10.  8 czerwca 2010 r. Politechnika Warszawska złożyła ofertę w otwartym konkursie „Organizacja i przeprowadzenie ogólnopolskich olimpiad w latach szkolnych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013” ogłoszonym przez Ministra Edukacji Narodowej w dniu 14.05.2010 r. Oferta dotyczy realizacji XXIV, XXV i XXVI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych jako olimpiady tematycznej, związanej z dziedziną wiedzy budowlanej, której laureaci i finaliści zgodnie z § 112 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.) są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu zawodowego.

     Postępowanie konkursowe koordynuje Departament Zwiększania Szans Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

     Terminu rozstrzygnięcia konkursu nie podano. 

                                                              

     koordynator olimpiady