41. W dniu 7 grudnia 2012 r. w Warszawie odbyło się ostatnie posiedzenie Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych piątej kadencji. Spotkanie zbiegło się z 25 rocznicą powołania Olimpiady i miało specjalny charakter:

1) Podczas obrad zaprezentowano dorobek Olimpiady w kontekście odpowiedzi na pytanie: Jak są realizowane cele OWiUB? Imponujący dorobek  współzawodnictwa będzie sukcesywnie prezentowany na stronie www Olimpiady oraz w publikacji, która – jak postanowił Komitet Główny – wydana zostanie w 2013 r.

2) Komitet Główny Olimpiady dokonał oceny Finału Centralnego jubileuszowej XXV edycji zawodów w Bytomiu w kwietniu br. – rezultaty Finału zostały przedstawione z zakładce „Lista ogłoszeń” (ogłoszenie nr 38 z dnia 20 kwietnia br.) – i przekazał podziękowanie gospodarzowi imprezy, Dyrektor Państwowych Szkół Budownictwa – Zespół Szkół Annie Hyla.

3) Zebrani dokonali podsumowania V kadencji Komitetu Głównego OWiUB (2008-2012). Mimo, że w trakcie kadencji nie uległy zmianie podstawy prawno-organizacyjne szkolnego ruchu olimpijskiego, to kadencja charakteryzowała się destabilizacją z powodu zbyt późnego podpisywania przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kolejnych umów na organizację Olimpiady i obniżeniem dotacji na organizację w ciągu kadencji aż o 25 %, przy ponad 15 % inflacji w tym okresie oraz wzroście liczby startujących w zawodach szkół o ponad 30 % i liczby uczniów – o ok. 30 % (sic !!!). Co prawda od połowy kadencji organizatora (Politechnikę Warszawską) obowiązywała 3-letnia umowa na organizację, ale poziom finansowania Olimpiady na jej podstawie był relatywnie najgorszy w historii OWiUB. Podsumowywana kadencja przypadła na okres walki o byt ruchu olimpiad szkolnych! Ze szczegółami tej batalii można zapoznać się na stronie internetowej Olimpiady Fizycznejhttp://www.kgof.edu.pl/media.php. Ponadto od 2011 r. resort budownictwa zaprzestał finansowego wyróżniania nauczycieli-opiekunów najlepszych olimpijczyków. W tych okolicznościach decydującym o przetrwaniu Olimpiady okazała się pomoc organizatorowi ze strony dotychczasowych Sponsorów Generalnych: Henkel Polska Sp. z o.o., Stowarzyszenie Producentów Cementu, FAKRO Sp. z o.o. i przez 2 lata BUDIMEX S.A. (2009 - 2010). W końcu kadencji została zapoczątkowana współpraca Komitetu Głównego Olimpiady z Polska Izbą Inżynierów Budownictwa i Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa.

4) Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, prof. dr hab. inż. Henryk Zobel wręczył podziękowania ustępującym członkom Komitetu Głównego Olimpiady – kadencja 2008-2012 i powołał (wręczając akty powołania) 32-osobowy skład Komitetu Głównego OWiUB na kadencję 2013-2017.

5) Na ręce szefów Sponsorów Generalnych zostały przekazane podziękowania od Prorektora ds. Studenckich Politechniki Warszawskiej, prof. dr hab. inż. Władysława Wieczorka za wspieranie Olimpiady w okresie podważania racji istnienia średniego kształcenia zawodowego.

6) W ramach obchodów 25-lecia Olimpiady Komitet Główny wystąpił do Ministra Edukacji Narodowej z wnioskiem o wyróżnienie wskazanych 5 nauczycieli Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. Wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie i podczas narady Medale KEN odebrali:

mgr inż. Władysława Domurad – Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji w Lublinie

mgr inż. Iwona Kwiatkowska – Zespół Szkół  Zawodowych nr 2 w Ostrołęce

mgr inż. Zbigniew Romik – Zespół Szkół Nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu

mgr inż. Paweł Sosiński – Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju

mgr inż. Krzysztof Szczygieł – Zespół Szkół Nr 1 w Wadowicach                 

7) Komitet Główny przyjął sprawozdania od pełnomocników w okręgach z przebiegu etapu szkolnego XXVI edycji OWiUB. Padł kolejny rekord w Olimpiadzie – liczba szkół uczestniczących w zawodach szkolnych wzrosła o 5 % w porównaniu z edycją poprzednią – przy liczbie uczestników etapu szkolnego mniej więcej na tym samym poziomie, ale przy 10 % spadku liczby uczniów ostatnich klas, spowodowanym wkraczającym do szkół niżem demograficznym. Szczegółowe dane statystyczne z wykazem szkół, które przystąpiły do XXVI OWiUB zostaną przedstawione w zakładce „Szkoły” na stronie www Olimpiady.

8) Zgodnie z Regulaminem OWiUB Przewodnicząca Komitetu Głównego powołała składy osobowe Komitetów Okręgowych Olimpiady na kadencję 2013-2017 – zostaną przedstawione w zakładce „KO OWiUB” na stronie www Olimpiady. Podczas obrad zastanawiano się nad usprawnieniem pracy komitetów organizacyjnych Olimpiady. Do ścisłego kierownictwa każdego Komitetu Okręgowego został powołany pełnomocnik KG OWiUB w okręgu – na funkcję przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego. Komitet Główny OWiUB w nowej kadencji będzie wykonywał swoje zadania w większym stopniu niż dotychczas w zespołach.

9) Podczas narady organizatorzy Finału Centralnego XXVI OWiUB – FAKRO Sp. z o.o. i Zespół Szkół Budowlanych w Nowym Sączu – przedstawili ramowe założenia imprezy. Szczegółowe informacje będziemy sukcesywnie przekazywać w zakładce „Finał Centralny” na stronie www Olimpiady.

10) Komitet Główny postanowił rozpocząć prace nad przygotowaniem Regulaminu OWiUB obowiązującego od XXVII edycji. Na stronie www Olimpiady zostanie uruchomiona specjalna zakładka poświęcona tym pracom, żeby wszyscy zainteresowani uczestnicy Olimpiady (uczniowie, nauczyciele, organizatorzy i inne podmioty) mogli uczestniczyć w tym procesie i zgłaszać swoje uwagi i propozycje. Przyjęty harmonogram prac przewiduje uchwalenie przez Komitet Główny nowego Regulaminu podczas Finału Centralnego w bieżącej edycji.


koordynator olimpiady