9.  W dniu 12 marca 2010 r.  w Warszawie odbyło się posiedzenie Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

1) Komitet Główny wysłuchał informacji Kierownika Organizacyjnego OWiUB na temat podejmowanych przez organizatora Olimpiady działań w ramach społecznej batalii w obronie olimpiad uczniowskich oraz zasad organizacji zawodów w roku szkolnym 2009/2010 wynikających z konkursu ofert na ich organizację. Informacja dotyczyła okresu od zakończenia XXII edycji OWiUB.

2) Komitet Główny przyjął informację o przebiegu etapu szkolnego XXIII OWiUB. Wyniki w ujęciu statystycznym zostały przedstawione w zakładce "Olimpijskie szkoły".

3) Pełnomocnicy Komitetu Głównego OWiUB w okręgach złożyli sprawozdania z zawodów II stopnia w swoich okręgach. W zakładce "Etap okręgowy" zostanie przedstawione zestawienie statystyczne XXIII OWiUB w podziale na okręgi.

4) Komitet Główny stwierdził, że poziom uzyskanych wyników podczas zawodów okręgowych XXIII OWiUB jest - poza nielicznymi wyjątkami - wyrównany i zgodnie z Regulaminem dokonał ostatecznej kwalifikacji uczestników na zawody centralne. Zakwalifikowanych zostało 81 uczniów reprezentujących 50 szkół. Lista uczestników zawodów centralnych zostanie opublikowana w zakładce "Finał Centralny".

5) Komitet Główny powołał 10-osobowe Jury Zawodów Centralnych w Ostrołęce. W jego składzie znaleźli się przedstawiciele Politechniki Warszawskiej, Politechniki Gdańskiej, Politechniki Białostockiej, Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, Politechniki Opolskiej, Politechniki Krakowskiej i Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

6) Komitet Główny nie przyjął zgłoszonego przez opiekunów uczestników XXII Finału Centralnego OWiUB w Wodzisławiu Śląskim postulatu korzystania przez uczestników finału z własnych kalkulatorów uznając, że używanie kalkulatorów dostarczonych przez organizatorów nie pozbawia uczestników równych szans w zawodach.

7)  Obecni na posiedzeniu przedstawiciele gospodarza zawodów centralnych - Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce przedstawili projekt programu Finału Centralnego XXIII OWiUB w dniach 8-10 kwietnia 2010 r. Program został przyjęty z wielką aprobatą.

                                                                

      koordynator olimpiady