131(XXXII). OWiUB w perspektywie lat 2019-2022.

     23 kwietnia 2019 r. Minister Edukacji Narodowej ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt.: Organizacja i przeprowadzenie olimpiad i turniejów w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 (KONKURS NR DE-WZP.263.1.5.2019) z terminem ich składania do 15 maja br. Politechnika Warszawska przystąpiła do konkursu składając ofertę organizacji XXXIII, XXXIV i XXXV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych w grupie turniejów i olimpiad tematycznych, których laureaci i finaliści, zgodnie z art. 44zzze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, są zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego, w dziedzinie budownictwo i geodezja (jedna z dziesięciu dziedzin określonych na potrzeby konkursu). Wymogi formalne w całym konkursie spełniło 57 ofert.

     W międzyczasie (do 15.05.2019 r.) wykonując obowiązek sprawozdawczy organizator Olimpiady złożył w Departamencie Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego Ministerstwa Edukacji Narodowej: informację statystyczną oraz imienne listy finalistów i laureatów XXXII OWiUB oraz następnie dodatkowo  także  zestawienie obejmujące liczbę uczestników Olimpiady na każdym etapie z poszczególnych powiatów.

     Zgodnie z regulaminem wyniki konkursu Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło w dniu 17 czerwca 2019 r. W wyniku dokonanej oceny merytorycznej Politechnice Warszawskiej przyznano organizację trzech kolejnych edycji OWiUB. Podjęcie oficjalnych przygotowań do organizacji Olimpiady w nowym roku szkolnym będzie jednak możliwe po podpisaniu umowy zlecenia realizacji zadania publicznego pomiędzy MEN i organizatorem.

     Złożona w Ministerstwie Edukacji Narodowej oferta zawiera nowy (z kwietnia 2019 r.) Regulamin OWiUB. Oferowany Harmonogram organizacji XXXIII edycji przewiduje zakończenie etapu szkolnego do 30 listopada br., zawody okręgowe w dniu 29 lutego 2020 r., a Finał Centralny w dniach 2-4 kwietnia 2020 r. w Rzeszowie.