawodów centralnych.

Regulamin pracy Jury Olimpiady i formy jej dokumentowania zatwierdza Komitet Główny.

      2.2.10. Pozostałe uprawnienia Komitetu Głównego określają § 6 (Tryb odwoławczy), § 8 (Uprawnienia i wyróżnienia) i § 10 (Postanowienia końcowe).

2.3.   Komitety Okręgowe realizują zawody II stopnia.

      2.3.1.     Komitety Okręgowe składają się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i członków powoływanych na wniosek pełnomocnika Komitetu Głównego Olimpiady na dany okręg spośród przedstawicieli podmiotów wymienionych w pkt. 2.2.1.

      2.3.2.     Pełnomocnika Komitetu Głównego Olimpiady na dany okręg powołuje się na funkcję przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Komitetu Okręgowego.

      2.3.3.     Członków Komitetu Okręgowego powołuje się na okres trwania kadencji Komitetu Głównego Olimpiady.

      2.3.4.     Pracami Komitetu Okręgowego kieruje przewodniczący, a w jego zastępstwie lub z jego upoważnienia wiceprzewodniczący.

      2.3.5.     Główne zadania Komitetu Okręgowego to:

a) nadzorowanie przebiegu eliminacji szkolnych,

b) kontakt ze szkołami, nauczycielami i uczniami w okręgu,

c) przygotowanie i przeprowadzenie zawodów okręgowych,

d) przekazanie prac uczestników zawodów okręgowych Prezydium Komitetu Głównego,

e) popularyzowanie idei Olimpiady i jej osiągnięć.

      2.3.6.     Przed rozpoczęciem każdej edycji Olimpiady aktualizuje się wykaz okręgów, siedziby Komitetów Okręgowych i informacje kontaktowe z organizatorami zawodów okręgowych. Siedziby Komitetów Okręgowych i ich właściwość terytorialną zatwierdza Prezydium Komitetu Głównego Olimpiady.

2.4. Komisje szkolne, zwane Komitetami Szkolnymi zajmują się realizacją zawodów I stopnia.

      2.4.1.     Dyrektor szkoły powołuje Komitet Szkolny na okres jednej edycji Olimpiady lub dłuższy.

      2.4.2.     Komitet Szkolny składa się z przewodniczącego i członków powoływanych spośród nauczycieli.

      2.4.3.     Główne zadania Komitetu Szkolnego:

a) zachęcanie uczniów do startu w zawodach Olimpiady,

b) zgłoszenie do 30 września każdego roku do Komitetu Okręgowego udziału szkoły w zawodach okręgowych,

c) przygotowanie tematów zawodów szkolnych skorelowanych z podstawą programową oraz tematyką i poziomem Olimpiady,

d) przeprowadzenie zawodów szkolnych i wyłonienie ich zwycięzców,

e) odebranie od uczestników oświadczeń, o których jest mowa w § 3 pkt.3.2. i archiwizacja prac zawodów szkolnych do zakończenia bieżącej edycji Olimpiady.

Rozdział II – Organizacja Olimpiady

§ 3. Uczestnicy Olimpiady.

3.1.   Adresatami OWiUB (olimpiady tematycznej) uczniowie techników kształcących w dziedzinie wiedzy budownictwo.  

3.2.   Uczestnikami Olimpiady mogą być również uczniowie innych szkół dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości oraz uczniowie szkół podstawowych, w szczególności realizujący indywidualny program lub tok nauki, rekomendowani przez szkołę.

3.3.   By wziąć udział w Olimpiadzie Uczestnik powinien w terminie określonym w harmonogramie przystąpić do zawodów w szkole, do której uczęszcza i pisemnie oświadczyć, że zapoznał się z Regulaminem Olimpiady oraz z przepisami w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

      3.3.1.     Jeżeli w szkole, do której uczeń uczęszcza nie organizuje się zawodów I stopnia, uczeń może do nich przystąpić w szkole wskazanej przez dyrektora szkoły, po konsultacji z właściwym miejscowo Komitetem Okręgowym Olimpiady. W przypadku braku zainteresowania ze strony szkoły udziałem ucznia w Olimpiadzie może on zgłosić się bezpośrednio do Komitetu Okręgowego.

