1. W zakończonym etapie szkolnym XXIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych wzięła udział rekordowa liczba szkół. Nastąpił wzrost liczby uczestników w porównaniu z poprzednią edycją oraz został odnotowany wzrost o 1 tys. liczby uczniów ostatnich klas wśród uczestniczących w Olimpiadzie szkół z budowlanym profilem kształcenia.

 

     W dniu 15 stycznia 2010 r. Politechnika Warszawska złożyła w Ministerstwie Edukacji Narodowej  sprawozdanie z realizacji XXIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych w 2009 r. i czeka na jego zatwierdzenie. Wyniki etapu szkolnego zostaną opublikowane w zakładce "Szkoły olimpijskie".

 

     Zawarta w dniu 21 października 2009 r. umowa pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej i Politechniką Warszawską na zorganizowanie i przeprowadzenie XXIII OWiUB przewiduje podpisanie w styczniu br. aneksu dot. wysokości finansowania przez MEN zadania w roku 2010.

 

      Do czasu podjęcia rozstrzygnięć w wyżej wymienionych kwestiach Komitet Główny Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych  nie będzie podejmował dalszych decyzji wiążących organizatora olimpiady.

 

      Komitet Główny OWiUB