122(XXXI). PODSUMOWANIE (w pigułce) XXXI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

Organizator instytucjonalny:

Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej

Czas trwania XXXI edycji Olimpiady:

10-11.2017 r.  zawody szkolne (w 160 szkołach, 2 861 uczniów)

3.03.2018 r.  zawody okręgowe (w 12 okręgach, 619 uczniów spośród zakwalifikowanych)

12-14.04.2018 r. zawody centralne (Zielona Góra, 82 zakwalifikowanych najlepszych uczniów z 41 szkół ponadgimnazjalnych kształcących w zawodach budowlanych)

Liczba zadań i czas trwania zawodów finałowych:

20 zadań i pytań problemowych do opracowania w ciągu 5 godzin na arkuszach dostarczonych przez Komitet Główny OWiUB

Jury zawodów centralnych:

12-osobowy Zespół Sprawdzający złożony z przedstawicieli 7 uczelni technicznych

Laureaci i finaliści:

60 laureatów i 22 finalistów

Zwycięzcy indywidualni:

I miejsce         -          Mariusz Myszor z Wieruszowa,

II miejsce        -          Mateusz Wilim z Opola,

III miejsce      -          Bartłomiej Wójcik ze Stalowej Woli          

Najlepsze szkoły:

I miejsce         -          Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego w Opolu

II miejsce        -          Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. ks. Prof. J. Tischnera w Limanowej

III miejsce      -          Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim

Szczegółowe wyniki są dostępne pod adresem:

https://www.olimpiadabudowlana.pl/index.php/wyniki-xxxi-owiub

     Zgodnie z Harmonogramem Olimpiady w dniu 10 maja 2018 r. w Departamencie Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego Ministerstwa Edukacji Narodowej zostały złożone: informacja statystyczna oraz imienne listy finalistów i laureatów XXXI OWiUB. Tym samym został wykonany obowiązek sprawozdawczy Zleceniobiorcy (organizatora olimpiady).

     W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119, s. 10) oraz wynikającymi z tego Rozporządzenia obowiązkami przekazujemy podstawowe informacje dotyczące zakresu i celu przetwarzania danych osobowych w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

     Administratorem przedmiotowych danych w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych pozostaje Komitet Główny, za pośrednictwem którego organizator (Politechnika Warszawska) prowadzi Olimpiadę. W imieniu Komitetu Głównego danymi zarządza Kierownik Organizacyjny OWiUB. W Olimpiadzie przetwarzane są wyłącznie dane osobowe niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na organizatorze OWiUB na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad z p. zm., tj. kategorie:

1) nazwisko i imiona, data i miejsce urodzenia, nazwa i adres szkoły, klasa, uzyskany wynik, przyznany tytuł, nr zaświadczenia, imię i nazwisko opiekuna naukowego – w odniesieniu do uczniów,

2) nazwisko i imiona, nazwa i adres szkoły, uzyskany wynik ucznia, którego był opiekunem – w odniesieniu do opiekunów,

3) nazwisko i imiona, nazwa i adres instytucji, funkcja w Komitecie, adres email, numer telefonu  – w odniesieniu do członków komitetów organizacyjnych.

     Powyższe dane osobowe administrator uzyskuje za pośrednictwem komitetów organizacyjnych bezpośrednio od każdej osoby. Zgody na przetwarzanie danych osobowych wyrażone przed wejściem w życie RODO pozostają w mocy. Osoby fizyczne mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jednakże będzie ono skuteczne jedynie w zakresie w jakim przetwarzanie danych zależy od uzyskania zgody.

     Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych jako podmiot nie posiadający osobowości prawnej w zakresie rozliczeń finansowych obsługiwana jest przez dział finansowo-księgowy Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej i nie administruje danymi osobowymi w tym zakresie.

     Administrator danych zastrzega sobie możliwość sprostowania lub uzupełnienia niniejszych informacji.