37.  Obradujący w dniu 9 marca 2012 r. w Warszawie Komitet Główny Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych:

1. Przyjął informację o rezultatach etapu szkolnego XXV OWiUB w 2011 r. - wyniki przedstawiono w tabeli "Zbiorcze zestawienie statystyczne z zawodow szkolnych w okręgach" w zakładce "Szkoły olimpijskie" oraz o przyjęciu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej sprawozdania z realizacji Olimpiady w 2011 r.

2. Wysłuchał sprawozdań pełnomocników Komitetu Głównego OWiUB w okręgach z przeprowadzonych w dniu 3 marca 2012 r. zawodów II stopnia (okręgowych) i przyjął do archiwum dokumentację z tych zawodów (m. in. arkusze z opracowanymi tematami zawodów i godła). Zestawienie statystyczne w podziale na okręgi oraz wybrane relacje z zawodów okręgowych zostaną przedstawione w zakładce "Etap okręgowy".

3. Uwzględniając zapisy Regulaminu OWiUB i możliwości organizatora Finału Centralnego, Państwowych Szkół Budownictwa - Zespołu Szkół w Bytomiu ustalił liczbę i listę uczestników zawodów centralnych według kolejności uzyskanych punktów w zawodach okręgowych z poszczególnych okręgów. Imienna lista uczestników zawodów III stopnia została przedstawiona w zakładce "Finał Centralny".

4. Powołał skład Jury Zawodów Centralnych XXV OWiUB.

5. Przyjął program Finału Centralnego w Bytomiu jubileuszowej XXV Olimpiady w dniach 12-14 kwietnia 2012 r. Ramowy program FC XXV OWiUB zostanie opublikowany w zakładce "Finał Centralny".

6. Zapoznał się z informacjami dot. objęcia Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych patronatem przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa i Polski Związek Pracodawców Budownictwa.

7. Przyjął do dalszych prac strategię działań związanych z podsumowaniem 25 lat OWiUB i działań do 2013 r.


        Kierownik Organizacyjny OWiUB