103(XXX). 12 października 2016 r. w Warszawie obradowało Prezydium Komitetu Głównego OWiUB. Zostały przeanalizowane zadania organizatora Olimpiady wynikające z zawartej umowy między Ministrem Edukacji Narodowej a Politechniką Warszawską na organizację 3 kolejnych edycji OWiUB.

     Przyjęto korektę terminu i miejsca obrad Komitetu Głównego w styczniu 2017 r. Postanowiono, że ostateczna pula miejsc na zawody okręgowe i centralne zostanie ustalona oraz podzielona podczas styczniowych obrad KG OWiUB, uwzględniając zgłoszoną liczbę kandydatów do zawodów okręgowych i poziom wyników w zawodach szkolnych.

     Prezydium przyjęło wytyczne dla Rady Naukowej dot. przygotowania tematów na zawody okręgowe i centralne. Został zaktualizowany Wykaz literatury obowiązującej uczestników w zawodach Olimpiady. Zalecono Centralnemu Jury Zawodów opracowanie ściślejszych wytycznych mających na celu większe ujednolicenie zasad oceniania prac uczestników zawodów przez Zespoły Sprawdzające.

     Do styczniowych obrad Komitetu Głównego będą przyjmowane propozycje form uczczenia 30-lecia OWiUB w 2017 r., zarówno podczas XXX Finału Centralnego w Białymstoku, jak i podczas spotkania Komitetu Głównego na jesieni w Warszawie, kończącego kadencję 2013-2017.