3.4.   Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Olimpiady.

      3.4.1.     Uczestnicy przystępują do każdego z etapów olimpiady według list zakwalifikowanych uczestników i zgodnie z ogłoszonym harmonogramem.

      3.4.2.     Na każdy etap olimpiady uczestnik zgłasza się z dokumentem stwierdzającym tożsamość (z aktualnym zdjęciem).

      3.4.3.     Uczestnicy zawodów okręgowych i centralnych opracowują tematy na arkuszach i dodatkowych kartkach dostarczonych i oznakowanych przez Komitet Główny Olimpiady.

      3.4.4.     Uczestnicy korzystają z własnych przyborów do pisania i kreślenia oraz z kalkulatorów z prostymi funkcjami. O ewentualnym korzystaniu z innych pomocy, jednakowych dla wszystkich uczestników, decyduje każdorazowo Komitet Główny Olimpiady.

      3.4.5.     Uczestnicy na żadnym z etapów Olimpiady nie mogą korzystać z urządzeń telekomunikacyjnych. Przed rozpoczęciem opracowywania tematów deponują je u organizatorów zawodów.

3.5.   Uczestnik ma prawo do informacji o organizacji, terminach przeprowadzania i warunkach udziału w Olimpiadzie.

      3.5.1.     Dyrektor szkoły przekazuje uczniom materiały otrzymane od komitetów organizacyjnych Olimpiady oraz udostępnia informacje o Olimpiadzie w witrynie internetowej szkoły.

      3.5.2.     Komitet Szkolny informuje uczniów o miejscu i terminie etapu szkolnego.

      3.5.3.     O zakwalifikowaniu do udziału w zawodach okręgowych zawiadamia uczestnika oraz dyrektora szkoły Komitet Okręgowy Olimpiady. O zakwalifikowaniu uczestnika do zawodów centralnych zawiadamia Komitet Główny Olimpiady. Zawiadomienia dokonuje się na co najmniej 14 dni przed zawodami, podając jednocześnie miejsce i termin zawodów.

      3.5.4.     Uczestnicy zawodów (uczniowie i ich opiekunowie) mają prawo do skorzystania z pokrycia przez komitety organizacyjne przeprowadzające zawody kosztów wyżywienia i noclegów lub kosztów podróży wyłącznie do wysokości limitu zatwierdzonego w dotacji Ministerstwa Edukacji i Nauki.

      3.5.5.     Każdy uczestnik ma prawo informowania organizatorów o wszelkich zastrzeżeniach w kwestiach związanych z udziałem w Olimpiadzie, jej organizacji czy zasadach przestrzegania Regulaminu na wszystkich jej etapach.

      3.5.6.     Uczestnicy Olimpiady mają prawo składania odwołań od decyzji komitetów organizacyjnych i jury. Tryb odwoławczy określa § 6.

§ 4. Organizacja zawodów

4.1.   Zawody Olimpiady mają charakter indywidualny. Są organizowane w jednej konkurencji obejmującej tematyką zagadnienia ujęte w podstawach programowych kształcenia w zawodach budowlanych wymienionych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego lub branżowego z roku: 2016, 2017 i 2019, a w przyszłości uwzględnią tematykę podstaw programowych zawodów budowlanych dodanych do klasyfikacji w roku 2022.

      4.1.1.     Zawody są trójstopniowe: zawody pierwszego stopnia (szkolne), zawody drugiego stopnia (okręgowe) i zawody trzeciego stopnia (centralne). Komitet Główny ustala na każdą edycję olimpiady harmonogram organizacji zawodów.

