Komitet Główny Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych zastrzega prawa autorskie do przedstawionego w Regulaminie Olimpiady i w wytycznych (publikowanych w witrynie internetowej www.olimpiadabudowlana.pl) trybu organizacji zawodów Olimpiady.

 

Regulamin OWiUB zatwierdzony w dniu 12 lipca 2016 r. - dostosowany w § 7 pkt. 7.2. do zapisów ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195 i 668 z poźn. zm.), na rok szkolny 2018/2019 skorygowany w niezbędnym zakresie o wymogi rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad, uwzględniający przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych: 

 

pobierz Regulamin OWiUB w formacie PDF pdf

 

 

 

OLIMPIADA 

 

WIEDZY  I  UMIEJĘTNOŚCI  BUDOWLANYCH

 

 

 

ROK  POWOŁANIA  1987

 

 

pdf

 

 

 

 

R E G U L A M I N

 

 

 

 

pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

 

 

 

Warszawa 2016

 

 

 

 

 

 

 

Informacje wstępne

 

 

 

 

 

OLIMPIADA 

 

WIEDZY  I  UMIEJĘTNOŚCI  BUDOWLANYCH

 

 

 

        Powołana w 1987 roku Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych (Dziennik Urzędowy MEN z 1988 Nr 2, Poz. 9) zwana dalej Olimpiadą (OWiUB) stanowi kontynuację organizowanego od 1982 roku w średnich szkołach budowlanych Turnieju Wiedzy i Umiejętności Budowlanych i jest olimpiadą tematyczną – związaną z dziedziną wiedzy budowlanej.

 

 

 

        Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych jest przedsięwzięciem edukacyjnym, mającym na celu podnoszenie rangi i jakości średniego kształcenia zawodowego w powiązaniu z zapotrzebowaniem na wysoko wykwalifikowane kadry dla budownictwa jako gałęzi gospodarki narodowej. Trójstopniowy system zawodów tworzy przestrzeń rywalizacji, a etapy okręgowy i centralny są też miejscem spotkań dla uczniów i nauczycieli z całej Polski. Sprzyja to wymianie doświadczeń i tworzeniu więzi środowiskowych wokół kształtowania postaw uczniów i ich stosunku do pracy oraz doskonaleniu warsztatu zawodowego nauczycieli. O społecznym wymiarze Olimpiady świadczy czynne zainteresowanie przedsięwzięciem samorządów, związanych z budownictwem firm i organizacji zawodowych, a także osobiste laureatów i finalistów z poprzednich lat.

 

        

 

         Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych prowadzona jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, z późn. zm.) oraz Aktu Reorganizacji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych z dnia 11 marca 1993 r. i zatwierdzonego przez organizatora niniejszego Regulaminu Olimpiady – zgodnie z § 9 ust. 2 i 3 Rozporządzenia.

 

 

 

                Podstawowym źródłem finansowania kosztów Olimpiady jest dotacja Ministerstwa Edukacji Narodowej. Organizator wnosi wkład własny w postaci potencjału organizacyjnego, tj. wieloletniego doświadczenia w realizacji Olimpiady i posiadanych zasobów rzeczowych. Środki pozyskiwane od sponsorów w trakcie realizacji zadania służą poprawieniu warunków pobytu uczniów na zawodach, pokryciu kosztów imprez towarzyszących i nagród, a także niezbędnych kosztów organizacyjnych nie znajdujących pokrycia w dotacji.

 

 

 

CELE  OWiUB

 

 

 

Celem Olimpiady jest:

 

 

a)     rozwijanie wśród młodzieży zainteresowania budownictwem oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności budowlanych,

 

 

b)    kształtowanie nawyku doskonalenia zawodowego u uczniów i absolwentów szkół budowlanych,

 

 

c)     lepsze przygotowanie uczniów do podejmowania dalszego kształcenia w szkołach wyższych, w szczególności na kierunkach budowlanych,

 

 

d)    wyrobienie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy,

 

 

e)     zapoznanie młodzieży z najnowszymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi i technologicznymi w dziedzinie budownictwa,

 

 

f)      zachęcenie młodzieży do rozwijania swoich uzdolnień i tworzenie jej warunków szlachetnego współzawodnictwa,

 

 

g)     doskonalenie form i metod twórczej pracy nauczycieli z młodzieżą,

 

 

h)    tworzenie płaszczyzny współzawodnictwa między szkołami.

 

 

 

 

 

KONCEPCJA  PROGRAMOWA  OWiUB

 

 

 

         Tematyka Olimpiady obejmuje treści podstaw programowych dla zawodów budowlanych oraz uwzględnia dziedziny kształcenia ogólnego takie jak matematyka, fizyka i chemia jako niezbędną podbudowę kształcenia zawodowego, tj.:

 

a)     obszar kształcenia budowlanego na poziomie technikum, którego oczekiwanym efektem jest nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji wymaganych do wykonywania zawodu i stanowiących podbudowę do dalszego kształcenia zawodowego,

 

b)    wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji pracy małych zespołów,

 

c)     wiedzę z zakresu wykonawstwa robót budowlanych,

 

d)    umiejętności sporządzania kosztorysów oraz przygotowywania dokumentacji przetargowej,

 

e)     umiejętności organizacji i kontrolowania robót budowlanych.

 

W przypadku zmiany podstaw programowych zawodów budowlanych tematyka Olimpiady podlega stosownym modyfikacjom.

