135(XXXIII). Zgodnie z Harmonogramem XXXIII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych w dniu 22 listopada 2019 r. na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej odbyły się obrady Komitetu Głównego Olimpiady. Narada przebiegała w trzech częściach.

     Podczas roboczych obrad zespołów stałych Kolegium Pełnomocników i Rady Naukowej tematami były:

- zadania wynikające z podpisania 3-letniej umowy z Ministerstwem Edukacji Narodowej na organizację zawodów,

- analiza zgłoszeń „Deklaracji startu szkół w zawodach XXXIII OWiUB”,

- dyskusja nad projektem „Regulaminu pracy Jury Olimpiady”,

- przyjęcie wytycznych w sprawie przygotowania tematów na zawody okręgowe i centralne.

     W części plenarnej obrad:

- miało miejsce spotkanie z Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, która przedstawiła realizowane na uczelni projekty służące podnoszeniu kompetencji uczniów i nauczycieli szkół średnich niezbędnych w budownictwie (szerzej w zakładce „Promocja olimpijczyków” https://www.olimpiadabudowlana.pl/index.php/promocja-olimpijczykow),

- dokonano oceny dotychczasowego przebiegu etapu szkolnego XXXIII OWiUB (przewidywany zasięg zawodów szkolnych został przedstawiony w zakładce „Szkoły olimpijskie” https://www.olimpiadabudowlana.pl/index.php/szkoly-olimpijskie),

- Komitet Główny zatwierdził „Regulaminu pracy Jury Olimpiady”, który ma charakter  dokumentu wewnętrznego Komitetu i nie będzie publikowany na stronie internetowej, natomiast zaprezentowane zostaną zgłoszone przez Komitety Okręgowe OWiUB składy Zespołów Sprawdzających Jury Zawodów Okręgowych (zakładka „Jury Olimpiady”  https://www.olimpiadabudowlana.pl/index.php/cjz) – zespoły Jury Olimpiady będą powoływane przed zawodami każdego etapu olimpiady,

- przedstawiciele organizatora Finału Centralnego XXXIII edycji zaprezentowali ramowy program zakończenia etapu centralnego w Rzeszowie, a Komitet Główny przyjął pulę miejsc na zawody centralne dla uczestników – zakwalifikowanych zostanie 80 uczniów wyłonionych w zawodach okręgowych oraz zgodnie z Regulaminem Olimpiady dodatkowo 2 przedstawicieli szkoły gospodarza Finału.

     Nowa formą pracy Komitetu Głównego było przeprowadzenie trzeciej części obrad w formie panelu dyskusyjnego o roboczej nazwie „Olimpiada 2022”. Do dyskusji wybrano trzy obszary zagadnień.

  1. Miejsce i rola OWiUB w rodzinie olimpiad szkolnych. Wstępem do dyskusji była relacja z posiedzenia Kapituły XXII Ogólnopolskiego Rankingu Liceów i Techników Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”.
  2. Olimpiada na mapie zdobywania kwalifikacji w polskim budownictwie. Inspiracją do rozważań na ten temat były informacje delegowanych przedstawicieli OWiUB do prac w Sektorowej Radzie ds. Kompetencji w Budownictwie – partnerstwa skupiającego ważne podmioty branży budowlanej: Związek Zawodowy „Budowlani”, Instytut Techniki Budowlanej, Polską Izbą Inżynierów Budownictwa i Konfederacją Budownictwa i Nieruchomości.
  3. Strategia dla OWiUB w świetle 35-letniego dorobku. W kontekście zbliżającego się w 2022 roku jubileuszu Olimpiady, kończących się: kadencji Komitetu Głównego i kolejnej perspektywy na organizację olimpiad szkolnych zaprezentowano bogaty – zebrany na przestrzeni wielu lat – materiał pokazujący wieloletnie zaniedbania w systemowym rozwiązaniu problemów związanych z organizacją olimpiad dla młodzieży, które mimo to mogą poszczycić się ogromnymi osiągnięciami.