      4.1.2.     Zawody są organizowane przez: Komitety Szkolne, Komitety Okręgowe i Komitet Główny.

4.2.   Zawody są organizowane według następujących zasad:

a) Uczestnicy zawodów okręgowych i centralnych przed wejściem na salę losują numery miejsc (stolików). Wylosowane numery są wpisywane w odpowiednich rubrykach list obecności, które uczestnicy podpisują okazując równocześnie dokument tożsamości ze zdjęciem.

b) Na zawodach okręgowych i centralnych prace uczestników są kodowane. Po zajęciu miejsc na sali uczestnicy losują godła, którymi są liczby. Na odwrocie karty z godłem uczestnik wpisuje nazwisko i imię, datę i miejsce urodzenia, klasę, nazwę szkoły, do której uczęszcza oraz nazwisko i imię osoby wiodącej/osób wiodących w przygotowaniach do zawodów.

c) Wypełnione listy obecności i karty z godłami są przechowywane przez komitety organizacyjne jako dokumenty tajne do chwili ustalenia przez jury punktacji i kolejności miejsc w zawodach danego stopnia.

d) Wyjście uczestnika bez zgody jury z sali, w której prowadzone są zawody przed upływem terminu zakończenia danej części zawodów jest jednoznaczne z oddaniem tej części pracy i rezygnacją z wykorzystania pełnego czasu przewidzianego na jej opracowanie.

e) Uczestnicy zawodów okręgowych i centralnych opracowują tematy na arkuszach i dodatkowych kartkach dostarczonych i oznakowanych przez Komitet Główny Olimpiady. Na wszystkich arkuszach opracowania uczestnik podaje tylko numer wylosowanego przez siebie godła, którym jest liczba. Tematy Olimpiady są tajne do momentu rozpoczęcia danej części zawodów. Za zapewnienie tajności odpowiadają przewodniczący komitetów organizacyjnych.

f) W miejscach przeprowadzania zawodów (salach) mogą przebywać wyłącznie osoby wyznaczone przez komitet organizacyjny i przedstawione uczestnikom przed rozpoczęciem zawodów. Obecność innych osób wymaga zgody przewodniczącego komitetu.

4.3.   Zawody I stopnia Komitet Szkolny Olimpiady przeprowadza w trybie określonym w § 2 pkt. 2.4., ustalając tematykę szczegółową oraz zasady i organizację przebiegu zawodów szkolnych.

a) W zawodach I stopnia (szkolnych) Olimpiady, organizowanych do 30 listopada, wymagany jest zakres oraz poziom wiedzy i umiejętności wystarczający do uzyskania oceny bardzo dobrej na zakończenie nauki przedmiotów zawodowych.

b) Po zawodach szkolnych Komitety Szkolne Olimpiady wyłaniają najlepszych uczestników według liczby uzyskanych punktów i ustalają kandydatów na zawody okręgowe. Przy kandydatach na zawody okręgowe podaje się wskaźnik procentowy uzyskanych punktów.

c) Listę kandydatów na zawody okręgowe wraz z informacjami o liczbie uczniów w dwóch ostatnich klasach (III i IV lub IV i V) o profilu budowlanym oraz liczbie uczniów uczestniczących w zawodach szkolnych podpisaną przez jury oraz dyrektora szkoły Komitet Szkolny przekazuje Komitetowi Okręgowemu Olimpiady niezwłocznie po zakończeniu zawodów.

d) Dokumentację z zawodów pierwszego stopnia (szkolnych) przechowywaną w szkole stanowią:

 1. akt powołania Komitetu Szkolnego Olimpiady,
 2. pisemne zgłoszenie udziału szkoły w Olimpiadzie,
 3. protokół z zawodów szkolnych z dołączonymi tematami zawodów i pracami uczestników,
 4. lista kandydatów do zawodów okręgowych - według wzoru określonego przez Komitet Główny Olimpiady.