 

         W zawodach I stopnia (szkolnych) wymagany jest poziom wystarczający do uzyskania oceny bardzo dobrej na zakończenie nauki przedmiotów zawodowych,  w zawodach II stopnia (okręgowych) – niezbędny do uzyskania oceny celującej na zakończenie nauki przedmiotów zawodowych, a w zawodach III stopnia (centralnych) – zawarty w zakresie treści podstaw programowych przedmiotów z dziedziny wiedzy budowlanej, wyznaczany przez następujące cele:

 

- stworzenie uczniom i wspomagającym ich nauczycielom ogólnokrajowej przestrzeni rywalizacji w zakresie zintegrowanej wiedzy i umiejętności z dziedziny budownictwa na poziomie średnim,

 

          W celu wciągnięcia do rywalizacji uczniów i nauczycieli ze wszystkich ośrodków w kraju wprowadza się zasadę eliminacji w grupach (szkołach, okręgach). Między innymi także dzięki doświadczeniom jakie daje już sam udział w zawodach centralnych pojawiają się na mapie kraju nowe silne ośrodki kształcenia.

 

- podnoszenie jakości kształcenia w zawodach budowlanych oraz nagradzanie i promowanie osiągnięć na tym polu,

 

            Programowym założeniem OWiUB jest traktowanie wiedzy zawodowej jako zintegrowanej całości osadzonej na fundamentach wykształcenia ogólnego, toteż organizator nie formułuje tematyki wiodącej dla poszczególnych edycji. Tematyka zawodów obejmuje wszystkie problemy ujęte w podstawie programowej, w zakresie rozszerzonym. W ocenie prac z uznaniem traktujemy rozwiązania niekonwencjonalne, o ile spełniają ogólne kryteria poprawności technicznej i naukowej. Opinia o laureatach i finalistach OWiUB  na wyższych uczelniach oraz ich późniejsze kariery edukacyjne i zawodowe potwierdzają słuszność przyjętych założeń.

 

- promowanie średniego kształcenia zawodowego w ogóle, a w zawodach budowlanych w szczególności w imię realizacji zasady kształcenia zróżnicowanego, odpowiadającego z jednej strony zainteresowaniom, potrzebom i możliwościom uczniów z drugiej potrzebom społecznym wyrażającym się między innymi na rynku pracy.

 

              Cel wynika z przekonania, że kształcenie powinno być możliwie najlepsze w swojej klasie. Kształcenie na poziomie technikum nie jest gorsze niż kształcenie na politechnice, ma być po prostu inne. Komitet Główny OWiUB brał aktywny udział w staraniach o utrzymanie średniego kształcenia zawodowego oraz o utrzymanie a potem przywrócenie uprawnień budowlanych dla techników. Po latach praktyka życia gospodarczego potwierdziła, że racja była po stronie organizatora Olimpiady.

 

 

 

 

 

Rozdział I – Olimpiada i jej organizator

 

 

 

§ 1. Prawa i obowiązki Organizatora

 

 

 

1.1.   Organizatorem Olimpiady jest Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej, z siedzibą w Warszawie. W organizowaniu Olimpiady mogą współuczestniczyć inne szkoły oraz instytucje i organizacje działające na rzecz budownictwa.

 

Informacje teleadresowe przeznaczone do obsługi Olimpiady:

 

Politechnika Warszawska

 

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

 

00-637 Warszawa, ul. Armii Ludowej 16, p. 707

 

tel./fax (22) 825 56 80, tel. (22) 234 51 65

 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

https://www.olimpiadabudowlana.pl

 

 

 

1.2.   Zadaniem Organizatora jest:

 

a) powoływanie Komitetu Głównego OWiUB, za pośrednictwem którego prowadzi Olimpiadę,

 

b) zatwierdzanie Regulamin Olimpiady przygotowanego przez Komitet Główny,

 

c) wspieranie Komitetu Głównego w organizacji olimpiady,

 

d) usytuowanie w strukturze organizacyjnej Wydziału Inżynierii Lądowej biura Olimpiady,

 

e) prowadzenie rozliczeń finansowych Olimpiady za pośrednictwem działu finansowo-księgowego Wydziału Inżynierii Lądowej,

 

f) reprezentowanie Olimpiady na zewnątrz,

 

g) prowadzenie działań promocyjnych upowszechniających Olimpiadę,

 

h) rozstrzyganie sporów i prowadzenie arbitrażu w sprawach, w których stroną jest Komitet Główny,

 

i)  nadzór nad pracą Komitetu Głównego.

 

 

 

1.3.   Organizator ma prawo do:

 

a) nawiązywania współpracy z partnerami zewnętrznymi,

 

b) występowania o nagrody i odznaczenia członkom komitetów organizacyjnych i osobom związanym z organizacją Olimpiady.

 

 

 

§ 2. Struktura organizacyjna olimpiady

 

 

 

2.1.   Struktura organizacyjna Olimpiady oparta jest na modelu rozproszonym. Zawodami administrują: Komitety Szkolne na terenie szkoły, Komitety Okręgowe według właściwości terytorialnej okręgów i Komitet Główny podczas Finału Centralnego.

 

 

 

2.2.   Komitet Główny odpowiada za poziom merytoryczny i organizację Olimpiady.

 

2.2.1.      W skład Komitetu Głównego powołuje się nauczycieli akademickich, nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, specjalistów z dziedziny nauk objętych programem Olimpiady oraz osoby reprezentujące instytucje i organizacje działające na rzecz budownictwa.

 

2.2.2.      Członków Komitetu Głównego powołuje organizator w trybie określonym w akcie powołania Olimpiady:

 

a) Przewodniczącego powołuje Organizator z własnej inicjatywy,

 

b) Członków Komitetu Głównego powołuje Organizator na wniosek Przewodniczącego,

 

c) Kadencja Komitetu Głównego trwa 5 lat,

 

d) Organizator może w trakcie trwania kadencji odwołać przewodniczącego i poszczególnych członków i powołać na te funkcje inne osoby w trybie pkt. a) i b),

 

e) W skład Komitetu Głównego mogą wchodzić z urzędu przedstawiciele ministerstw współdziałających w zakresie kształcenia zawodowego.

 

2.2.3.      Przewodniczący:

 

a) organizuje pracę  Komitetu Głównego,

 

b) reprezentuje Komitet Główny wobec Organizatora,

 

c) reprezentuje Komitet Główny na zewnątrz w zakresie swoich kompetencji.

