114(XXXI). Rozpoczął się rok szkolny 2017/2018, a wraz z nim XXXI edycja Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Uczestników Olimpiady obowiązuje Regulamin z 2016 r. Natomiast w związku z nową od 1 września 2017 r. strukturą szkół i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. poz. 1580) w stosownym terminie Regulamin Olimpiady zostanie zmodyfikowany tak, żeby umożliwić udział w zawodach uczniom nowych szkół ponadpodstawowych, w tym uczniom szkół branżowych II stopnia. Ponadto rozporządzenie zawiera regulację o charakterze obligatoryjnym, dotyczącą możliwości podjęcia przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania ostatecznego rozstrzygnięcia o wyborze terminu przeprowadzenia eliminacji danej olimpiady lub turnieju w przypadku pokrywających się terminów drugiego i trzeciego etapu powyższych zawodów (zwłaszcza pokrewnych) lub braku porozumienia w tym zakresie pomiędzy organizatorami olimpiad i turniejów. Ministerstwo Edukacji Narodowej dostrzega konieczność zapewnienia możliwości udziału w dostępnych zawodach wiedzy (konkursach, olimpiadach i turniejach) jak największej grupie uczniów zdolnych na każdym etapie edukacyjnym. Idea jak najbardziej słuszna, ale mało realna do spełnienia przy bardzo dużym rodzaju organizowanych uczniowskich współzawodnictw i nadmiernie rozpasanym w kalendarzu okresie na terminy ferii zimowych – na co organizatorzy olimpiad zwracają decydentom od dawna uwagę.

     Opublikowaliśmy zaktualizowany na XXXI edycję OWiUB wykaz literatury – zakładka „Wykaz literatury” oraz zmodyfikowane druki dokumentów startu w zawodach I stopnia (etap szkolny) – zakładka „Wzory: oświadczenia, zgłoszenia”. Zwracamy uwagę i apelujemy do szkół o przestrzeganie przywołanych w powyższych dokumentach terminów dot. etapu szkolnego. W związku z kończącą się 5-letnią kadencją Komitetu Głównego i Komitetów Okręgowych OWiUB podsumowanie zawodów szkolnych nastąpi w dniach 6-9 grudnia br. podczas organizowanej w tym terminie konferencji w 30 rocznicę powołania Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

     Od bieżącej edycji zawodów w komunikacji wewnątrz Olimpiady (organizatorzy – szkoły) będziemy stopniowo odstępować od korzystania z urządzeń fax na rzecz skanowania dokumentów i przesyłania ich pocztą e-mail.

     Po zakończeniu przyjmowania deklaracji startu szkół w zawodach XXXI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych (do 29 września 2017 r.) ogłosimy nowe założenia prowadzonego przez Komitet Główny OWiUB „Banku pytań”, zachęcające szkoły do większej aktywności w jego tworzeniu.