4.4.   Zawody II stopnia przeprowadzają Komitety Okręgowe Olimpiady. Do zawodów II stopnia uczestnicy przystępują w okręgach, w których zostali zakwalifikowani do zawodów. W uzasadnionych przypadkach Komitet Główny, w porozumieniu z właściwymi miejscowo Komitetami Okręgowymi, może wyrazić zgodę na udział uczestnika w zawodach II stopnia w innym okręgu niż kwalifikujący do zawodów. Pisemny wniosek w tej sprawie uczestnik składa do Komitetu Głównego przynajmniej na 3 tygodnie przed terminem zawodów II stopnia.

a) W zawodach II stopnia (okręgowych) Olimpiady, organizowanych min. 3 tygodnie przed zawodami centralnymi, wymagany jest zakres oraz poziom wiedzy i umiejętności niezbędny do uzyskania oceny celującej na zakończenie nauki przedmiotów zawodowych.

b) Liczbę i listę uczestników dopuszczonych do udziału w zawodach okręgowych ustalają Komitety Okręgowe Olimpiady wg poniższych zasad:

 1. Ogólna pula miejsc na zawody II stopnia (okręgowe) – L jest ustalana oraz rozdzielana pomiędzy okręgi po zakończeniu etapu szkolnego i zatwierdzana przez Prezydium Komitetu Głównego Olimpiady nie później niż do końca stycznia każdego roku.
 2. Każdej szkole, która przeprowadziła zawody szkolne i zgłosiła kandydatów na zawody okręgowe przysługuje jedno miejsce dla najlepszego z nich – Lsz liczba szkół.
 3. Pozostałe miejsca – Lp dzielone są proporcjonalnie do liczby uczniów – U klas III i IV lub IV i V w szkołach zgłaszających kandydatów na zawody okręgowe.
 4. Jeżeli liczba wszystkich zgłoszonych kandydatów na zawody w okręgu jest mniejsza lub równa puli miejsc w okręgu dopuszcza się wszystkich zgłoszonych kandydatów, a pozostałe miejsca powracają do dodatkowego podziału w puli centralnej.

Podział ogólnej puli miejsc – L między okręgi - Lo:

    liczba miejsc do proporcjonalnego podziału – Lp

Lp = L - Lsz

    wskaźnik proporcjonalnego podziału - w

w= Lp/U

    liczba miejsc dla okręgu z proporcjonalnego podziału –   

    gdzie: Uo liczba uczniów klas III i IV lub IV i V w okręgu

    liczba miejsc dla okręgu – Lo

    gdzie:  liczba szkół w okręgu

Podział puli miejsc w okręgu Lo między szkoły – Lsz:

    liczba miejsc do proporcjonalnego podziału

    wskaźnik proporcjonalnego podziału – wo

    liczba miejsc dla szkoły z proporcjonalnego podziału

    gdzie: Usz liczba uczniów klas III i IV lub IV i V w szkole

    liczba miejsc dla szkoły

Przy obliczaniu liczby miejsc dla szkoły i okręgu wskaźnik proporcjonalnego podziału zaokrągla się wg ogólnie przyjętych zasad.

c) Tematy zawodów okręgowych przygotowuje Komitet Główny Olimpiady. Tematy zgrupowane są w dwóch częściach: A i B. Czas przeznaczony na opracowanie tematów każdej części wynosi 120 minut. Pomiędzy obu częściami zawodów jest przerwa nie krótsza niż 30 minut. Wartość punktowa tematów ustalana jest w przedziale 1-10 punktów. Suma punktów możliwych do uzyskania wynosi 80.

d) Po zakończeniu zawodów okręgowych Komitet Okręgowy niezwłocznie przekazuje listę obecności uczestników, karty kodowe (godła) oraz nieodkodowane prace uczestników Prezydium Komitetu Głównego Olimpiady.

    Zespół Koordynujący prace Jury Zawodów Okręgowych ustala zbiorczą listę klasyfikacyjną według liczby uzyskanych punktów. W przypadku stwierdzenia pomyłki w punktacji popełnionej przez zespół sprawdzający w okręgu, Zespół Koordynujący ma prawo poprawienia punktacji pracy uczestnika.

