52n. W dniu 19 sierpnia 2013 r. Departament Zwiększania Szans Edukacyjnych w Ministerstwie Edukacji Narodowej skierował do podpisania przez Prorektora ds. Studenckich Politechniki Warszawskiej, Prof. dr hab. inż. Władysława Wieczorka umowę dotyczącą realizacji zadania publicznego pn. "Organizacja i przeprowadzenie olimpiad w latach szkolnych 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016", tj. XXVII, XXVIII, XXIX Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Oznacza to zakończenie przewidzianego regulaminem  konkursu z dnia 7 marca 2013 r. etapu negocjacji pomiędzy MEN a oferentem. Obecnie umowa oczekuje na rozpatrzenie i podpisanie przez organizatora OWiUB - Politechnikę Warszawską.

           Po podpisaniu umowy przez obie Strony (Ministra Edukacji Narodowej i Politechnikę Warszawską) Komitet Główny Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych niezwłocznie ogłosi założenia XXVII edycji Olimpiady. Natomiast niezależnie od powyższego, przed rozpoczęciem roku szkolnego 2013/2014 na stronie internetowej Olimpiady zostanie opublikowany ramowy katalog przygotowywanych zmian w organizacji OWiUB.


             Kierownik Organizacyjny OWiUB