 

2.2.4.      Komitet Główny pracuje na posiedzeniach plenarnych (przynajmniej raz w każdej edycji) oraz w zespołach stałych i zadaniowych.

 

2.2.5.      Organem Komitetu Głównego jest Prezydium, które tworzą:  przewodniczący oraz trzej wiceprzewodniczący Komitetu Głównego wybierani przez Komitet Główny. Wiceprzewodniczący kierują zespołami stałymi  Komitetu Głównego. Prezydium Komitetu Głównego może podejmować decyzje w sprawach nie cierpiących zwłoki i wykraczających poza zakres pracy zespołów stałych. Decyzje Prezydium wymagają zatwierdzenia przez Komitet Główny na najbliższym posiedzeniu plenarnym.

 

2.2.6.      Składy osobowe zespołów stałych i zadaniowych powołuje Komitet Główny. W skład zespołów stałych mogą wchodzić osoby spoza Komitetu Głównego.

 

2.2.7.      Zespołami stałymi Komitetu Głównego są:

 

a) Rada Naukowa, której zadaniem jest zapewnienie właściwego poziomu merytorycznego Olimpiady. W skład Rady Naukowej powołuje się przede wszystkim nauczycieli akademickich. Pracami Rady Naukowej kieruje wiceprzewodniczący Komitetu Głównego. Rada Naukowa monitoruje program Olimpiady i odpowiada za przygotowanie tematów na zawody okręgowe i centralne. Wykaz literatury obowiązującej uczestników na poszczególnych stopniach zawodów Rada Naukowa aktualizuje przed rozpoczęciem kolejnej edycji zawodów i publikuje w załączniku do Regulaminu.

 

b) Kolegium Pełnomocników, które koordynuje działalność Komitetów Okręgowych. Pełnomocników na poszczególne okręgi powołuje Komitet Główny na wniosek Kierownika Organizacyjnego Olimpiady. Pracami Kolegium Pełnomocników kieruje wiceprzewodniczący Komitetu Głównego, będący jednocześnie Kierownikiem Organizacyjnym Olimpiady.

 

c) Centralne Jury Zawodów, które ocenia prace uczniów zawodów okręgowych (centralne sprawdzanie) i zawodów centralnych, dokonuje zestawień wyników, ustala wyniki i kolejność uczniów i szkół w danej edycji oraz analizuje poziom wiedzy i umiejętności uczestników zawodów w odniesieniu do oczekiwań. W skład Jury powołuje się przede wszystkim nauczycieli akademickich oraz inne osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i nie związane bezpośrednio ze szkołami, których uczniowie uczestniczą w zawodach okręgowych lub centralnych. Regulamin pracy Centralnego Jury Zawodów i formy jej dokumentowania zatwierdza Komitet Główny. Pracami Jury kieruje wiceprzewodniczący Komitetu Głównego.

 

2.2.8.      Zakres zadań merytorycznych Kierownika Organizacyjnego Olimpiady – wiceprzewodniczącego Komitetu Głównego:

 

a) przygotowywanie projektu rocznego preliminarza budżetowego oraz projektu sprawozdania z jego wykonania i projektów sprawozdań okresowych – na zakończenie edycji,

 

b) przygotowywanie wzorów i organizowanie dystrybucji wszystkich druków formalnych i dokumentów przebiegu trójstopniowych zawodów Olimpiady oraz kontrolowanie  poprawności sporządzenia dokumentacji,

 

c) utrzymywanie kontaktu operacyjnego ze wszystkimi szkołami ponadgimnazjalnymi prowadzącymi klasy o profilu budowlanym,

 

d) utrzymywanie stałych kontaktów ze sponsorami i organizacjami współpracującymi z Olimpiadą,

 

e) prowadzenie sekretariatu i nadzór nad archiwum Olimpiady, w którym gromadzi się w szczególności:

 

    1) dokumentację powołania Olimpiady,

 

    2) akty powołania składów osobowych Komitetu Głównego i Komitetów Okręgowych Olimpiady,

 

    3) prace pisemne uczestników zawodów trzeciego i drugiego stopnia  z ostatnich 2 lat,

 

    4) listy laureatów i nauczycieli, którzy przygotowali laureatów do Olimpiady,

 

    5) ewidencję zaświadczeń wydanych uczestnikom Olimpiady,

 

    6) materiały informacyjne Olimpiady i tematy zawodów.

 

f) prowadzenie strony internetowej Olimpiady propagującej jej idee,

 

g) przygotowanie od strony formalnej i organizacyjnej przeprowadzenia kolejnych edycji Olimpiady, a w szczególności:

 

    1) weryfikacja okręgów, pozyskanie pełnomocników na okręgi, ustalenie siedzib Komitetów Okręgowych,

 

    2) kontrola nad przypisaniem szkół do konkretnych okręgów,

 

h) zarządzanie danymi osobowymi w imieniu administratora – Komitetu Głównego.

 

   3) przygotowanie projektów umów z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z Komitetami Okręgowymi na przeprowadzenie zawodów okręgowych i na zorganizowanie zawodów centralnych oraz dopilnowanie poprawności merytorycznego i formalnego rozliczenia zadania,

 

    4) pozyskanie organizatora zawodów centralnych,

 

    5) współpraca logistyczna i merytoryczna z organizatorami w celu spełnienia wszystkich warunków poprawnego przeprowadzenia zawodów (opracowanie pełnej dokumentacji uczniów biorących udział w zawodach okręgowych i centralnych oraz zaświadczeń dla uczniów o udziale i osiągnięciach w zawodach).

 

2.2.9.      Dalsze uprawnienia Komitetu Głównego określają § 6 (Tryb odwoławczy), § 7 (Nagrody i uprawnienia) i § 8 (Postanowienia końcowe).

 

 

 

2.3.   Komitety Okręgowe realizują zawody II stopnia.

 

2.3.1.      Komitety Okręgowe składają się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i członków powoływanych na wniosek pełnomocnika Komitetu Głównego Olimpiady na dany okręg spośród przedstawicieli podmiotów wymienionych w pkt. 2.2.1.