    W sytuacji, gdy kilka prac oceniono na taką samą liczbę punktów, dla rozstrzygnięcia o kolejności miejsc, jury stosuje kryteria dodatkowe dotyczące wartościowania wagi punktowej poszczególnych zadań na zawodach.

    Liczbę miejsc na zawody centralne ustala corocznie Komitet Główny zgodnie z możliwościami organizacyjnymi. Do zawodów centralnych kwalifikuje się z każdego okręgu co najmniej 3 osoby z najwyższą liczbą punktów (w danym okręgu). Pozostałe miejsca obejmują uczestnicy zawodów okręgowych zgodnie z kolejnością zajmowaną na liście kwalifikacyjnej.

    Po ustaleniu ostatecznej listy zakodowanych prac odtajnia się godła.

e) Dokumentację z zawodów drugiego stopnia (okręgowych) przechowywaną przez Komitet Okręgowy stanowią:

 1. lista obecności uczestników dopuszczonych do udziału w zawodach okręgowych,
 2. protokół z zawodów okręgowych zawierający zbiorczą listę klasyfikacyjną w kolejności zdobytych punktów,
 3. ranking szkół.

f) Prace uczestników zawodów okręgowych oraz godła uczestników przechowywane są przez Komitet Główny Olimpiady.

4.5.   Zawody centralne przeprowadza Komitet Główny Olimpiady w ramach Finału Centralnego.

a) W zawodach III stopnia (centralnych) Olimpiady, organizowanych do 30 kwietnia, wymagany jest zakres wiedzy i umiejętności na poziomie rozszerzonym w obszarze podstaw programowych kształcenia w dziedzinie wiedzy budowlanej.

b) Listę uczestników dopuszczonych do udziału w zawodach centralnych powiększa się o dwóch uczniów szkoły - gospodarza zawodów centralnych w danym roku (w trosce o pozyskanie przyszłych organizatorów zawodów centralnych oraz kierując się zasadą gratyfikacji za dobrowolne podjęcie się przez szkołę wielkiego wysiłku organizacyjnego). Miejsca te mogą objąć najlepsi z uczniów tej szkoły uczestniczący w zawodach niższego szczebla a niezakwalifikowani na zawody centralne.

c) Tematy zawodów centralnych przygotowuje Komitet Główny Olimpiady. Tematy zgrupowane są w trzech częściach: A, B i C. Czas przeznaczony na opracowanie tematów części A wynosi 120 minut, czas przeznaczony na opracowanie tematów części B i C wynosi po 90 minut. Pomiędzy poszczególnymi częściami zawodów jest przerwa nie krótsza niż 30 minut. Wartość punktowa tematów ustalana jest w przedziale 1-10 Suma punktów możliwych do uzyskania wynosi 100.

d) Po zakończeniu zawodów III stopnia Jury Zawodów Centralnych niezwłocznie dokonuje oceny wszystkich prac uczestników. Jury Zawodów Centralnych analizuje zaprezentowany na zawodach III stopnia poziom wiedzy i umiejętności. Ocena prac następuje na podstawie kryteriów przekazanych przez Radę Programową. Jury ustala listę uczestników według liczby uzyskanych punktów.

e) Komitet Główny podaje do publicznej wiadomości wyniki zawodów III stopnia podczas zakończenia Finału Centralnego Olimpiady.

f) Dokumentację z zawodów trzeciego stopnia (centralnych) stanowią:

 1. uchwały Komitetu Głównego Olimpiady,
 2. lista obecności uczestników dopuszczonych do udziału w zawodach centralnych,
 3. protokoły przebiegu zawodów,
 4. opracowane przez uczestników tematy zawodów centralnych oraz godła uczestników,
 5. ranking szkół.

4.6.  W zawodach okręgowych i centralnych prowadzi się ranking szkół na podstawie indywidualnych wyników uczniów (zajętych miejsc).

