48n. W dniu 28 czerwca 2013 r. w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyło się spotkanie konsultacyjne dot. złożonej w dniu 5 kwietnia br. przez Politechnikę Warszawską konkursowej oferty na organizację i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych w latach szkolnych 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016.

W spotkaniu uczestniczyli:

- ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej:  Artur Matejkowski – koordynator olimpiad szkolnych nadzorowanych przez MEN,

- ze strony Politechniki Warszawskiej: Anna Jankowska – Przewodnicząca Komitetu Głównego OWiUB i Andrzej Oniszczuk – Kierownik Organizacyjny OWiUB.

Tematyka spotkania koncentrowała się wokół spraw przewidzianych do negocjacji regulaminem otwartego konkursu ofert.

1. Przedstawiciele oferenta przyjęli do wiadomości dokonany przez MEN podział przyznanej dotacji na poszczególne lata budżetowe (2013, 2014, 2015, 2016) i podjęli się zadania dostosowania kosztorysu zadania do wysokości przyznanej dotacji na każdy rok, składając jednocześnie wyjaśnienia zasadności poniesienia wydatków na poszczególne kategorie.

2. W przedmiocie zakresu realizacji zadania dyskusja dotyczyła złożonego w ramach oferty projektu nowego Regulaminu, ponieważ z niego wynikają wszystkie zadania organizatora Olimpiady. Nastąpiło uzgodnienie, w których punktach Regulaminu oferent dokona nowych zapisów.

3. Nie omawiano osobno harmonogramu realizacji zadania, ponieważ będzie on wynikał z Regulaminu OWiUB i powinien być poprzedzony przyjęciem tego Regulaminu.

W ramach rozpoczętych negocjacji przedstawiciele oferenta zadeklarowali złożenie możliwie szybko korekty oferty konkursowej. Zaakceptowanie korekty przez strony negocjacji (oferenta - Rektora Politechniki Warszawskiej i zleceniodawcę – Ministra Edukacji Narodowej) spowoduje możliwie szybkie złożenie sprawozdania z realizacji obecnej 3-letniej umowy i otworzy drogę do podpisania umowy na organizację kolejnych trzech edycji OWiUB, ponieważ jednym z warunków kontynuacji przedsięwzięcia przez Politechnikę Warszawską jest jego ciągłość. Po podpisaniu umowy Politechnika Warszawska już jako organizator ogłosi Regulamin OWiUB i harmonogram realizacji zadania. Istnieje jeszcze szansa ogłoszenia założeń nowej edycji OWiUB przed rozpoczęciem roku szkolnego 2013/2014.

W przypadku zakończenia negocjacji bez uzgodnień stron co do korekty oferty konkursowej Politechnika Warszawska złoży sprawozdanie końcowe z realizacji przedsięwzięcia od 1993 r., poda je do wiadomości publicznej i zakończy organizowanie Olimpiady.

 

Kierownik Organizacyjny OWiUB