117(XXXI). W dniach 6-9 grudnia 2017 r. w Muszynie i w Nowym Sączu miała miejsce konferencja okolicznościowa Komitetu Głównego OWiUB w związku z 30 rocznicą powołania Olimpiady. Wzięło w niej udział 48 uczestników spośród 50 zaproszonych gości, osób od wielu lat związanych z Olimpiadą – członków kończącego szóstą kadencję Komitetu Głównego oraz specjalnie zaproszonych – reprezentujących szerokie spektrum organizatorów: obecnych i byłych dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli szkół budowlanych, nauczycieli akademickich, w tym profesorów oraz innych osób zasłużonych dla tego przedsięwzięcia. Spotkanie było podsumowaniem 30 lat naszej aktywności i podziękowaniem za dotychczasowe zaangażowanie na rzecz edukacji budowlanej młodzieży. Ponadto przez pryzmat jubileuszu dokonano oceny przebiegu etapu szkolnego bieżącej XXXI edycji OWiUB. Konferencja była współorganizowana i finansowana przez firmę FAKRO, jednego ze Sponsorów Generalnych OWiUB.

      Wstępem do podsumowania VI kadencji Komitetu Głównego i Komitetów Okręgowych (2013-2017) oraz 30-lecia OWiUB była prezentacja multimedialna informująca o:

  1. charakterystyce przedsięwzięcia, w tym o umocowaniach prawnych i organizacyjnych, zabezpieczeniach finansowych, potencjale ludzkim Olimpiady (np. na wniosek Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych Minister Edukacji Narodowej przyznał łącznie 69 Medali Komisji Edukacji Narodowej, a Rektor Politechniki Warszawskiej – 8 odznak „Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej”),
  2. zasięgu podmiotowym i terytorialnym Olimpiady (np. umiejscowienie zawodów III stopnia (centralnych) 23 razy w szkołach kształcących techników i 7 razy w wyższych szkołach technicznych: Politechnika Białostocka (2 razy), Politechnika Warszawska (2 razy), Politechnika Świętokrzyska, Uniwersytet Zielonogórski, Politechnika Lubelska, a miastami Finałów Centralnych były: Lublin (4 razy), Białystok (3 razy), Wieluń (3 razy), Łódź (2 razy), Warszawa (2 razy), Bytom (2 razy), Augustów (2 razy), Kielce, Wrocław, Bydgoszcz, Głuchołazy, Szczecin, Gdańsk, Poznań, Zielona Góra, Wodzisław Śląski, Ostrołęka, Nowy Sącz, Ostrzeszów) oraz statystyce 30-lecia:

    - 113 324 (liczba uczestników zawodów szkolnych),

    - 18 390 (liczba uczestników zawodów okręgowych),

    - 2 381(liczba uczestników zawodów centralnych),

    - 815 (liczba nadanych tytułów finalisty),

    - 803 (liczba nadanych tytułów laureata),

  1. XXVII – XXX edycjach wieńczących 30-letni dorobek, w tym o nowych zasadach kwalifikacji na zawody okręgowe i centralne ocenionych wynikami skierowanej do szkół we wrześniu 2015 r. Ankiety konsultacyjnej dot. organizacji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych (63,93 % ankietowanych opowiedziało się za nowymi zasadami kwalifikacji uczestników na zawody okręgowe i 69,67 % - za nowymi zasadami kwalifikacji uczestników na zawody centralne), o wynikach uczestników w świetle zmian programowych w kształceniu zawodowym (zmiany podstaw programowych w kształceniu zawodowym z 2012 r. nie wywarły istotnego wpływu na poziom wyników uczestników zawodów) i o organizacji finałów Olimpiady kolejno w Lublinie (4 raz), w Warszawie (w 100-lecie Odnowienia tradycji Politechniki Warszawskiej), w Ostrzeszowie i jubileuszowego w Białymstoku,
  2. Wybranych zagadnieniach na kanwie wydanej najnowszej publikacji OWiUB – mistrzach trzydziestki:

          a. 74 uczniach, którzy 93 razy stawali na podium w klasyfikacji indywidualnej zawodów,

          b. wiodących w rankingu 367 nauczycielach opiekunach uczestników finałów centralnych, nazwanych złotym korpusem promotorów budownictwa,

          c. rankingu szkół, które chociaż raz stawały na podium w klasyfikacji zespołowej w historii finałów Olimpiady (było tylko 17 takich szkół),

     5. Zawartości publikacji: Jankowska Anna, Oniszczuk Andrzej, „XXVII-XXX Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych - etapy wieńczące 30-letni dorobek. 2014-2017”, Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2017.

      Z powodu spiętrzenia prac związanych z zakończeniem 2017 r. i świątecznego przeciążenia usług pocztowych egzemplarze powyższej publikacji (po jednym) dla organizatorów i szkół biorących udział w XXXI edycji OWiUB zostaną przesłane w pierwszych dniach stycznia 2018 r. Publikacja jest bezpłatną pomocą dydaktyczną.