 

2.3.2.      Członków Komitetu Okręgowego powołuje Przewodniczący Komitetu Głównego. Pełnomocnika Komitetu Głównego Olimpiady na dany okręg powołuje się na funkcję przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Komitetu Okręgowego.

 

2.3.3.      Członków Komitetu Okręgowego powołuje się na okres trwania kadencji Komitetu Głównego Olimpiady.

 

2.3.4.      Pracami Komitetu Okręgowego kieruje przewodniczący, a w jego zastępstwie lub z jego upoważnienia wiceprzewodniczący.

 

2.3.5.      Główne zadania Komitetu Okręgowego:

 

a)    nadzorowanie przebiegu eliminacji szkolnych,

 

b)    kontakt ze szkołami, nauczycielami i uczniami w okręgu,

 

c)    przygotowanie i  przeprowadzenie zawodów okręgowych,

 

d)    przekazanie prac uczestników zawodów okręgowych Centralnemu Jury Zawodów,

 

e)    popularyzowanie idei Olimpiady i jej osiągnięć.

 

 2.3.6. Przed rozpoczęciem każdej edycji Olimpiady aktualizuje się wykaz okręgów, siedziby Komitetów Okręgowych i informacje kontaktowe z organizatorami zawodów okręgowych. Siedziby Komitetów Okręgowych i ich właściwość terytorialną zatwierdza Prezydium Komitetu Głównego Olimpiady.

 

 

 

2.4. Realizacją zawodów I stopnia zajmują się komisje szkolne.

 

2.4.1.      Dyrektor szkoły powołuje Komitet Szkolny na okres jednej edycji Olimpiady lub dłuższy.

 

2.4.2.      Komitet Szkolny składa się z przewodniczącego i członków powoływanych spośród nauczycieli.

 

2.4.3.      Główne zadania Komitetu Szkolnego:

 

a)       zachęcanie uczniów do startu w zawodach Olimpiady,

 

b)       zgłoszenie do 30 września każdego roku do Komitetu Okręgowego udziału szkoły w zawodach okręgowych,

 

c)       przygotowanie tematów zawodów szkolnych skorelowanych z podstawą programową oraz tematyką i poziomem Olimpiady,

 

d)       przeprowadzenie zawodów szkolnych i wyłonienie ich zwycięzców,

 

e)       odebranie od uczestników oświadczeń, o których w § 3 pkt. 3. 2. i archiwizacja prac zawodów szkolnych do zakończenia bieżącej edycji Olimpiady.

 

 

 

 

 

Rozdział II – Organizacja olimpiady

 

 

 

§ 3. Uczestnicy olimpiady.

 

 

 

3.1.   Adresatami Olimpiady są uczniowie polskich szkół szkół ponadgimnazjalnych dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości, zainteresowani tematyką związaną z budownictwem, wykazujący wiedzę i uzdolnienia wykraczające poza program właściwej dla siebie szkoły, pokrywające się z wymaganiami olimpiady.

 

 

 

3.2.   By wziąć udział w Olimpiadzie Uczestnik powinien dobrowolnie przystąpić do zawodów w szkole, do której uczęszcza i pisemnie oświadczyć, że zapoznał się z Regulaminem Olimpiady. Przystąpienie do zawodów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych uczestnika przez komitety organizacyjne dla celów postępowania kwalifikacyjnego i dokumentowania przebiegu Olimpiady, a także na publikowanie jego wyników z zawodów poszczególnych stopni. Jeżeli w szkole, do której uczeń uczęszcza nie organizuje się zawodów I stopnia Olimpiady, uczeń może do nich przystąpić w szkole wskazanej przez dyrektora szkoły, po konsultacji z właściwym miejscowo Komitetem Okręgowym Olimpiady.

 

 

 

3.3.   Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Olimpiady.

 

3.3.1.      Uczestnicy zgłaszają się na każdy z etapów olimpiady według list zakwalifikowanych i zgodnie z ogłoszonym harmonogramem.

 

3.3.2.      Na każdy etap olimpiady uczestnik powinien zgłosić się z dokumentem stwierdzającym tożsamość (z aktualnym zdjęciem).

 

3.3.3. Uczestnicy zawodów okręgowych i centralnych mają obowiązek opracowywania tematów na arkuszach i dodatkowych kartkach dostarczonych i oznakowanych przez Komitet Główny Olimpiady.

 

3.3.4.      Uczestnicy na każdym z etapów Olimpiady nie mogą wnosić do sali żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w sali w trakcie opracowywania tematów. Uczestnicy mogą korzystać z własnych przyborów do pisania i kreślenia oraz z kalkulatorów z prostymi funkcjami. O ewentualnym korzystaniu z innych pomocy jednakowych dla wszystkich uczestników decyduje każdorazowo Komitet Główny Olimpiady.

 

 

 

3.4.   Uczestnik ma prawo do bycia poinformowanym o organizacji, terminach przeprowadzania i warunkach udziału w Olimpiadzie.

 

3.4.1.      Dyrektor szkoły przekazuje uczniom materiały otrzymane od komitetów organizacyjnych Olimpiady oraz udostępnia informacje o Olimpiadzie w witrynie internetowej szkoły.

 

3.4.2.      Komitet Szkolny informuje uczniów o miejscu i terminie etapu szkolnego.

 

3.4.3.      O zakwalifikowaniu do udziału w zawodach okręgowych zawiadamia uczestnika oraz dyrektora szkoły Komitet Okręgowy Olimpiady, a do udziału w zawodach centralnych – Komitet Główny Olimpiady co najmniej na 14 dni przed zawodami, podając jednocześnie miejsce i termin zawodów.

 

3.4.4.      Każdy z uczestników ma prawo do informowania organizatorów o wszelkich zastrzeżeniach w kwestiach związanych z udziałem w Olimpiadzie, jej organizacji czy zasadach przestrzegania Regulaminu na wszystkich jej etapach.