      4.6.1.     Ranking szkół powstaje w wyniku sumowania punktów za zajęte miejsca przez wszystkich reprezentantów szkoły uczestniczących w zawodach w danym okręgu (ranking okręgowy) i w zawodach centralnych (ranking centralny).

      4.6.2.     Stosowane przez jury zawodów kryteria oceny pozwalają uszeregować wyniki każdego uczestnika na osobnym miejscu od pierwszego do ostatniego odpowiadającego liczbie startujących w danych zawodach.

      4.6.3.     Każdemu zajętemu miejscu przypisuje się punkty według zasady odwrotności punktowej do miejsca, tj. zajęcie pierwszego miejsca punktuje się liczbą odpowiadającą liczbie startujących uczestników, a zajęcie ostatniego miejsca w zawodach honoruje się 1 punktem.

      4.6.4.     W przypadku równowagi punktowej w sumowaniu punktów za zajęte miejsca o kolejności rozstrzyga najwyżej sklasyfikowane miejsce uczestnika indywidualnie.

§ 5. Przepisy szczegółowe

5.1.   W Olimpiadzie jest możliwy udział uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami.

      5.1.1.     Wniosek o udział osób z dysfunkcjami w zawodach II i III stopnia bieżącej edycji powinien być zgłoszony do Komitetu Głównego Olimpiady w terminie do 30 listopada wraz z dokumentem potwierdzającym dysfunkcję według wzoru obowiązującego przy przeprowadzaniu egzaminu maturalnego.

      5.1.2.     Czas trwania zawodów dla osoby niepełnosprawnej może być zmieniony, a zawody mogą odbywać się w oddzielnej sali.

5.2.   Nagłe zachorowania i wypadki losowe uczestników zakwalifikowanych na zawody II i III stopnia nie powodują ustalenia dodatkowych terminów zawodów ze względów organizacyjno-finansowych.

      W sytuacjach losowych w miejsce nieobecnych w zawodach mogą wziąć udział uczestnicy rezerwowi, tj. sklasyfikowani na kolejnych najwyższych miejscach podczas zawodów niższego stopnia.

5.3.   Pokrywające się terminy olimpiad, w których uczestnik równolegle bierze udział nie powodują ustalenia dodatkowych terminów zawodów. Zwolnione z tych powodów miejsce może zostać wypełnione w trybie wskazanym w pkt. 5.2.

      W przypadku konieczności zmiany terminu przeprowadzenia eliminacji na poszczególnych stopniach Olimpiady, ostateczne rozstrzygnięcie o wyborze terminu przeprowadzenia eliminacji podejmuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

5.4.   Dyskwalifikacje uczestnika następują w przypadkach: stwierdzenia postępowania, którego celem jest zamiana wylosowanego miejsca na sali, złamanie tajności wylosowanego godła, naruszenie zasady samodzielności pracy lub inne zachowanie naruszające postanowienia Regulaminu Olimpiady lub zakłócające przebieg zawodów. Uczestnik może być zdyskwalifikowany na każdym etapie zawodów przez komitet organizacyjny zawodów lub Komitet Główny Olimpiady. Okoliczności zdyskwalifikowania uczestnika opisuje się w protokole przebiegu zawodów.

§ 6. Tryb odwoławczy

6.1.   Uczestnik, który uważa, że wynik, jaki uzyskał w czasie zawodów, nie odzwierciedla poziomu jego odpowiedzi lub zawody były prowadzone z naruszeniem regulaminu, ma prawo złożenia odwołania.

6.2.   Odwołanie od decyzji komitetu organizacyjnego lub jury zawodów składa się w formie pisemnej osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej do Przewodniczącego Komitetu Głównego w terminie 5 dni od podjęcia decyzji lub ogłoszenia wyników zawodów (decyduje data złożenia lub wysłania korespondencji).