        Podsumowania dotychczasowej aktywności zakończyły się wręczeniem Medali Komisji Edukacji Narodowej przyznanych za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania przez Minister Edukacji Narodowej dla 5 osób oraz podziękowań od Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej i Prorektora ds. Studenckich Politechniki Warszawskiej za aktywność przy organizacji Olimpiady, a także wręczeniem aktów powołania członków Komitetu Głównego (według wcześniej przyjętego klucza) i składów Komitetów Okręgowych OWiUB na kadencję 2018-2022. Składy powyższych komitetów organizacyjnych Olimpiady zostaną opublikowane na stronie internetowej wraz z rozpoczęciem nowej kadencji. Skład Komitetu Głównego OWiUB został poszerzony o przedstawicieli kolejnych 5 wyższych uczelni technicznych i przedstawiciela Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

        Już na konferencję Komitet Główny Olimpiady przygotował imienne okolicznościowe listy z podziękowaniami za współpracę w minionym 30-leciu dla osób szczególnie zaangażowanych w organizację i przeprowadzanie zawodów OWiUB. Dotychczas Komitety Okręgowe wskazały 364 takie osoby. Listy okolicznościowe zostały przekazane Pełnomocnikom Komitetu Głównego w okręgach bądź będą wysłane do szkół razem z publikacją.

     Specjalnym punktem programu konferencji była wizyta uczestników w siedzibie firmy FAKRO w Nowym Sączu, a okazją było 10 lat współpracy Olimpiady z firmą jako Sponsorem Generalnym. Uczestników uroczyście i osobiście witał Prezes FAKRO Ryszard Florek, który został uhonorowany Medalem 100-lecia Odnowienia tradycji Politechniki Warszawskiej. Goście zapoznali się z prezentacjami multimedialnymi „FAKRO inspiruje” i „Nowości 2018”, wzięli udział w panelu dyskusyjnym „Wspólnie budujemy naszą zamożność” poprowadzonym przez Prezesa FAKRO oraz zwiedzili nowe hale produkcyjne okien.

     Uczestnicy konferencji mieli okazję zapoznać się przygotowanymi w Białymstoku na Finał Centralny jubileuszowej XXX OWiUB prezentacjami multimedialnymi „30 lat OWiUB – miejsca, ludzie, fakty”, „Historia Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych i liczby statystyki”, „Starcie najlepszych – XXX Finał Centralny w Białymstoku”.

     Komitet Główny dokonał podsumowania etapu szkolnego XXXI edycji OWiUB. Liczba uczestniczących szkół w sumie utrzymała się na dotychczasowym poziomie (niektóre szkoły z poprzedniej edycji nie przystąpiły do zawodów, a w ich miejsce wzięły udział inne), liczba uczestników nieznacznie wzrosła (mimo apelu organizatorów o powszechniejszy udział uczniów w zawodach) i liczba uczniów klas IV i III o profilu budowlanym kolejny raz uległa zmniejszeniu. Dokładne zestawienie rezultatów etapu szkolnego – podstawy kwalifikacji na zawody okręgowe – znajduje się z zakładce „Szkoły olimpijskie”.

     Podczas obrad Komitetu Głównego odbyła się sesja plenarna dot. programu Olimpiady wobec nowych wyzwań edukacyjnych, w tym wyzwań reformy edukacji narodowej – nowego ustroju szkolnego i nowych kwalifikacji w zawodzie. Po prezentacji wprowadzającej uczestnicy dyskutowali o barierach edukacyjnych w kształceniu techników i inżynierów budownictwa oraz o potrzebach i konieczności dostosowania Regulaminu OWiUB do aktualnego stanu szkolnictwa zawodowego.

     Został ukonstytuowany skład Prezydium Komitetu Głównego na nową kadencję 2018-2022. Stało się tak za sprawą wyboru trojga Wiceprzewodniczących. Komitet Główny wybrał na funkcje Wiceprzewodniczących ponownie: Andrzeja Oniszczuka jako Kierownika Organizacyjnego OWiUB kierującego pracami Kolegium Pełnomocników, Annę Jankowską kierującą pracami Rady Naukowej i Andrzeja Marynowicza kierującego pracami Centralnego Jury Zawodów.

     Na wniosek Kierownika Organizacyjnego OWiUB Komitet Główny powołał Pełnomocników na poszczególne okręgi. W 4 spośród 12 okręgów od stycznia 2018 r. nastąpią zmiany na tych funkcjach – w Krakowie, w Warszawie, w Rzeszowie i w Białymstoku. Konferencja była także okazją do odbycia obrad roboczych w powyższych zespołach stałych Komitetu Głównego. Centralne Jury Zawodów podjęło pracę nad wewnętrznym Regulaminem pracy CJZ, a Rada Naukowa przystąpiła do analizy dotychczas zebranych tematów zadań z zawodów szkolnych w wyniku rozpoczęcia funkcjonowania klubu szkół wzajemnie przekazujących tematy z tego etapu. Dotychczas zgromadzone  tematy zawodów szkolnych zostaną przesłane w e-mailu wymiennie takim szkołom w pierwszej połowie stycznia 2018 r. – na adresy osób wskazanych w „Deklaracji startu szkoły” do kontaktu w sprawie organizacji zawodów szkolnych.

      W programie Konferencji był także czas na chwile integracji i rekreacji. W Mikołajkowym prezencie każdy uczestnik otrzymał fotoksiążkę „ABC uczestników konferencji. Muszyna, 6-9.12.2017” i mógł posmakować jubileuszowego tortu. Gościom firma FAKRO zaserwowała wycieczkę przez terytorium Republiki Słowackiej do Bukowiny Tatrzańskiej i Zakopanego.