 

3.4.5.      Uczestnicy olimpiady mają prawo do składania odwołań od decyzji komitetów organizacyjnych i jury. Tryb odwoławczy określa § 6.

 

3.4.6.      Komitety organizacyjne przeprowadzające zawody pokrywają koszty wyżywienia i noclegów uczestników oraz opiekunów (wyłącznie w ramach ustalonego przez komitet limitu miejsc), a także koszty ich podróży do wysokości kosztów zatwierdzonych w dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

 

 

§ 4. Organizacja zawodów

 

 

 

4.1.   Zawody Olimpiady mają charakter indywidualny. Dodatkowo w zawodach okręgowych i centralnych prowadzi się ranking szkół na podstawie indywidualnych wyników uczniów (zajętych miejsc).

 

 

 

4.2.   Zawody indywidualne są organizowane według następujących zasad:

 

a) Uczestnicy zawodów okręgowych i centralnych przed wejściem na salę losują numery miejsc (stolików). Wylosowane numery są wpisywane w odpowiednich rubrykach list obecności, które uczestnicy podpisują okazując równocześnie dokument tożsamości.

 

b) Na zawodach okręgowych i centralnych prace uczestników są kodowane. Po zajęciu miejsc na sali uczestnicy losują godła, którymi są liczby. Na odwrocie karty z godłem uczestnik wpisuje nazwisko i imię, datę i miejsce urodzenia, klasę, nazwę szkoły, do której uczęszcza oraz nazwisko i imię osoby wiodącej w przygotowaniach do zawodów.

 

c) Wypełnione listy obecności i karty z godłami są przechowywane przez komitety organizacyjne jako dokumenty tajne do chwili ustalenia przez jury punktacji i kolejności miejsc w zawodach danego stopnia.

 

d) Przy ponownym wejściu na salę uczestnik legitymuje się odpowiednio oznakowaną (opieczętowaną) kartą, na której jest podany tylko wylosowany numer zajmowanego miejsca. Wyjście uczestnika bez zgody jury z sali, w której prowadzone są zawody przed upływem terminu zakończenia danej części zawodów jest jednoznaczne z oddaniem tej części pracy i rezygnacją z wykorzystania pełnego czasu przewidzianego na jej opracowanie.

 

e) Uczestnicy zawodów okręgowych i centralnych opracowują tematy na arkuszach i dodatkowych kartkach dostarczonych i oznakowanych przez Komitet Główny Olimpiady. Na wszystkich arkuszach opracowania uczestnik podaje tylko numer wylosowanego przez siebie godła, którym jest liczba. Tematy Olimpiady są tajne do momentu rozpoczęcia danej części zawodów. Za zapewnienie tajności odpowiadają przewodniczący komitetów organizacyjnych.

 

f) W miejscach przeprowadzania zawodów (salach) mogą przebywać wyłącznie osoby wyznaczone przez komitet organizacyjny i przedstawione uczestnikom przed rozpoczęciem zawodów. Obecność innych osób wymaga zgody przewodniczącego komitetu.

 

4.2.1.      Zawody są organizowane przez: Komitety Szkolne, Komitety Okręgowe i Komitet Główny.

 

4.2.2.      Zawody są trójstopniowe: zawody pierwszego stopnia (szkolne), zawody drugiego stopnia (okręgowe) i zawody trzeciego stopnia (centralne). Komitet Główny ustala na każdą edycję olimpiady harmonogram organizacji zawodów. W przypadku konieczności zmiany terminu przeprowadzenia eliminacji na poszczególnych stopniach olimpiady, ostateczne rozstrzygnięcie o wyborze terminu przeprowadzenia eliminacji podejmuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. 

 

4.2.3.      Zawody I stopnia Komitet Szkolny Olimpiady przeprowadza w trybie określonym w § 2 pkt. 2. 4., ustalając  tematykę szczegółową oraz zasady i organizację przebiegu zawodów szkolnych.

 

a) W zawodach I stopnia (szkolnych) Olimpiady, organizowanych do 30 listopada, wymagany jest zakres oraz poziom wiedzy i umiejętności wystarczający do uzyskania oceny bardzo dobrej na zakończenie nauki przedmiotów zawodowych.

 

b) Po zawodach szkolnych Komitety Szkolne Olimpiady wyłaniają najlepszych uczestników według liczby uzyskanych punktów i ustalają kandydatów na zawody okręgowe. Przy kandydatach na zawody okręgowe podaje się wskaźnik procentowy uzyskanych punktów.

 

c)  Listę kandydatów na zawody okręgowe wraz z informacjami o liczbie uczniów w ostatnich dwóch klasach (o profilu budowlanym) i liczbie uczniów uczestniczących w zawodach szkolnych podpisaną przez jury oraz dyrektora szkoły Komitet Szkolny przekazuje Komitetowi Okręgowemu Olimpiady niezwłocznie po zakończeniu zawodów.

 

d)  Dokumentację z zawodów pierwszego stopnia (szkolnych) stanowią:

 

     1. akt powołania Komitetu Szkolnego Olimpiady,

 

     2. tematy zawodów szkolnych,

 

     3. protokół z zawodów szkolnych,

 

     4. zgłoszenie do Komitetu Okręgowego Olimpiady udziału w Olimpiadzie wraz z listą kandydatów do zawodów okręgowych - według wzoru określonego przez Komitet Główny Olimpiady.

 

4.2.4.      Zawody II stopnia przeprowadzają Komitety Okręgowe Olimpiady we właściwych terytorialnie okręgach. Do zawodów II stopnia uczestnicy przystępują w okręgach, w których zostali zakwalifikowani do zawodów. W uzasadnionych przypadkach Komitet Główny, w porozumieniu z właściwymi miejscowo Komitetami Okręgowymi, może wyrazić zgodę na udział uczestnika w zawodach II stopnia w innym okręgu niż kwalifikujący do zawodów. Pisemny wniosek w tej sprawie uczestnik składa do Komitetu Głównego przynajmniej na 3 tygodnie przed terminem zawodów II stopnia.