6.3.   Odwołanie składa się lub przesyła na adres Komitetu Głównego Olimpiady, w przypadku tradycyjnego listu – za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Odwołanie powinno zawierać możliwie szczegółowy opis okoliczności oraz dane kontaktowe.

6.4.  Przewodniczący Komitetu Głównego rozpatruje odwołania i udziela odpowiedzi w najkrótszym możliwym terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni roboczych od daty otrzymania. Odpowiedź udzielana jest na piśmie w jednej z form opisanych w pkt. 6.2. W razie konieczności Przewodniczący Komitetu Głównego może powołać zespół ekspertów do wyjaśnienia wszelkich okoliczności wskazanych w odwołaniu.

6.5.  Po ustaleniu zasadności odwołania Przewodniczący Komitetu Głównego wskazuje sposób realizacji odwołania.

6.6.  Decyzja zapadła w wyniku rozpatrzenia odwołania jest ostateczna.

  § 7. Powołanie do komisji niezależnego obserwatora zewnętrznego

7.1.  Z uwagi na pisemny charakter zawodów nie prowadzi się rejestracji wypowiedzi.

7.2.  Organizator Olimpiady jest zobowiązany powołać w odrębnym trybie do składu Komitetu Głównego niezależnego obserwatora zewnętrznego, eksperta w zakresie kształcenia w zawodach budowlanych.

7.3. Niezależny obserwator zewnętrzny ma prawo monitorować działania na wszystkich etapach zawodów, kierować do organizatorów uwagi i wnioski oraz sporządzać opinie dot. organizacji i przeprowadzania zawodów OWiUB.  Obserwator ma prawo prezentować wyniki swoich działań na stronie internetowej Olimpiady.

Rozdział III – Uprawnienia i nagrody

§ 8. Nagrody i uprawnienia

8.1.   Źródłem uprawnień finalistów i laureatów Olimpiady jest ustawa o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010, z 2017 r. poz. 60 z późn. zm). Na jej podstawie minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określa w ogłaszanym w Biuletynie Informacji Publicznej Komunikacie w sprawie wykazu olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy wykaz olimpiad tematycznych (zawodowych) i turniejów uprawniających do zwolnienia z części pisemnej egzaminu zawodowego (do 31 października 2027 r. również z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie), nie później niż na 2 lata przed terminem ich przeprowadzania. Preferencje laureatów i finalistów Olimpiady w przyjęciu na studia bez postępowania kwalifikacyjnego regulują uchwały senatów szkół wyższych.

      8.1.1. W klasyfikacji wyników uczestników olimpiady stosuje się następujące terminy: laureat, finalista.

          a)       Uczestnik uzyskuje tytuł laureata, jeżeli zdobył co najmniej 50 pkt. w zawodach centralnych.

          b)       Uczestnik uzyskuje tytuł finalisty, jeżeli zdobył co najmniej 40 pkt. w zawodach centralnych lub w zawodach okręgowych, ale tylko w przypadku zakwalifikowania na zawody centralne.

      8.1.2 Laureaci i finaliści Olimpiady otrzymują z przedmiotów zawodowych zgodnych z programem Olimpiady celującą ocenę klasyfikacyjną końcoworoczną. Zgodność przedmiotów zawodowych z programem Olimpiady uznają statutowe organy szkoły.

      8.1.3. Potwierdzeniem uzyskania uprawnień oraz statusu laureata lub finalisty jest zaświadczenie, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, z późn. zm., tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1036). Wzór zaświadczenie publikuje się jako załącznik do Regulaminu Olimpiady.

8.2.   Nagrody.

      8.2.1.Uczestnicy zawodów centralnych otrzymują:

         a) odpowiednio dyplomy laureata, finalisty lub uczestnika Olimpiady,

         b) nagrody rzeczowe do wysokości kosztów zatwierdzonych w kosztorysie realizacji zadania publicznego.

