124(XXXII). Przypominamy, żeby wziąć udział w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, zgodnie z Regulaminem i Harmonogramem XXXII OWiUB szkoły powinny zadeklarować start w zawodach do 28.09.2018 r. Należy pobrać ze strony internetowej oraz dokładnie wypełnić Deklarację startu szkoły w zawodach XXXII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych https://www.olimpiadabudowlana.pl/index.php/wzor-zgoszenia. Skan takiego zgłoszenia Komitety Szkolne OWiUB przesyłają pocztą elektroniczną na adres wybranego Komitetu Okręgowego - https://www.olimpiadabudowlana.pl/index.php/kontakty. Tryb zadysponowania oryginałem Deklaracji należy uzgodnić z Pełnomocnikiem Komitetu Głównego OWiUB w okręgu. Wykaz szkół startujących w XXXII OWiUB wraz z przekierowaniami do ich witryn internetowych zostanie opublikowany w zakładce „Szkoły olimpijskie” na stronie internetowej Olimpiady i posłuży monitorowaniu jej przebiegu przez każdy zainteresowany podmiot.

     Na stronie internetowej jest umieszczony Regulamin OWiUB skorygowany w niezbędnym zakresie na rok szkolny 2018/2019 o wymogi rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad oraz uwzględniający przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych - https://www.olimpiadabudowlana.pl/index.php/regulamin.

     W XXXII edycji będziemy kontynuować akcję elektronicznego "Banku pytań OWiUB", tj. wymiany tematów zawodów szkolnych między szkołami, jako formy pomocy dydaktycznej w przygotowaniach do zawodów Olimpiady, służącej wymianie doświadczeń pomiędzy opiekunami olimpijczyków i podnoszeniu poziomu zawodów. Zachęcamy kolejne szkoły do zadeklarowania przekazywania tematów zawodów szkolnych Radzie Naukowej Komitetu Głównego Olimpiady (wzór zgłoszenia - https://www.olimpiadabudowlana.pl/images/XXXII/zgloszenie_kandydatow_xxxii.pdf. Każda szkoła, która podzieli się swoimi tematami z zawodów szkolnych (nawet z poprzednich edycji), otrzyma dostęp do tematów przekazanych przez inne szkoły do „Banku pytań OWiUB”.

     W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego oraz m. in. z potrzebą dostosowania regulaminu olimpiady do nowej struktury szkół Ministerstwo Edukacji Narodowej uwzględniło zaproponowane zmiany w wykazie zawodów nadających uprawnienia do zwolnienia z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2019/2020, tj.:

  • - technik budownictwa,
  • - technik budowy dróg,
  • - technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych,
  • - technik renowacji elementów architektury,
  • - technik inżynierii sanitarnej,
  • - technik robót wykończeniowych w budownictwie

https://men.gov.pl/zwiekszanie-szans/uczen-zdolny/olimpiady/komunikat-ministra-edukacji-narodowej-z-18-kwietnia-2018-r-w-sprawie-wykazu-olimpiad-tematycznych-i-turniejow-zwiazanych-z-wybranym-przedmiotem-lub-dziedzina-wiedzy.html

     Wdrażane zmiany w systemie oświaty wymuszają konieczność dostosowania zasad organizacji olimpiady do nowej rzeczywistości. W trakcie trwania edycji w roku szkolnym 2018/2019 wybrane na kolejną kadencję składy komitetów organizacyjnych Olimpiady będą miały za zadanie przeanalizować dotychczasowe zapisy Regulaminu z 2016 r. i przedstawić organizatorowi OWiUB wnioski dot. ewentualnych zmian. Bardzo istotnym jest, żeby uwagi i propozycje wpływały licznie od jak najszerszych gremiów społeczności związanej z kształceniem zawodowym.