 

a) W zawodach II stopnia (okręgowych) Olimpiady, organizowanych min. 3 tygodnie przed zawodami centralnymi, wymagany jest zakres oraz poziom wiedzy i umiejętności niezbędny do uzyskania oceny celującej na zakończenie nauki przedmiotów zawodowych.

 

b) Liczbę i listę uczestników dopuszczonych do udziału w zawodach okręgowych ustala Komitet Okręgowy Olimpiady. Przy liczbie zgłoszonych kandydatów do zawodów okręgowych przekraczającej możliwości organizacyjne Komitet Okręgowy Olimpiady wylicza wskaźnik procentowy będący stosunkiem ustalonej liczby uczestników zawodów w okręgu do liczby uczniów w ostatnich dwóch klasach (o profilu budowlanym) razem wziętych szkół zgłoszonych na zawody. Według wyliczonego wskaźnika wypełnia się listy uczestników dopuszczonych do zawodów z poszczególnych szkół. W przypadku nie skompletowania listy uczestników zawodów okręgowych według powyższej procedury, wyliczony wskaźnik zwiększa się aż do całkowitego wypełnienia listy uczestników dopuszczonych do zawodów.

 

c) Tematy zawodów okręgowych przygotowuje Komitet Główny Olimpiady. Tematy zgrupowane są w dwóch częściach: A i B. Czas przeznaczony na opracowanie tematów każdej części wynosi 120 minut. Pomiędzy obu częściami zawodów jest przerwa nie krótsza niż 30 minut. Wartość punktowa tematów ustalana jest w przedziale 1-10 punktów i może być zwiększana w przypadku tematów wielowątkowych. Liczba tematów i ich wartość punktowa jest tak dobrana, aby suma punktów możliwych do uzyskania wynosiła 80.

 

d) Po zakończeniu zawodów okręgowych Komitet Okręgowy niezwłocznie przekazuje utajnione prace uczestników, karty kodowe (godła) i listę obecności Centralnemu Jury Zawodów celem dokonania oceny. Po ocenieniu wszystkich prac Jury ustala zbiorczą listę klasyfikacyjną według liczby uzyskanych punktów. W sytuacji, gdy kilka prac oceniono na taką samą liczbę punktów, dla rozstrzygnięcia o kolejności miejsc, jury stosuje przyjęte przez siebie kryteria dodatkowe z grupy wartościowania wagi punktowej poszczególnych zadań na zawodach. Po ustaleniu ostatecznej kolejności prac odtajnia się godła.

 

e) Dokumentację z zawodów drugiego stopnia (okręgowych) stanowią:

 

    1. lista obecności uczestników dopuszczonych do udziału w zawodach okręgowych,

 

    2. opracowane przez uczestników tematy zawodów okręgowych oraz godła uczestników,

 

    3. protokół z zawodów okręgowych zawierający zbiorczą listę klasyfikacyjną w kolejności zdobytych punktów,

   

    4. ranking szkół.

 

4.2.5.      Zawody centralne przeprowadza Komitet Główny Olimpiady w ramach Finału Centralnego.

 

a) W zawodach III stopnia (centralnych) Olimpiady, organizowanych do 30 kwietnia, wymagany jest zakres oraz poziom wiedzy i umiejętności wykraczający poza treści podstaw programowych przedmiotów z dziedziny wiedzy budowlanej, w zakresie wskazanym w programie Olimpiady.

 

 b) Liczbę i listę uczestników dopuszczonych do udziału w zawodach centralnych ustala Komitet Główny Olimpiady na podstawie kryterium uzyskanych punktów w zawodach okręgowych, z uwzględnieniem gwarancji udziału w zawodach reprezentacji trzech najlepszych (wg punktów) uczniów z każdego okręgu i dwóch najlepszych reprezentantów szkoły będącej gospodarzem zawodów centralnych (w trosce o pozyskanie przyszłych organizatorów zawodów centralnych oraz kierując się zasadą gratyfikacji za dobrowolne podjęcie się przez szkołę wielkiego wysiłku organizacyjnego).

 

c) Tematy zawodów centralnych przygotowuje Komitet Główny Olimpiady. Tematy zgrupowane są w trzech częściach: A, B i C. Czas przeznaczony na opracowanie tematów części A wynosi 120 minut, czas przeznaczony na opracowanie tematów części B i C wynosi po 90 minut. Pomiędzy poszczególnymi częściami zawodów jest przerwa nie krótsza niż 30 minut. Wartość punktowa tematów ustalana jest w przedziale 1-10 punktów i może być zwiększana w przypadku tematów wielowątkowych. Liczba tematów i ich wartość punktowa jest tak dobrana, aby suma punktów możliwych do uzyskania wynosiła 100.

 

d) Po zakończeniu zawodów III stopnia Centralne Jury Zawodów niezwłocznie (w tym samym dniu) dokonuje oceny wszystkich prac uczestników oraz analizuje zaprezentowany poziom wiedzy i umiejętności. Ocena prac następuje na podstawie kryteriów przekazanych przez Komitet Główny. Centralne Jury Zawodów ustala listę uczestników według liczby uzyskanych punktów.

 

e) Komitet Główny podaje do publicznej wiadomości wyniki zawodów III stopnia w następnym dniu po przeprowadzonych zawodach – podczas zakończenia Finału Centralnego Olimpiady.

 

f) Dokumentację z zawodów trzeciego stopnia (centralnych) stanowią:

 

   1. uchwały Komitetu Głównego Olimpiady,

 

   2. lista obecności uczestników dopuszczonych do udziału w zawodach centralnych,

 

   3. opracowane przez uczestników tematy zawodów centralnych oraz godła uczestników,  

 

   4. protokoły przebiegu zawodów,  

 

   5. ranking szkół.

