14. 27 września 2010 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało Politechnikę Warszawską, że Minister Edukacji Narodowej postanowił rozdysponować dodatkowe środki finansowe na lata 2010-2013 na organizację olimpiad tematycznych (zwanych olimpiadami zawodowymi). Jednocześnie poproszono oferenta o pilne przedstawienie kolejnego zaktualizowanego kosztorysu zadania oraz zaktualizowanego harmonogramu. Nowe proponowane dofinansowanie oferty na realizację Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych nadal jednak pozostaje na  niższym poziomie niż dofinansowanie OWiUB w kolejnych latach poczynając od 2003 r.

 

     Kierownik Organizacyjny OWiUB