      8.2.2.     Dodatkowo uczestnikom Olimpiady mogą być przyznane następujące nagrody:

         a) dyplomy,

         b) medale,

         c) nagrody rzeczowe i wyróżnienia w ramach środków zgromadzonych we własnym zakresie przez komitety organizacyjne i pozyskiwanych od sponsorów i innych podmiotów w trakcie realizacji Olimpiady.

      8.2.3.     Komitet Główny Olimpiady i komitety organizacyjne poszczególnych stopni zawodów mogą przyznawać uczestnikom, ich opiekunom, a także szkołom dyplomy i nagrody z funduszy własnych i środków pozyskanych od sponsorów.

      8.2.4. Szkołom najwyżej sklasyfikowanym w punktacji wyników (w rankingu szkół) przyznaje się dyplomy Komitetu Głównego Olimpiady. Ze środków pozyskiwanych w trakcie realizacji Olimpiady od sponsorów i innych podmiotów wyróżniającym się szkołom mogą być przyznawane puchary i nagrody. Komitet Główny Olimpiady prowadzi wykaz i zestawienia wyróżniających się nauczycieli. Dla nauczycieli wiodących w przygotowaniach uczniów do zawodów – opiekunom laureatów i finalistów Komitet Główny Olimpiady może wystąpić z wnioskiem o uhonorowane ich przez inne podmioty.

      8.2.5.     W trybie uregulowanym odrębnymi przepisami Komitet Główny Olimpiady może występować z wnioskiem o przyznanie nagród i wyróżnień dla osób związanych z organizacją Olimpiady.

Rozdział IV – Olimpiada międzynarodowa

§ 9. Warunki udziału

9.1. Udział w olimpiadzie międzynarodowej uczestników Olimpiady może nastąpić, o ile będzie istniał jej międzynarodowy odpowiednik.

9.2. W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w pkt. 9.1. Komitet Główny Olimpiady określi sposób wyłaniania Uczestników olimpiady międzynarodowej oraz ich prawa i zobowiązania.

Rozdział V – Postanowienia końcowe

§ 10. Postanowienia końcowe

10.1.    Decyzje w sprawach nieobjętych powyższym regulaminem podejmuje Komitet Główny w porozumieniu z Organizatorem.

10.2. Opracowany przez Komitet Główny Olimpiady i zatwierdzony przez organizatora Regulamin Olimpiady jest podstawą do organizacji kolejnych edycji Olimpiady, a zmiany w Regulaminie nie mogą dotyczyć trwającej edycji zawodów bez specjalnej delegacji prawnej.

10.3.     Komitetowi Głównemu Olimpiady i Organizatorowi przysługuje prawo stosowania wykładni zapisów Regulaminu.

10.4.     Komitet Główny Olimpiady na podstawie niniejszego Regulaminu może określać szczegółowe wytyczne w sprawie organizacji zawodów wszystkich stopni.

10.5.     Informacje o Olimpiadzie wraz z Regulaminem, wytycznymi na poszczególne edycje zawodów i wzorami wszystkich dokumentów publikowane są na stronie internetowej OWiUB pod adresem: www.olimpiadabudowlana.pl.

 

Wzór zaświadczenia laureata/finalisty

..............................................................

(nazwa komitetu głównego olimpiady)

..............................................................

(siedziba komitetu głównego)

Z  A  Ś  W  I  A  D  C  Z  E  N  I  E

...................................................................................................

(imię i nazwisko)

urodzony(a) dnia .................................. 19 ........ r. w .................................................

uczeń/uczennica klasy .................................................................................................

                                                                         (nazwa i adres szkoły)

brał(a) udział w ............................................................................................................

                                                                         (nazwa olimpiady)

przeprowadzonej w dniu .............................................................................................

                                                               (dzień, miesiąc, rok)

w ................................................. i uzyskał tytuł *......................................................

Nr  .............

                                                                                 ....................................................................

                                                                                          (podpis i pieczęć przewodniczącego

                                                                                               komitetu głównego olimpiady)

   ..........................................

          (miejscowość, data)

 

 

 

* Należy wpisać tytuł laureata lub finalisty