 

4.2.6.      Ranking szkół powstaje w wyniku sumowania punktów za zajęte miejsca przez wszystkich reprezentantów szkoły uczestniczących w zawodach w danym okręgu lub w zawodach centralnych.

 

4.2.7.      Stosowane przez jury zawodów kryteria oceny pozwalają uszeregować wyniki każdego uczestnika na osobnym miejscu od pierwszego do ostatniego odpowiadającego liczbie startujących w danych zawodach.

 

4.2.8.      Każdemu zajętemu miejscu przypisuje się punkty według zasady odwrotności punktowej do miejsca, tj. zajęcie pierwszego miejsca punktuje się liczbą odpowiadającą liczbie startujących uczestników, a zajęcie ostatniego miejsca w zawodach honoruje się 1 punktem.

 

4.2.9.      W przypadku równowagi punktowej w sumowaniu punktów za zajęte miejsca o kolejności rozstrzyga najwyżej sklasyfikowane miejsce uczestnika indywidualnie.

 

 

 

§ 5. Przepisy szczegółowe

 

 

 

5.1.   W Olimpiadzie jest możliwy udział osób niepełnosprawnych.

 

5.1.1.Wniosek o udział osoby niepełnosprawnej w zawodach II i III stopnia bieżącej edycji powinien być zgłoszony do Komitetu Głównego Olimpiady w terminie do 30 listopada wraz z dokumentem potwierdzającym dysfunkcję według wzoru obowiązującego przy przeprowadzaniu egzaminu maturalnego.

 

5.1.2. Czas trwania zawodów dla osoby niepełnosprawnej może być zmieniony i zawody mogą odbywać się w oddzielnej sali.

 

 

 

5.2.   Nagłe zachorowania i wypadki losowe uczestników zakwalifikowanych na zawody II i III stopnia nie powodują ustalenia dodatkowych terminów zawodów ze względów organizacyjno-finansowych. W powyższych sytuacjach w miejsce nieobecnych w zawodach mogą wziąć udział uczestnicy rezerwowi, tj. sklasyfikowani na kolejnych najwyższych miejscach podczas zawodów niższego stopnia.

 

 

 

5.3.   Pokrywające się terminy olimpiad, w których uczestnik równolegle bierze udział nie powodują ustalenia dodatkowych terminów zawodów. Opróżnione z tych powodów miejsce może zostać wypełnione w trybie wskazanym w pkt. 5.2.

 

 

 

5.4.   Dyskwalifikacja uczestnika następuje w przypadku stwierdzenia postępowania, którego celem jest zamiana wylosowanego miejsca na sali, złamanie tajności wylosowanego godła, naruszenie zasady samodzielności pracy lub inne zachowanie naruszające postanowienia Regulaminu Olimpiady lub zakłócające przebieg zawodów. Uczestnik może być zdyskwalifikowany na każdym etapie zawodów przez komitet organizacyjny zawodów lub Komitet Główny Olimpiady. Okoliczności zdyskwalifikowania uczestnika opisuje się w protokole przebiegu zawodów.

 

 

 

§ 6. Tryb odwoławczy

 

 

 

6.1.   Uczestnik, który uważa, że wynik, jaki uzyskał w czasie zawodów, nie odzwierciedla poziomu jego odpowiedzi lub zawody były prowadzone z naruszeniem regulaminu, ma prawo złożenia odwołania.

 

 

 

6.2.   Odwołanie od decyzji  komitetu organizacyjnego lub jury zawodów składa się do Przewodniczącego Komitetu Głównego w terminie 5 dni od podjęcia decyzji lub ogłoszenia wyników (decyduje data stempla pocztowego).

 

 

 

6.3.   Odwołanie składa się na piśmie, przesyłając listem poleconym na adres Komitetu Głównego Olimpiady lub osobiście w siedzibie Komitetu Głównego za potwierdzeniem zwrotnym. Odwołanie powinno zawierać możliwie szczegółowy opis okoliczności oraz dane kontaktowe.

 

 

 

6.4.   Przewodniczący Komitetu Głównego rozpatruje odwołania i udziela odpowiedzi w najkrótszym możliwym terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni roboczych od daty otrzymania. Odpowiedź udzielana jest na piśmie i przesyłana listem poleconym na kontakt nadawcy odwołania.

 

 

 

6.5.   Po wpłynięciu odwołania Przewodniczący Komitetu Głównego osobiście lub przez wyznaczoną osobę zobowiązany jest do wyjaśnienia wszelkich okoliczności wskazanych w odwołaniu.

 

 

 

6.6.   Po ustaleniu zasadności odwołania Przewodniczący Komitetu Głównego wskazuje sposób realizacji odwołania.

 

 

 

6.7.  Decyzje zapadłe w wyniku odwołań są ostateczne.

 

 

 

 

 

Rozdział III – Uprawnienia i nagrody

 

 

 

§ 7. Nagrody i uprawnienia

 

 

 

7.1.   W klasyfikacji wyników uczestników olimpiady stosuje się następujące terminy: laureat, finalista.

 

a) Uczestnik uzyskuje tytuł laureata, jeżeli zdobył 50 pkt. w zawodach centralnych.

 

b) Uczestnik uzyskuje tytuł finalisty, jeżeli zdobył 40 pkt. w zawodach okręgowych (i został zakwalifikowany na zawody centralne) lub w zawodach centralnych.

 

 

 

7.2.   Uprawnienia laureatów i finalistów określa komunikat ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym lub egzaminem maturalnym, a także turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybranym przedmiotem lub dziedzina wiedzy, uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do danej części sprawdzianu, danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego z danego przedmiotu albo części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, ogłaszany w Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż na 2 lata przed terminem ich przeprowadzania – na podstawie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195 i 668 z późn. zm.). Preferencje laureatów i finalistów Olimpiady w przyjęciu na studia bez postępowania kwalifikacyjnego regulują uchwały senatów szkół wyższych.

 

7.2.1.      Laureaci i finaliści Olimpiady mogą otrzymać z przedmiotów zawodowych wpisanych do programu Olimpiady celującą ocenę klasyfikacyjną końcoworoczną (semestralną). Zgodność przedmiotów zawodowych z programem Olimpiady uznają organy danej szkoły.

 

 

 

7.3.   Potwierdzeniem uzyskania uprawnień oraz statusu laureata lub finalisty jest zaświadczenie, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, z późn. zm.). Wzór zaświadczenie publikuje się jako załącznik do Regulaminu Olimpiady.

 

 

 

7.4.   Laureatom Olimpiady przysługują następujące nagrody:

 

a) dyplomy i medale laureata Olimpiady,

 

b) nagrody rzeczowe do wysokości kosztów zatwierdzonych w dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

 

 

7.5.   Dodatkowo laureatom, finalistom i innym uczestnikom Olimpiady mogą być przyznane następujące nagrody:

 

a) dyplomy finalisty i uczestnika Olimpiady,

 

b) nagrody rzeczowe i wyróżnienia w ramach środków zgromadzonych we własnym zakresie przez komitety organizacyjne i pozyskiwanych od sponsorów i innych podmiotów w trakcie realizacji Olimpiady.

 

 

 

7.6.   Komitet Główny Olimpiady i komitety organizacyjne poszczególnych stopni zawodów mogą przyznawać uczestnikom, ich opiekunom, a także szkołom dyplomy i nagrody z funduszy własnych i środków pozyskanych od sponsorów.

 

 

 

7.7.   Szkołom najwyżej sklasyfikowanym w punktacji wyników (w rankingu szkół) przyznaje się dyplomy Komitetu Głównego Olimpiady. Ze środków pozyskiwanych w trakcie realizacji Olimpiady od sponsorów i innych podmiotów branży budowlanej wyróżniającym się szkołom mogą być przyznawane puchary i nagrody. Najwyżej sklasyfikowanym szkołom przysługuje pierwszeństwo organizacji zawodów okręgowych lub centralnych w następnej edycji.

 

 

 

7.8.   Nauczycielom wiodącym w przygotowaniach uczniów do zawodów – opiekunom laureatów i finalistów – Komitet Główny Olimpiady może przyznać nagrodę „Za popularyzację wiedzy budowlanej wśród młodzieży” lub wystąpić z wnioskiem o uhonorowane takich osób przez inne podmioty. Komitet Główny Olimpiady prowadzi wykaz i zestawienia wyróżniających się nauczycieli.

 

 

 

7.9.   W trybie uregulowanym odrębnymi przepisami Komitet Główny Olimpiady może występować z wnioskiem o przyznanie nagród i wyróżnień dla osób związanych z organizacją Olimpiady.

 

 

 

 

 

Rozdział IV – Postanowienia końcowe

 

 

 

§ 8. Postanowienia końcowe

 

8.1.   Decyzje w sprawach nieobjętych powyższym regulaminem podejmuje Komitet Główny w porozumieniu z Organizatorem.

 

 

 

8.2.   Opracowany przez Komitet Główny Olimpiady i zatwierdzony przez organizatora Regulamin Olimpiady jest podstawą do organizacji kolejnych edycji Olimpiady. Zmiany w Regulaminie Olimpiady nie mogą dotyczyć trwającej edycji zawodów.

 

 

 

8.3.   Komitetowi Głównemu Olimpiady i Organizatorowi przysługuje prawo stosowania wykładni zapisów Regulaminu.

 

 

 

8.4.   Komitet Główny Olimpiady na podstawie niniejszego Regulaminu może określać szczegółowe wytyczne w sprawie organizacji zawodów wszystkich stopni.

 

 

 

8.5.   Informacje o Olimpiadzie wraz z Regulaminem, wytycznymi na poszczególne edycje zawodów i wzorami wszystkich dokumentów publikowane są na stronie internetowej OWiUB pod adresem: www.olimpiadabudowlana.pl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wzór zaświadczenia laureata/finalisty

 

 

 

 

 

..............................................................

 

(nazwa komitetu głównego olimpiady)

 

 

 

................................................

 

(siedziba komitetu głównego)

 

 

 

 

 

Z  A  Ś  W  I  A  D  C  Z  E  N  I  E

 

 

...................................................................................................

 

(imię i nazwisko)

 

 

 

urodzony(a) dnia .................................. 19 ........ r. w .................................................

 

 

 

uczeń/uczennica klasy..................................................................................................

 

                                                             (nazwa i adres szkoły)

 

 

 

brał(a) udział w ............................................................................................................

 

                                                           (nazwa olimpiady)

 

 

 

przeprowadzonej w dniu ............................................................................................

 

                                                                       (dzień, miesiąc, rok)

 

 

 

w ................................................. i uzyskał tytuł *.....................................................

 

 

 

Nr  .............

 

 

 

                                                                                                    .......................................................................                 

                                                                                   (podpis i pieczęć przewodniczącego

                                                                                                                           komitetu głównego olimpiady)

 

....................................................................... 

 

               (miejscowość, data)

 

 

 

 

 

* Należy wpisać tytuł laureata lub finalisty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPIS  TREŚCI

STR.

 

 

Informacje wstępne (str. 2-4)

 

 

 

OLIMPIADA  WIEDZY  I  UMIEJĘTNOŚCI BUDOWLANYCH

(preambuła)

2

 

 

CELE  OWiUB

3

 

 

KONCEPCJA  PROGRAMOWA  OWiUB

3 - 4

 

 

ROZDZIAŁY (str. 5-20)

 

 

 

Rozdział I – Olimpiada i jej organizator

5 - 9

 

 

Rozdział II – Organizacja olimpiady                                                                      

9 - 16

 

 

Rozdział III – Uprawnienia i nagrody

16 - 18

 

 

Rozdział IV – Postanowienia końcowe

18

 

 

Wzór zaświadczenia laureata/finalisty

19